Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2012, vol. 46, br. 4, str. 369-384
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/zrpfns46-3174


Pravna priroda Agencije za borbu protiv korupcije - ustavno-pravni, upravno-pravni i uporedno-pravni aspekti
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

U Republici Srbiji postoji više desetina agencija čija je pravna priroda različita, u nekim situacijama čak i prilično nejasna i konfuzna. Pored tzv. javnih agencija, agencija kao nesamostalnih organa uprave, agencija kao posebnih organizacija i agencija kao javnih službi, u našem pravnom sistemu od 2008. godine postoji i Agencija za borbu protiv korupcije, u svojstvu 'samostalnog i nezavisnog državnog organa'. Budući da Ustav Republike Srbije ovu agenciju ne prepoznaje kao'samostalan i nezavisan državni organ', njena egzistencija je, u najmanju ruku, vanustavna, ako ne i protivustavna. Iskustva pojedinih evropskih država u borbi protiv korupcije pokazuju da u toj borbi mogu da učestvuju i specijalizovane državne institucije, osnovane od strane parlamenta ili vlade, sa većim ili manjim stepenom samostalnosti u svom radu. U red takvih država spada i Republika Srbija, u kojoj pored 'klasičnih' državnih organa u borbi protiv korupcije učestvuje i Agencija za borbu protiv korupcije, državni organ koji ima mešovitu pravnu prirodu.

Ključne reči

agencije; korupcija; Agencija za borbu protiv korupcije; Ustav Republike Srbije; državna uprava

Reference

*** (2008) Nacionalne antikorupcijske institucije: Istraživanje Odseka za informativno-istraživačke poslove Narodne skupštine Republike Srbije. br. 13, str. 3-4
*** (2004-2009) Zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Službeni glasnik RS, br. 84/2004 i 104/2009
*** (2005-2010) Zakon o Agenciji za osiguranje depozita. Službeni glasnik RS, br. 61/2005, 116/2008 i 91/2010
*** (2001-2010) Zakon o Agenciji za privatizaciju. Službeni glasnik RS, br. 38/2001, 135/2004 i 30/2010
*** (2004-2009) Zakon o Agenciji za privredne registre. Službeni glasnik RS, br. 55/2004 i 111/2009
*** (2002/2011) Zakon o bezbednosno-informativnoj agenciji. Službeni glasnik RS, br. 42/2002 i 111/2009
*** (2005/2010) Zakon o državnoj upravi. Sl. glasnik RS, br. 79/2005, 101/2007 i 95/2010
*** (2010) Zakon o elektronskim komunikacijama. Službeni glasnik RS, br. 44
*** (2005) Zakon o javnim agencijama. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (2010) Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima. Službeni glasnik RS, 30
*** (2012) Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2004-2009) Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova. Službeni glasnik RS, br. 125/2004 i 104/2009
*** (2002-2009) Zakon o radiodifuziji. Službeni glasnik RS, br. 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005 - dr. zakon, 62/2006, 85/2006 - ispr. i 41/2009
*** (2002/2008) Zakon o sprečavanju korupcije. Službeni vesnik na Republika Makedonija, br. 28/2002, 46/2004, 126/2006 i 10/2008
*** (2004) Zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. Službeni glasnik RS, broj 43
*** (2009) Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2008-2011) Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Službeni glasnik RS, br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 - odluka Ustavnog suda
Dimitrijević, P. (2008) Upravno pravo. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Marković, R.Č. (1999) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Justinijan
Milkov, D. (2012) Upravno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost, I - uvodna i organizaciona pitanja
Pajvančić, M. (2011) Ustavno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Tomić, Z.R. (2011) Upravno pravo - priručnik za polaganje pravosudnog ispita. Beograd
Vujaklija, M. (1961) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta