Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 12, br. 2, str. 8-16
Regulisanje ugovora o privatnom kolektivnom osiguranju u evropskom pravu
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresansbob@sezampro.rs.
Ključne reči: privatno kolektivno osiguranje; ugovor; informisanje; ugovarač osiguranja; osiguranik
Sažetak
Ugovorom o privatnom kolektivnom osiguranju ostvaruju se ciljevi zaštite različitih kategorija osiguranika od rizika u osiguranju imovine i lica. I pored njegovog neospornog značaja za sprovođenje određenih politika države u pojedinim oblastima, postavlja se pitanje celishodnosti njegovog pravnog regulisanja, posebno u svetlu činjenice da postoje pravni sistemi koji ne sadrže nikakve posebne odredbe o ugovoru o privatnom kolektivnom osiguranju, oni koji regulišu samo određene situacije, ali i pravni sistemi koji detaljno regulišu ugovor o privatnom kolektivnom osiguranju. U ovom radu, autor analizira pravni okvir ugovora o privatnom kolektivnom osiguranju u evropskom uporednom pravu.
Reference
*** (1994-2013) Lag om försäkringsavtal. 1994/543, 1998/82, 1999/93, 2001/968, 2003/496, 2005/30, 2009/142, 2009/1184, 2010/426, 2013/33
*** (2000-2013) Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Valstybės Žinios, 2000, Nr. 74-2262; Nr. 77; Nr. 80; Nr. 82; 2004, Nr. 72-2495; 2004, Nr. 171-6319; 2006, Nr. 77-2974; 2006, Nr. 116-4403; 2008, Nr. 68-2568; 2008, Nr. 149- 5997; 2009, Nr. 93-3965; 2009, Nr. 134-5832;
*** (1989-2009) Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven), Lov 1989-06-16 nr 69, 1989-06-16 nr 70, 1992-11-27 nr 111, 2005-06-10 nr 44, 2008-06-27 nr 65, 2009-06-19 nr 77
*** (1997) Νομοσ ΥΠ Αριθ. 2496: Ασφα λιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ 87/τ. Α/16. 5
*** (2008/2009) Opšti kolektivni ugovor. Službeni glasnik RS, br. 50/2008, 104/2008, 8/2009
*** (1959-2013) Bundesgesetz vom 2. Dezember ber den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz - VersVG). StF: BGBl, Nr. 2/1959, NR: GP VIII RV 102 AB 547 str. 68. BR: str. 140) / BGBl. I Nr. 12/2013
*** (2010) Opšti uslovi za osiguranje života za slučaj smrti ili doživljenja i nastupa određene teške bolesti (OUMTB15). Merkur osiguranje, 7. 9
*** (2001) Posebni uslovi mešovitog osiguranja života za slučaj smrti, doživljenja i nastanka određene teške bolesti. GRAWE Osiguranje, LV 80040/01
*** (2011) Posebni uslovi za kolektivno dodatno zdravstveno osiguranje lica za slučaj težih bolesti. Delta Generali Osiguranje, 17. 5
*** (2001-2008) Võlaõigusseaduses. Riigi Teataja, I 2001, 81, 487; RT I 2009, 18, 108; RT I 2008, 59, 330; RT I 2008, 54, 304; RT I 2007, 56, 375; RT I 2005, 61, 473; RT I 2005, 39, 308; RT I 2004, 90, 616; RT I 2004, 87, 593; RT I 2004, 75, 522; RT
*** (2011) Zakon o advokaturi. Službeni glasnik RS, br. 31
*** (2008) Code des assurances 1930
*** (2011) Zakon o javnom beležništvu. Službeni glasnik RS, br. 31/2011)
*** (2006) Zakon o javnim skijalištima. Službeni glasnik RS, br. 46
*** (2003) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SRJ, br. 1/2003 - Ustavna povelja
*** (2004-2013) Zákon ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě). 37/2004 Sb, 377/2005 Sb, 57/2006 Sb, 198/2009 Sb, 278/2009 Sb, 227/2009 Sb, 375/2011 Sb, 99/2013 Sb
*** (1993) Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts. Official Journal, L 95
*** (1992) Council Directive 92/49/EEC of 18 June on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to direct insurance other than life assurance and amending Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC, third non-life insurance Directive. Official Journal, L228, 11/08
*** (2005) Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC. Official Journal, L 149/22, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European parliament and of the council and regulation (EC) No 2006/2004 of the European parliament and of the council (unfair commercial pr
*** (2002) Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance. Official journal of the European communities, L 345
*** (1971-2010) Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz VVG). AS 24 719, AS 1971 1465, AS 1978 1836, AS 1982 2184, AS 1983 797, AS 1993 3175, AS 1995 1328, AS 2000 2355, AS 2005 5245, AS 2005 5245, AS 2005 5685, AS 2006 4211, AS 2007 5259, AS 2007 5129, AS 2008
*** (2007) Gesetz über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz - VVG). vom 23. November (BGBl. I str. 2631)
*** (2005-2013) Kodeks za zastrahovaneto. Obn. DV. br. 103 ot 23 Dekemvri 2005g., izm. DV. br. 105 ot 29 Dekemvri 2005g., izm. DV. br. 30 ot 11 April 2006g., izm. DV. br. 33 ot 21 April 2006g., izm. DV. br. 34 ot 25 April 2006g., izm. DV. br
*** (2011) Türk ticare kanunu. Resmî Gazete, 13. 1. 2011, br.: 6102, 14. 2. 2011, br.: 27846
*** Directive 2000/31/EC of the European parliament and of the council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce). Official Journal, L 178
European Parliament and the Council (2002) Directive of concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directive 97/7/EC and 98/27/EC. 65/EC of 23 September
Hjalmarsson, J. (2008) The Swedish insurance contracts act 2005: An overview. Nordisk försäkringstidskrift (Scandinavian Insurance Quarterly), 1, http://www.nft.nu/en/content/article/swedish-insurance-contracts-act-2005-%E2%80%93-overview
Jovanović, S. (2009) Pravo osiguravača na informaciju i pravila o zaštiti podataka o ličnosti. u: Slavnić Jovan, Jovanović Slobodan [ur.] Integracija (prava) osiguranja Srbije u evropski (EU) sistem osiguranja, Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije
Jovanović, S. (2007) Kolektivno osiguranje, serijske štete i potreba formiranja garantnog fonda za tako nastale obaveze. u: Šulejić Predrag, Slavnić Jovan, Jovanović Slobodan [ur.] Usklađivanje osiguranja Srbije sa sistemom osiguranja Evropske unije, Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije
Pak, J. (2010) Ugovori o kolektivnom osiguranju imovine i lica. u: Slavnić Jovan, Jovanović Slobodan [ur.] Evropske (EU) reforme u pravu osiguranja Srbije, Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije
Slavnić, J., Jovanović, S. (2008) Obaveza davanja predugovornih informacija i informacija posle zaključenja ugovora o osiguranju potrošačima usluga osiguranja prema direktivama EU i zakonima država članica. Revija za pravo osiguranja, (3)
Šulejić, P. (2013) Ugovor o kolektivnom osiguranju u prednacrtu građanskog zakonika Republike Srbije. u: Marano Pierpaolo, Jovanović Slobodan, Labudović Stanković Jasmina [ur.] Pravo osiguranja Srbije u tranziciji ka evropskom (EU) pravu osiguranja, Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ERPO1302008J
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka