Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 1 od 14  
Back povratak na rezultate
Strani pravni život
2019, br. 3, str. 69-81
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 30/11/2019
doi: 10.5937/spz63-22626
Creative Commons License 4.0
Kulturna prava u Republici Srbiji - trenutno stanje i perspektive
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet + Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

e-adresa: aleksanikolic.pravni@gmail.com

Projekat

Srbija u savremenim međunarodnim odnosima: Strateški pravci razvoja i učvršćivanja položaja Srbije u međunarodnim integrativnim procesima – spoljnopolitički, međunarodni ekonomski, pravni i bezbednosni aspekti (MPNTR - 179029)

Sažetak

Kulturna prava predstavljaju jednu od najmanje razvijenih grupa ljudskih prava. Vrlo je sporno koja se sve prava ubrajaju u kulturna prava. Međutim, i pored svoje neodređenosti, njihov značaj je danas sve veći. Smatra se da kulturna prava služe za unapređivanje diskursa u kojem istražujemo, pregovaramo i dolazimo do novog međukulturnog razumevanja. Dakle, njihova ideja se zasniva na unapređivanju društva i odnosa u društvu. Ovaj rad je posvećen međunarodnopravnoj i ustavnopravnoj analizi kulturnih prava. U uvodu, autor ističe istorijske okolnosti koje su uticale na razvoj ove vrste ljudskih prava. Potom se detaljno analizira status kulturnih prava u međunarodnom pravu, sa posebnim osvrtom na najznačajnije međunarodne akte koji se bave ovim pitanjem. Zatim se vrši normativna analiza kulturnih prava u ustavnom sistemu Republike Srbije. Osim ustavne regulative, ukazan je i značaj pojedinih zakonskih rešenja koja su detaljno razradila pojedine ustavne norme vezane za kulturna prava. Na kraju, autor ukazuje na probleme sa kojima se kulturna prava susreću u praksi.

Ključne reči

kulturna prava; ljudska prava; Ustav Republike Srbije; Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima; Pakt o ekonomskim; socijalnim i kulturnim pravima; Povelja o osnovnim pravima EU

