Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 6 od 24  
Back povratak na rezultate
Journal of Agricultural Sciences (Belgrade)
2014, vol. 59, br. 3, str. 363-373
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/05/2015
doi: 10.2298/jas1403363p
Obračun troškova po aktivnostima na primeru preduzeća koje se bavi sušenjem šljiva
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: nikpop@agrif.bg.ac.rs

Sažetak

U ovom radu je ispitivana mogućnost primene obračuna troškova po aktivnostima (Activity Based Costing - ABC) na hipotetičkom primeru preduzeća tj. sušare u okviru koje se proizvode dva gotova proizvoda, suva šljiva sa košticom i suva šljiva bez koštice. Cilj ovakvog istraživanja je bio da se pokažu razlike i nedostaci u izračunavanju cene koštanja finalnih proizvoda kod tradicionalnog metoda i metode obračuna troškova po aktivnostima. Pomoću ove metode, pored toga što je izračunata cena koštanja, izračunati su i ukupni indirektni troškovi, koji su za ovu metodu od izuzetnog značaja, jer se dešavaju velike promene u strukturi troškova, a to se pre svega ogleda kroz porast učešća indirektnih troškova i smanjenje troškova direktnog rada i materijala. Primena metode obračuna troškova po aktivnostima (ABC) u Srbiji je na samom početku, a faza restrukturiranja i privatizacije preduzeća je praćena uspostavljanjem nekog novog menadžmenta sa svežim idejama, pa je ovo dobar trenutak da preduzeća uvedu moderne pristupe i moderne metode obračuna troškova. ABC metoda je veoma pogodna za primenu u onim preduzećima koja se bave uslužnim delatnostima, u prehrambenoj industriji, tehnologiji konditorskih proizvoda, sušarama, pivarama, šećeranama, mlekarama, mlinovima i sl.

Ključne reči

Reference

Antić, Lj., Georgijevski, M. (2010) Obračun troškova po aktivnostima zasnovan na vremenu. Ekonomske teme, 48, 499-513
Gajić, Lj., Medved, I., Rac, L. (2010) Obračun troškova i ekologija - novi pristupi unapređenju poslovanja. Škola biznisa, 4, 76-85
Gajić, L. (2007) Komparativna analiza sistema obračuna po standardnim troškovima i obračuna troškova zasnovanog na aktivnostima. Traktori i pogonske mašine, vol. 12, br. 3, str. 100-106
Gogić, P. (2009) Teorija troškova sa kalkulacijama u proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Gulin, D. (2005) Kriterij ulaska u računovodstvo zaštite i njegovi instrumenti. Računovodstvo i finansije, 52, 16-20
Jablan-Stefanović, R. (2006) Interni obračun. Beograd: Ekonomski fakultet
Lalević, A. (2003) Savremeni sistemi obračuna troškova u funkciji ostvarenja konkurentske prednosti. Preduzetnička ekonomija, 3, 218-228
Lalević, A. (2005) Obračun ciljnih troškova kao savremeni koncept upravljanja troškovima. Ekonomske teme, 2, 279-286
Malinić, S., Todorović, M. (2011) Konceptualne osnove obračuna i upravljanja troškovima po aktivnostima baziranog na vremenu. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 3-4, str. 206-213
Malinić, S., Savić, B. (2012) Obračun troškova zasnovan na tokovima materijala kao informaciona osnova upravljanja održivim razvojem. Računovodstvo, vol. 56, br. 9-10, str. 29-41
Marković, D., Blagojević, M., Popović, Đ. (2010) Activity based costing management kao tehnika za obračun troškova u procesu reforme poštanskog sektora. u: XXVIII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju - PosTel 2010, Beograd, pp. 109-118
Nijemčević, Z. (2012) Određeni aspekti implementacije Target Costing-a - iskustva i rezultati u svetu i našim preduzećima. Računovodstvo, vol. 56, br. 3-4, str. 35-45
Stevanović, N.Đ., Malinić, D., Milićević, V. (2013) Upravljačko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet
Vazakidis, A., Karagiannis, I., Tsialta, A. (2010) Activity-Based Costing in the Public Sector. Journal of Social Sciences, 6(3): 376-382
Vukoje, V. (2007) Obračun troškova po aktivnostima u poljoprivrednim preduzećima. Savremena poljoprivreda, vol. 56, br. 1-2, str. 158-164