Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 4 od 64  
Back povratak na rezultate
Kultura
2019, br. 163, str. 280-292
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/kultura1963280M


Otpor i pristajanje u muzici popularne kulture
aMuzička škola Živorad Grbić, Valjevo
bUniverzitet Metropolitan, Beograd

Sažetak

Podela kulturnih sadržaja na "više" i "niže", kao i razlike između etablirane i popularne kulture, predmet su brojnih tumačenja u teorijama kulture. Desničarska kritička misao branila je "pravu" kulturu od sirove kulture nižih društvenih klasa, dok su levičari nalazili pozitivne strane masovne kulture u njenoj demokratizaciji. Pozicija muzike, zahvaljujući globalnom uticaju medija, zauzima visoko mesto u hijerarhiji industrije i tržišta kulture. Opozicioni odnos umetničke i popularne muzike relativizovan je u smislu klasne identifikacije. Ideologija ukusa, koja se takođe tiče posedovanja većeg ili manjeg kulturnog kapitala, prilagodila se zahtevima populizma i tržišta. Pristajanje na ustupke predstavlja svojevrsnu demokratizaciju i najelitnijih muzičkih formi kakva je, na primer, opera, a kretanje različitih muzičkih formi po sistemu dvosmernog (više/ niže) i kružnog (iz jednog oblika u drugi) obrasca istovremeno predstavlja i otpor i pristajanje u međusobnom susretanju i prožimanju klasične i popularne muzike kako u praksi, tako i u teoriji. Izuzimajući avangardne "ispade" u klasičnoj muzici ili najniže žanrove folka, sve ostale vrste muzike (klasika, džez, rok, pop, etno) našle su neku vrstu balansa u svom odnosu. Tome je uz opštu krizu kritičkog duha, svakako doprineo vrednosni relativizam, kao jedna od bitnih odlika popularne kulture.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Adorno, T. (1968) Filozofija nove muzike, Beograd: Nolit
Adorno, T. (1989) O problemu glazbene analize, Zvuk br. 3 Zagreb
Badiou, A. (2001) Manifest za filozofiju, Zagreb: Jasenski i Turk
Bart, R. (1975) Zadovoljstvo u tekstu, Niš: Gradina
Benjamin, W. (1974) Eseji, Beograd: Nolit
Dilan, B. (2005) Hronike, Beograd: Geopoetika
Gelen, A. (1974) Čovjek, Sarajevo: Veselin Masleša
Gramši, A. (1959) Izabrana dela, Beograd: Kultura
Hogart, R. (1957) The Uses of Literacy, London: Chatoo & Windus
Horkhajmer, M. (1976) Tradicionalna i kritička teorija, Beograd: BIGZ
Hol, S. Beleške o dekonstruisanju popularnog, u: Studije kulture, zbornik, ur. Đorđević, J. (2008), Beograd: Službeni glasnik
Đorđević, J. (2009) Postkultura, Beograd: Clio
Đorđević, J. (2012) Studije kulture, zbornik, Beograd: Službeni glasnik
Fisk, Dž. (2001) Popularna kultura, Beograd: Clio
Kelner, D. (2004) Medijska kultura, Beograd: Clio
Lazović-Valčić, N. (2014) Intervju sa M. V. Ljosom, NIN (10. 07. 2014), str. 22
Leavis, F. (2012) The Two Cultures?, Oxford: University Press
Masimo, D. (2008) Filozofija muzike, Beograd: Geopoetika
Mičel, D. (1983) Jezik moderne muzike, Beograd: Nolit
Mišić, M. (2013) Politika (21. 09. 2013), Kulturni dodatak
Tompson, K. (2003) Moralna panika, Beograd: Clio
Wiliams, R. (1960) Culture and Society: 1780-1950, Harmondsworth: Penguin