Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 5 od 1448  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2019, vol. 20, br. 2, str. 23-26
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.1515/SJECR-2017-0028


Činioci koji određuju odlike reproduktivnog zdravlja adolescenata u Srbiji
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za epidemiologiju + Institut za javno zdravlje, Kragujevac
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za socijalnu medicinu + Institut za javno zdravlje, Kragujevac
cUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za higijenu + Institut za javno zdravlje, Kragujevac
dUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet
eInstitut za javno zdravlje, Centar za informatiku i biostatistiku, Kragujevac

e-adresa: jovanarad@yahoo.com

Sažetak

Cilj rada je da se proceni stepen ugroženosti reproduktivnog zdravlja adolescentske populacije u Srbiji analizom njihovog seksualnogponašanja. Rad se zasniva na podacima iz nacionalnog istraživanja zdravlja stanovništva Srbije u 2013. (bez podataka za Kosovo i Metohiju), koje je sprovelo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Za potrebe ovog istraživanja, korišćeni supodaci o domaćinstvima i stanovništvu starosti 15 i više godina, tako da je u konačni uzorak za analizu ušlo 1722 ispitanika starosti 15 do 24 godine. U istraživanju su korišćene demografske karakteristike ispitanika (starost, pol, tip naselja, region) i obeležja reproduktivnog zdravlja: seksualno ponašanje, korišćenje kontraceptivne zaštite, znanje i stavovi o HIV-u, zaštita reproduktivnog zdravlja. χ2 test je primenjen za testiranje razlika u učestalosti kategorijskih varijabli. Svi rezultati sa verovatnoćom koja je jednaka ili manja od 5% (p < 0,05) su smatrane statistički značajnim. Među ispitanicama je bilo više od polovine (53,5%) seksualno aktivnih adolescenata. Najveći procenat njih 16,6% se izjasnio da je prvi put stupio u seksualne odnose sa 17 godina. Seksualni odnos sa jednim partnerom upražnjavalo je 53,4% adolescenata, a sa dva ili više partnera 26,4% ispitanika našeg istraživanja. Najčešće korišćeno kontraceptivno sredstvo je bio prekinut snošaj 34,7%.

Ključne reči

reproduktivno zdravlje; adolescenti; Srbija; Nacionalno istraživanje zdravlja