Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
Pravni zapisi
2012, vol. 3, br. 1, str. 5-21
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 25/09/2012
doi: 10.5937/pravzap1201005M
Načelo podele vlasti u ustavu i ustavnoj praksi Republike Srbije
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresa: bogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs

Sažetak

Načelo podele vlasti primenjuje se u Republici Srbiji u jednom vrlo kratkom periodu. Posle ukazivanja na dimenzije podele vlasti u modernoj ustavnoj državi, u ovom radu se izlažu osnovne odlike ustavnog modela podele vlasti i daju osnovna obeležja njegove primene u praksi. Autor zaključuje da je projektovani obrazac parlamentarnog sistema organizacije vlasti nedovoljno konsolidovan i da je tokom protekle četiri godine doživeo snažan zaokret ka polupredsedničkom sistemu. To faktičko odstupanje od ustavnog modela je, po mišljenju autora, donelo potrebnu dozu političke stabilnosti, ali je istovremeno bilo praćeno evidentnim nedostatcima, od kojih se kao najkrupniji izdvajaju partokratska vladavina i nedovoljna kontrola izvršne vlasti. Najslabiju stranu podele vlasti i dalje čini neobezbeđena nezavisnost sudske vlasti.

Ključne reči

Reference

Constant, B. (1993) Načela politike i drugi spisi. Zagreb: Politička kultura
Dal, R. (1999) Demokratija i njeni kritičari. Podgorica: CID
de Monteskje, Š. (1989) O duhu zakona. Beograd: Filip Višnjić
Đorđević, L., Popović, A., Katarić, S. (2011) Unapređivanje kvaliteta zakonodavnog postupka u Narodnoj skupštini - zbornik referata sa stručnog skupa. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer
Fridrih, K.J. (2005) Konstitucionalna demokratija - teorija i praksa u Evropi i Americi. Podgorica: CID
García, M.I., Pavlović, L., Marić, O., Nikolić, I., Nenadić, B., Palacio, E.I.de (2010) Zbirka odabranih odluka Ustavnog suda Španije. Beograd: Ustavni sud Republike Srbije
Haberle, P. (2002) Ustavna država - politička kultura. Zagreb: Nakladno-istraživački zavod
Harison, R. (2004) Demokratija. Beograd: Clio
Kasapović, M. (2003) Izborni leksikon. Zagreb: Politička kultura
Kelzen, H. (2010) Opšta teorija prava i države. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje
Lajphart, A. (2003) Modeli demokratije - oblici i učinak vlade u trideset šest zemalja. Podgorica: CID
Lijphart, A. (1992) Demokracija u pluralnim društvima. Zagreb: Globus
Milosavljević, B.J. (2010) Komentar Zakona o Zaštitniku građana. Beograd: Službeni glasnik
Neumann, F. (1974) Demokratska i autoritarna država - studije o političkoj i pravnoj teoriji. Zagreb: Naprijed
Pajvančić, M. (2009) Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer
Sartori, Đ. (2001) Demokratija - šta je to?. Podgorica: CID
Sartori, Đ. (2003) Uporedni ustavni inžinjering. Beograd: Filip Višnjić
Simović, D. (2008) Polupredsednički sistemi. Beograd: Pravni Fakultet
Vajl, E. (1982) Politička filozofija. Beograd: Nolit
Vukadinović, S. (2010) Analiza uticaja zakonodavnog postupka na predloge zakona. Pravni zapisi, vol. 1, br. 1, str. 97-118