Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 9 od 25  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 62, br. 1, str. 62-83
Uslovi za vršenje prava akcionara na postavljanje pitanja
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresavuk@ius.bg.ac.rs
Sažetak
Pravo akcionara na postavljanje pitanja spada u kategoriju individualnih članskih prava akcionara, koje je neposredno vezano za pravo učešća u radu skupštine. Predmet analize ovog članka su uslovi za ostvarivanje ovog prava. U uvodnim delovima, autor je ukazao na značaj i načine informisanja akcionara, objasnio pravnu prirodu prava akcionara na postavljanje pitanja i prikazao novu regulativu ovog prava na međunarodnom i nacionalnom planu. Centralni deo rada je podeljen u dve glave: prva obrađuje pitanje ko je imalac prava na postavljanje pitanja, dok druga analizira uslove za vršenje ovog prava. Za Srbiju je proučavanje prava akcionara na postavljanje pitanja značajno i aktuelno, jer novi Zakon o privrednim društvima iz 2011. godine po prvi put detaljno uređuje ovu materiju. Za akcionare se kao osnovno postavlja pitanje uslova za vršenje ovog prava, tj. granica njegovog korišćenja. Autor se u ovom radu kritički osvrnuo na važeću regulativu.
Reference
*** (2006-2009) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni glasnik RS, br. 46/06, 111/09, čl. 27
*** (2007) Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies / Direktiva o pravima akcionara. Official Journal, L 184, 14.7
*** (2002) Report of the high level group of company law experts on a modern regulatory framework for company law in Europe. Brussels, novembar
*** (2010) Ordonnance n° 2010-1511 portant transposition de la directive 2007/36/ CE du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. Journal Officiel, n°0286, 9.12
*** (2004) Zakon o privrednim društvima - ZOPD. Službeni glasnik RS, br. 125, čl. 275, st. 2
*** (2011) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36 i br. 99, čl. 342-343
*** Francuski Trgovinski zakonik - CC (fr. Code de Commerce). čl. L 225- 108(3)
*** (2011) Direktiva o pravima akcionara. čl. 9, st. 2 sa ZOPD, čl. 342, st. 5
Angerer, L. (2011) Die Beschränkung des Rede- und Fragerechts des Aktionärs in der Hauptversammlung. Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 40(1): 27-37
Arsić, Z. (2010) Pravo akcionara na informisanje. Pravni život, 11, 113-114
Arsić, Z. (2008) Pravo akcionara na postavljanje pitanja. Pravo i privreda, vol. 45, br. 5-8, str. 102-113
Barbić, J. (2007) Pravo društava. u: Društvo kapitala, Zagreb: Organizator, knjiga druga, str. 93
Decher, C.E. (2001) AktG Groskommentar. Berlin: Walter de Gruyter
Grüner, M. (2000) Zeitliche Einschränkung des Rede- und Fragerechts auf Hauptversammlungen - zugleich Besprechung der BV erfG-Entscheidung ‘Wenger/Daimler- Benz’. Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 774-775
Heidel, M. (1992) Das Auskunftsrecht des Aktionärs in der Hauptversammlung (Teil I). Deutsches Steuerrecht
Hueck, G., Windbichler, C. (2008) Gesellschaftsrecht. München: Verlag C.H. Beck, 21, 363
Huffer, U. (2006) Aktiengesetz. Munchen: Verlag C. H. Beck, str. 702
Kersting, C. (2010) Das Auskunftsrecht des Aktionärs bei elektronischer Teilnahme an der Hauptversammlung. Neue Zeitschrift fur Gesellschaftsrecht, §§ 118, 131 AktG, 130-135
Kersting, C. (2010) Eine Niederlage für Berufsklager? - Zur Zulässigkeit inhaltlicher Beschränkungen des Frage- und Rederechts der Aktionäre gem. § 131 II 2 AktG - Zugleich Besprechung von BGH Urt. v. 8. 2. 2010. II ZR 94
Kubis, D. (2004) Munchener Kommentar zum Aktiengesetz. Munchen: Verlag C. H. Beck/Verlag Franz Vahlen, Band 4, §§ 118-147 (Hrsg. Bruno Kropff, Johannes Semler), 2, 408
Lepetić, J. (2013) Pravo akcionara na postavljanje pitanja. Pravo i privreda, vol. 50, br. 4-6, str. 207-225
Marcus, G. (2001) Die aktienrechtliche Auskunftsanspruch im Grenzbereich der Missbrauchs. Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 539-545
Noack, U. Die Aktionarsrechte-Richtlinie. 12, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1138735, 17.4.2008
Ochmann, F. (2009) Die Aktionarsrechte-Richtlinie - Auswirkungen auf das deutsche und europäische Recht. Berlin: de Gruyter Recht
Radović, V. (2011) Prava akcionara u vezi sa dnevnim redom Skupštine Akcionarskog društva. Pravo i privreda, vol. 48, br. 4-6, str. 162-186
Radović, V. (2010) Informisanje akcionara pre sednice skupštine akcionarskog društva. Pravni život, 11, 117-144
Radović, V. (2011) Naknada članovima uprave akcionarskog društva (preporuke dobre prakse korporativnog upravljanja). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 411-446
Raiser, T., Veil, R. (2006) Recht der Kapitalgesellschaften. München: Verlag Franz Vahlen, 236, 4
Schmidt, J. (2006) Die geplante Richtlinie über Aktionarsrechte und ihre Bedeutung fur das deutsche Recht. Betriebs-Berater, 31, 1643-1644
Siems, M.M. (2008) Convergence in Shareholder law. Cambridge University Press, 121
Spindler, G. (2008) Aktiengesetz: Kommentar. Koln: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, I. Band §§ 1-149 (Hrsg. Karsten Schmidt, Marcus Lutter), 1444
Van, D.E.C. (2012) Vreme za pitanje? Pravo akcionara na postavljanje pitanja kao adekvatno sredstvo upravljanja društvom. Pravo i privreda, vol. 49, br. 4-6, str. 35-62
Vasiljević, M.S. (2013) Korporativno upravljanje - izabrane teme. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Srbije, 64
Vasiljević, M. (2013) Kompanijsko pravo - pravo privrednih društava Srbije i EU. Beograd: Pravni fakultet
Vasiljević, M., Radović, V., Jevremović-Petrović, T. (2012) Kompanijsko pravo Evropske unije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Vuk Radović, 184-213
Villiers, C. (2006) Corporate Reporting and Company Law. Cambridge: Cambridge University Press
Zetzsche, D. (2008) Shareholder passivity, cross-border voting and the shareholder rights directive. 42, http://ssrn.com/abstract=1120915, 2. avgust 2011
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1401062R
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka