Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 4 od 81  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 1, br. 4, str. 90-94
Selen - uloga u očuvanju i unapređenju zdravlja i sprečavanju bolesti
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija

e-adresagoran.belojevic1956@gmail.com
Sažetak
Uvod: Selen je mikroelement čiji se značaj za funkcionisanje organizma u zdravlju i bolesti veoma intenzivno izučava u savremenim istraživanjima. Naučni dokazi se neprekidno dopunjavaju, što zahteva njihovo praćenje i evaluaciju. Cilj: Cilj ovog preglednog rada je sistematizacija rezultata relevantnih naučnih istraživanja o ulozi selena u očuvanju i unapređenju zdravlja i sprečavanju bolesti. Metod: Dostupna literatura na engleskom jeziku iz baze PubMed pretražena je uz korišćenje ključnih reči "selen"; "zdravlje"; "bolest"; "toksičnost"; "hrana"; "deficit"; "kancer" i "dijabetes melitus". Rezultati: Selen je mikroelement koji u sastavu enzima fosfolipid-hidroperoksid glutation peroksidaze, ispoljava snažan antioksidantni efekat, dok kao sastojak enzima dejodinaze igra ulogu u pretvaranju tiroksina u trijodtironin. Brazilski orah se izdvaja kao namirnica sa izrazito visokom koncentracijom selena, a zatim slede tuna i ostrige. Deficit selena u organizmu ispoljava se kao kardiomiopatija (Kešanska bolest) ili osteoartritis (Kašin-Bekova bolest). Trovanje selenom manifestuje se gastrointestinalnim i neurološkim simptomima, promenama na koži i noktima i zadahom na beli luk. Iako je uočena negativna korelacija između koncentracije selena i rizika obolevanja od kancera dojke, prostate, grlića materice, jetre, želuca, štitaste žlezde, kolona, rektuma i mokraćne bešike, za sada studije nisu pokazale značajan efekat nutritivnog unosa ili suplementacije selenom u prevenciji kancera. Koncentracije selena su značajno niže kod obolelih od hepatitisa, ciroze jetre, gojaznosti, autoimunih bolesti (Hašimotova bolest, psorijaza, reumatoidni artritis, ulcerozni kolitis, Kronova bolest), AIDS i COVID-19, u poređenju sa zdravim osobama. S druge strane, previsok unos selena može povećati rizik od obolevanja od dijabetes melitusa tip 2. Zaključak: Selen ima značajnu fiziološku ulogu u očuvanju zdravlja, pre svega kao antioksidans i u funkcionisanju štitaste žlezde, dok deficit selena može da se ispolji kardiomiopatijom i osteoartritisom. Niske koncentracije selena u organizmu mogu povećati rizik od niza bolesti: kancera, autoimunih bolesti, AIDS i COVID-19. S druge strane, previsoke doze selena mogu povećati rizik obolevanja od dijabetes melitusa ili čak do trovanja - selenoze.

Uvod

Švedski hemičar Jens Jakob Bercelius (Jöns Jacob Berzelius) otkrio je 1817. godine nemetal selen, sa atomskim brojem 34. Naziv selen potiče od starogrčke reči σελήνη (Mesec), jer je u Mendeljejevljevom periodnom sistemu elemenata selen neposredno uz hemijski element telur (lat. Tellus - Zemlja). Selen se u prirodi javlja uglavnom u obliku svojih jedinjenja, a veoma retko u elementarnom obliku [1].

Selen ima antioksidantni efekat, kao sastavni deo enzima fosfolipid-hidroperoksid glutation peroksidaze, koji se može naći u svim ćelijama, u serumu i u majčinom mleku. Pored toga, ima ulogu i u metabolizmu lipida i eikozanoida [2], a kao sastojak enzima dejodinaze značajan je za pretvaranje tiroksina u trijodtironin [3]. Sa tokoferolom koji se nalazi prevashodno u membrani ćelija, selen ispoljava sinergistički efekat koji se primenjuje u radioprotektorima [4]. Vezan za aminokiseline cistein i metionin, ulazi u sastav proteina [5]. Kod trovanja živom, selen može da ispolji detoksikacioni efekat, a posebno selenogin iz tune [6].

U kineskoj provinciji Kešan (Keshan) uočena je kardiomiopatija kod žena i dece. Analizom količine selena u organizmu obolelih zaključeno je da je deficit selena uzrok ove kardiomiopatije koja je nazvana Kešanska bolest. Utvrđeno je i da je zemljište u Kešanskoj oblasti veoma siromašno selenom. Zbog toga je kod stanovnika ove kineske regije sprovedena masovna profilaksa selenom i ova kardiomiopatija je iskorenjena. Incidenca Kešanske bolesti je sa 11,2/1.000 stanovnika pala na 0,6/1.000 stanovnika. Međutim, kod obolelih, suplementacija selenom nije imala terapeutski efekat, jer je etiologija Kešanske bolesti multifaktorijalna, sa vrlo verovatnim učešćem koksaki virusa [7].

Druga bolest usled nedostatka selena je uočena je kod adolescenata u Mongoliji, sa simptomima otečenih i bolnih zglobova usled osteoartritisa. Ova bolest ušla je u medicinsku terminologiju kao Kašin-Bekova (Kashin-Beck) bolest [8]. U riziku od nedostatka selena su pacijenti na dugotrajnoj parenteralnoj ishrani. Da bi se ovo sprečilo, neophodno je rastvore za parenteralnu ishranu fortifikovati selenom [9].

Navedene fiziološke uloge selena u organizmu, kao i povezanost deficita selena sa bolestima srca i koštanog sistema, dobro su izučeni [10]. Međutim, novija istraživanja ukazuju na značaj selena u prevenciji niza oboljenja, ali i na moguće toksične efekte.

Cilj ovog preglednog rada je da se sistematizuju rezultati relevantnih istraživanja o značaju selena u očuvanju i unapređenju zdravlja i sprečavanju bolesti.

Metod

Dostupna literatura na engleskom jeziku iz baze Pub-Med pretražena je uz korišćenje ključnih reči "selen"; "zdravlje"; "bolest"; "toksičnost"; "hrana"; "deficit"; "kancer" i "dijabetes melitus".

Kinetika i dinamika selena u organizmu

Ukupna količina selena u organizmu je u opsegu 13-20 mg. Selen se apsorbuje u jejunumu. Ukoliko postoji deficit selena u organizmu, uzrokovan nedovoljnim unosom ili pojačanom ekskrecijom, apsorpcija selena se povećava. Da li ima dovoljno selena u organizmu procenjuje se na osnovu ispitivanja koncentracije selena ili količine enzima glutation peroksidaze, pre svega u eritrocitima. Alternativno, ove analize mogu se sprovesti i u serumu i u trombocitima. Najveću biodostupnost imaju organska jedinjenja selena: selenometionin, selenocistein i metilselenocistein [11]. Da bi se transportovao kroz organizam, selen mora da se veže za belančevine albumin ili alfa 2-globulin. Višak selena u organizmu skladišti se u bubrezima, jetri, slezini i srcu. Da bi se izlučio urinom, selen mora prvo da se konvertuje u konjugate monosaharida - selenošećere [12]. Dojenje je od velikog značaja za obezbeđivanje dovoljne količine selena kod odojčeta. Iako je količina selena u majčinom mleku značajno veća nego u kravljem mleku, formule za odojčad su fortifikovane selenom, tako da je koncentracija selena u serumu odojčadi na ishrani formulama veća nego kod dojene odojčadi [13].

Potrebe za selenom rastu sa životnim dobom. Najveće potrebe su kod dojilja, s obzirom da se selen izlučuje mlekom. Kod trudnica su takođe visoke potrebe za selenom, da bi se obezbedilo snabdevanje fetusa (Table 1). Gornji tolerabilni dnevni unos selena je 400 µg [14].

Table 1. Preporučeni dnevni nutritivni unos selena

Životno doba i pol Preporučeni dnevni
nutritivni unos selena (μg)
Odojčad 15-20
Deca (1-12 godina) 20-30
Adolescenti i odrasli 55
Trudnice 60
Dojilje 70

U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Nutrient Database for Standard Reference, Release 18, 2011.

Sadržaj selena u hrani

Namirnice sa najvećim sadržajem selena su brazilski orah, tuna, ostrige i piletina (Table 2).

Table 2. Sadržaj selena u pojedinim namirnicama

Namirnica Količina
namirnice
Sadržaj
selena (μg)
Brazilski orah 100 g 1.750
Tuna, konzervirana u ulju 100 g 224
Ostrige 100 g 218
Pirinač, beli dugački Jedna šolja 44
Piletina 100 g 129
Semenke suncokreta Jedna šolja 100
Jaje Jedno 16
Hleb beli Jedno parče (30 g) 10
Mleko, 2% masti Jedna šolja 6

U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Nutrient Database for Standard Reference, Release 18, 2011.

Selen i kancer

Verovatno je da postoji interakcija između virusnih oštećenja DNK i hiposelenemije u etiologiji kancera. Hiposelenemija se češće uočava kod obolelih od kancera, nego kod zdravih.

S obzirom da enzim glutation peroksidaza sprečava proliferaciju malignih ćelija, verovatno je da deficit selena doprinosi smanjenoj antioksidantnoj aktivnosti ovog enzima i malignim alteracijama [15]. Visoke doze natrijum selenita povećavaju antitumorski efekat radio i hemioterapije, a uz to se smanjuju neželjeni efekti radijacije i rezistencija na hemioterapiju [16].

U zavisnosti od koncentracije selena u organizmu efekat protiv kancera može biti različit. U niskim dozama selen deluje kao antioksidant koji podržava ćelijsku vitalnost i rast, dok kod visokih doza selen deluje prooksidativno i dovodi do smrti kancerske ćelije. Selen povećava antitumorski imunitet kroz aktivaciju makrofaga, t-limfocita i lučenje proinflamatornih citokina poput interferona-gama [17].

Koncentracija selena u serumu, ili plazmi ili noktima je u negativnoj korelaciji sa rizikom od kancera dojke [18], prostate [19], grlića materice [20], jetre [21], želuca [22], štitaste žlezde [23], kolorektalnog karcinoma [24] i mokraćne bešike [25]. Međutim, metaanaliza randomizovanih kontrolisanih ogleda i longitudinalnih opservacionih studija, nije ukazala na značajan efekat nutritivnog unosa ili suplementacije selenom u prevenciji kancera [26].

Selen i hronične bolesti jetre i gojaznost

Koncentracija selena u krvi značajno je niža kod obolelih od hepatitisa i ciroze jetre u odnosu na zdrave osobe, dok ovakva povezanost nije uočena kod masne jetre. Pored toga, visoke koncentracije selena u krvi deluju protektivno u odnosu na nepovoljan razvoj hroničnih bolesti jetre [27].

Kod gojaznih osoba se uočava niža koncentracija selena nego kod normalno uhranjenih, što dovodi i do niže anti-oksidansne aktivnosti glutation-peroksidaze kod gojaznih osoba [28]. Izrazito niske koncentracije glutation-peroksidaze kod gojaznih osoba uočavaju se u eritrocitima. U pogledu markera ekskrecije selena, kod gojaznih osoba se u odnosu na eutrofične osobe nalaze značajno niže koncentracije selena u urinu i u noktima [29].

Selen i autoimune bolesti

Selen ispoljava inhibitorni efekat na razvoj Hašimotove bolesti. Jednogodišnja terapija selenom kod žena sa Hašimotovom bolešću, u dozi od 0,2 mg dnevno, dovela je do 21% smanjenja nivoa anti-tiroidne peroksidaze [30]. Od kožnih autoimunih bolesti niže koncentracije selena kod obolelih u odnosu na zdrave osobe nalaze se kod psorijaze, dok kod vitiliga nema značajnih razlika u koncentraciji selena u organizmu između obolelih i zdravih ljudi [31]. Takođe, značajno niže koncentracije selena nađene su i u organizmu obolelih od reumatoidnog artritisa u odnosu na zdrave osobe [32]. U nizu epidemioloških studija ukazano je i da se kod obolelih od ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti redovno nalaze niže koncentracije selena u serumu u odnosu na zdrave osobe [33]. Što se tiče multiple skleroze, nisu uočene značajne razlike u koncentraciji selena u organizmu obolelih i zdravih osoba [34].

Selen i virusne bolesti

Uočena je negativna korelacije između koncentracije selena u krvi i mortaliteta od sledećih virusnih infekcija: HIV-1, infekcija virusom hepatitisa B sa posledičnim kancerom jetre, hemoragijska groznica izazvana Hanta virusom. Najbolji efekat kod virusnih infekcija ima natrijum selenit [35]. Mehanizam antiviralnog efekta selenoproteina zasniva se na nekoliko mehanizama: antioksidantni efekat, održavanje homeostaze ćelijskog redoks sistema i antiinflamatorni efekat [36].

Analiza podataka o morbiditetu i mortalitetu od COVID-19 iz provincije Hubei u Kini 2020. godine, pokazala je da je procenat izlečenja u gradu Enši, koji je poznat po visokom nutritivnom unosu selena (550 mikrograma na dan), bio 36,4%, što je gotovo tri puta više od proseka u drugim gradovima provincije Hubei (13,1%; p < 0,0001). S druge strane, u kineskoj provinciji Heilongjang, poznatoj po izuzetno niskom nutritivnom unosu selena (16 mikrograma na dan), zabeležen je značajno viši mortalitet od COVID-19 (2,4%) u poređenju sa drugim kineskim provincijama (0,5%; p < 0,0001) [37]. Uočena je visoko signifikantna pozitivna korelacija između koncentracije selena u kosi i procenta izlečenja od COVID-19 [38].

Ipak, za sada ne postoje čvrsti dokazi da suplementacija selenom može značajno da utiče na prevenciju, tok i ishod bolesti kod obolelih od COVID-19 [39]. Međutim, preparat organskog selena pod nazivom ebselen ispoljava antioksidantno, antiinflamatorno i antiviralno delovanje kod obolelih od COVID-19. Ebselen je identifikovan kao najefikasniji inhibitor COVID-19 proteaze [40].

Efekat previsokih koncentracija selena

Visoke koncentracije selena u krvi ili u urinu u pozitivnoj su korelaciji sa obolevanjem od dijabetes melitusa tip 2 [41]. Stoga suplementaciju selenom ne treba sprovoditi kod osoba koje su obolele od ove bolesti [42].

Pri izlaganju jedinjenjima selena u vazduhu, može se ispoljiti toksičan efekat. Zbog toga je regulatorno ograničena koncentracija selena u vazduhu. Pri profesionalnom izlaganju, dozvoljeni nivo selena u vazduhu je 0,2 mg/m3, dok je pri koncentracijama iznad 1 mg/m3, ugrožen život [43].

Intoksikacija selenom naziva se selenoza. Najčešće su zabeleženi slučajavi selenoze u Australiji i u Kini. Simptomatologija trovanja selenom obuhvata: karijes, zadah na beli luk, promene na koži i noktima, gastrointestinalne i neurološke smetnje [44]. Selen u ekstremno visokim koncentracijama ispoljava i genotoksične i mutagene efekte. Smrt kod trovanja selenom nastaje usled edema pluća ili ciroze jetre [45]. Kod previsokog unosa selena dolazi do redukcije cinka u organizmu i poremećaja odnosa cink/bakar i njihove antioksidantne aktivnosti [46].

Zaključak

Fiziološka uloga selena u očuvanju zdravlja ispoljava se pre svega u sastavu enzima glutation peroksidaze kao antioksidansa i dejodinaze u sintezi trijodtironina. Deficit selena se povezuje sa kardiomiopatijom (Kešanska bolest) i osteoartritisom (Kašin-Bekova bolest). Niske koncentracije selena u organizmu mogu povećati rizik od nastanka kancera, autoimunih bolesti, ciroze jetre, AIDS i COVID-19. S druge strane, previsoke doze selena mogu povećati rizik obolevanja od dijabetes melitusa ili čak do trovanja - selenoze sa promenama na koži i noktima, gastrointestinalnim i neurološkim smetnjama i mogućim smrtnim ishodom usled edema pluća ili ciroze jetre.

Dodatak

Konflikt interesa

Nema.