Reference

*** (2017) Austrian research and technology report 2017. https://www.bmvit.gv.at/en/service/publications/downloads/downloads_ftb/ftb_2017_engl.pdf, (27.5.2019)
*** (2017/2018) Budžetska izdvajanja za nauku. http://publikacije.stat.gov.rs/ G2018/Pdf/G20181171.pdf, (27.5.2019)
*** (2007) Cultural rights, Fribourg declaration 2007. https://culturalrights.net/descargas/ drets_culturals377.pdf (11.9.2019)
*** (2019) Serbia social briefing: Causes of brain drain and solutions - the case of Serbia 2019. https:// china-cee.eu/wp-content/uploads/2019/05/2019s0467%EF%BC%885%EF%BC%89Serbia. pdf, (23.6.2019)
*** UN consultation: The impact of the fundamentalism and extremism on the cultural rights. https://www.equallyours.org.uk/un-consultation-impact-fundamentalism-extremismcultural-rights-women/ (22.4.2019)
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2017-2019) Zakon o visokom obrazovanju. Službeni glasnik RS, br. 88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019
*** (2009-2016) Zakon o kulturi. Službeni glasnik RS, br. 72/2009, 13/2016 i 30/2016
*** (2005-2019) Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti. Službeni glasnik RS, br. 110/2005, 50/2006 - ispravka 18/2010 i 112/2015. Zamenjen Zakonom o nauci i istraživanjima (Službeni glasnik RS, br. 49/2019
*** (2013-2018) Zakon o obrazovanju odraslih. Službeni glasnik RS, br. 55/2013, 88/2017-dr. zakon, 27/2018-dr. zakon
*** (2017-2019) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br. 88/2017, 27/2018 -dr. zakoni i 10/2019
*** (2010-2019) Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Službeni glasnik RS, br. 19/2010, 101/2017, 113/2017, 95/2018, 10/2019
*** (2010-2019) Zakon o učeničkom i studentskom standardu. Službeni glasnik RS, br. 18/2010, 55/2013, 27/2018, 10/2019
*** (2009) Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima. Službeni glasnik RS, br. 72/2009. Zamenjen Zakonom o udžbenicima (Službeni glasnik RS, br. 27/2018)
*** (1971) Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, br. 7/71
Donders, Y. (2007) The legal framework of the right to take part in Cultural life. u: Donders Y., Volodin V. [ur.] Human Rights in Education, Science and Culture: Legal Developments and Challenges, Paris: UNESCO, 231-272
Đurić, V. (2018) Finansiranje naučne delatnosti u Republici Srbiji. u: Ćeranić J., Stanić M. [ur.] Finansiranje naučnih istraživanja - uporedno pravo i praksa, Beograd: Institut za uporedno pravo, 31-48
Etinski, R. (2013) Ljudsko dostojanstvo i ljudska prava. Pravni život, 12, 107-124
Etinski, R. (2009) Srpski i evropski kodeksi ljudskih prava. u: Dimitrijević D., Lađevac I. [ur.] Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
EU (2018) Charter of Fundamental Rights of the European Union (2010/C 83/02). Official Journal of European Union, C 83/389, http://fer.org.rs/wp-content/uploads/2018/11/POVELJA_O_OSNOVNIM_ PRAVIMA_EVROPSKE_UNIJE.pdf, (22.4.2019)
Ferri, M. (2018) The recognition of the right to cultural identity under (and beyond) International Human Rights law. Journal of Law, Social Justice and Global Development, 2(22), 15-40
Gajin, S. (2012) Ljudska prava (pravno-sistemski okvir). Beograd: Pravni fakultet, Univerziteta Union, Centar za unapređivanje pravnih studija i Institut za uporedno pravo
Greer, S. (2006) European convention on human rights: Achievements, problems and prospects. Cambridge: Cambridge University Press
Häusermann, J. (1994) The right to participate in cultural life. u: Fisher R., Groombridge B., Häusermann J., Mitchell R. [ur.] Human Rights and Cultural Policies in a Changing Europe. The Right to Participate in Cultural Life, Helsinki: Helsinki University Press, pp. 109-133
Krstić, I., Marinković, T. (2016) Evropsko pravo ljudskih prava. Beograd: Savet Evrope
Manojlović, S. (2018) Finansiranje nauke u Sloveniji. u: Ćeranić J., Stanić M. [ur.] Finansiranje naučnih istraživanja - uporedno pravo i praksa, Beograd: Institut za uporedno pravo, 183-192
Marinković, T. (2013) Pravna priroda evropskog prava ljudskih prava. u: Vasić R., Krstić I. [ur.] Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU, Beograd: Izdavački centar Pravnog fakulteta, pp. 88-96
Marinković, T. (2018) Religion in public spaces: Controversies in the European court of Human rights's case law. u: Brunkhorst H., Vujadinović D., Marinković T. [ur.] European Democracy in Crisis - Polities under Challenge and Social Movements, The Hague: Eleven, pp. 75-91
Marković, R. (2006) Ustav Republike Srbije iz 2006 - kritički pogled. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 54, br. 2, str. 5-46
McKean, W. (1983) Equality and discrimination under International law. Oxford: Oxford University Press
Nikolić, A. (2018) Prigovor savesti u Republici Srbiji. Hereticus, 1-2, pp. 47-57
Nowak, M. (2012) What's in a name?: The prohibitions on torture and ill treatment today. u: Gearty C., Douzinas C. [ur.] The Cambridge Companion to Human Rights Law, Cambrigde: Cambridge University Press, 307-328
Orlović, S. (2018) Ustavno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Pascual, J. (2018) Cultural rights, local cultural policies and sustainable development: Constructing a coherent narrative. Journal of Law, Social Justice and Global Development, 22, http://www.lgdjournal.org/wp-content/uploads/2018/06/4_PASCUAL_LDG_CRSI_2018.pdf
Pavićević, V. (2018) Alternative dispute resolution in cultural heritage disputes: Towards a specialised tribunal. Review of International Affairs, 4, 42-53
Petrov, V., Simović, D. (2018) Ustavno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Porsdam, H. (2019) The transforming power of cultural rights. Cambridge: Cambridge University Press
Robbins, B., Stamatopoulou, E. (2004) Reflection on culture and cultural rights. South Atlantic Quarterly, 2-3, pp. 419-434
Simović, D., Stanković, M., Petrov, V. (2018) Ljudska prava. Beograd: Izdavački centar Pravnog fakulteta
Simović, D. (2008) Ljudska prava u ustavu Srbije od 2006. - kritička analiza. u: Radivojević Zoran [ur.] Ustavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 325-348
Stanković, M. (2018) Pravo na obrazovanje. Evropsko zakonodavstvo, 65, pp. 167-179
UN (1948) Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. (A/RES/217, usvojeno od Generalne skupštine UN 10. decembra 1948. godine). https://www.poverenik.rs/images/stories/Dokumentacija/54_ldok.pdf (22.4.2019)
Zirojević, M. (2018) Finansiranje naučne delatnosti u Hrvatskoj. u: Ćeranić J., Stanić M. [ur.] Finansiranje naučnih istraživanja - uporedno pravo i praksa, Beograd: Institut za uporedno pravo, 193-200