References

1.Fordyce F. Selenium geochemistry and health. Ambio. 2007;Feb;36(1):94-7.
2.Kieliszek M. Selenium: Fascinating microelement, properties and sources in food. Molecules. 2019;Apr 3;24(7):1298-1298. [Crossref] [PubMed] [PMC]
3.Beckett GJ, Arthur JR. Selenium and endocrine systems. J Endocrinol. 2005;Mar;184(3):455-65.
4.Grebeniuk AN, Legeza VI, Tarumov RA. Radiomitigators: Prospects for use in medical radiation protection. Voen Med Zh. 2014;Jun; 335(6):39-43.
5.Zhang Y, Roh YJ, Han SJ, Park I, Lee HM, Ok YS, et al. Role of selenoproteins in redox regulation of signaling and the antioxidant system: A review. Antioxidants (Basel). 2020;May 5;9(5):383-383. [Crossref] [PubMed] [PMC]
6.Penglase S, Hamre K, Ellingsen S. Selenium prevents downregulation of antioxidant selenoprotein genes by methylmercury. Free Radic Biol Med. 2014;Oct;75:95-104. [Crossref]
7.Guillin OM, Vindry C, Ohlmann T, Chavatte L. Selenium, selenoproteins and viral infection. Nutrition. 2019;Sep 4;11(9):2101-2101. [Crossref] [PubMed] [PMC]
8.Xu LQ, Sen WX, Xiong QH, Huang HM, Schramel P. Selenium in Kashin-Beck disease areas. Biol Trace Elem Res. 1991;Oct;31(1):1-9.
9.Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. Krause's food and nutrition care process. 13th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier. 2012.
10.Schlenker ED. Selenium. In: Schlenker ED, Gilbert J, editor(s). Williams' Essentials of Nutrition and Diet Therapy. St Louis, Missouri: Elsevier Mosby. 2015; p. 163-163.
11.Gallagher LM. Selenium. In: Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL, editor(s). Krause's Food and the Nutrition Care Process. St. Louis, Misourri: Elsevier. 2012; p. 119-21.
12.Baselt RC. Disposition of toxic drugs and chemicals in man. 20th edition. Seal Beach, CA: Biomedical Publications. 2020.
13.Burk RF, Levander OA. Selenium. In: Shils ME, Shike M, Olson J, editor(s). Modern nutrition in health and disease. Baltimore, MD: Lippincott Williams&Wilkins. 2006.
14.Panel on Dietary Antioxidants and Related Compounds, Subcommittees on Upper Reference Levels of Nutrients and Interpretation and Uses of DRIs, Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine (August 15, 2000). Dietary reference intakes for vitamin C, vitamin E, selenium and carotenoids. Institute of Medicine. 2000, 314-5.
15.Letavayová L, Vlčková V, Brozmanová J. Selenium: From cancer prevention to DNA damage. Toxicology. 2006;Oct 3;227(1-2):1-14. [Crossref]
16.Kim SJ, Choi MC, Park JM, Chung AS. Antitumor effects of selenium. Int J Mol Sci. 2021;Oct 31;22(21):11844-11844. [Crossref] [PubMed] [PMC]
17.Razaghi A, Poorebrahim M, Sarhan D, Björnstedt M. Selenium stimulates the antitumour immunity: Insights to future research. Eur J Cancer. 2021;Sep;155:256-67. [Crossref]
18.Zhu X, Pan D, Wang N, Wang S, Sun G. Relationship between selenium in human tissues and breast cancer: A meta-analysis based on case-control studies. Biol Trace Elem Res. 2021;Dec;199(12):4439-46. [Crossref]
19.Sayehmiri K, Azami M, Mohammadi Y, Soleymani A, Tardeh Z. The association between selenium and prostate cancer: A systematic review and meta-analysis. Prev Med. 2018;Jun 25;19(6):1431-7.
20.He D, Wang Z, Huang C, Fang X, Chen D. Serum selenium levels and cervical cancer: Systematic review and meta-analysis. Biol Trace Elem Res. 2017;Oct;179(2):195-202. [Crossref]
21.Zhang Z, Bi M, Liu Q, Yang J, Xu S. Meta-analysis of the correlation between selenium and incidence of hepatocellular carcinoma. Oncotarget. 2016;Nov 22;7(47):77110-6. [Crossref] [PubMed] [PMC]
22.Gong HY, He JG, Li BS. Meta-analysis of the association between selenium and gastric cancer risk. Oncotarget. 2016;Mar 29;7(13):15600-5. [Crossref] [PubMed] [PMC]
23.Shen F, Cai WS, Li JL, Feng Z, Cao J, Xu B. The association between serum levels of selenium, copper, and magnesium with thyroid cancer: A meta-analysis. Biol Trace Elem Res. 2015;Oct;167(2):225-35. [Crossref]
24.Ou Y, Jiang B, Wang X, Ma W, Guo J. Selenium and colorectal adenomas risk: A meta-analysis. Nutr Cancer. 2012;64(8):1153-1159. [Crossref]
25.Amaral AFS, Cantor KP, Silverman DT, Malats N. Selenium and bladder cancer risk: A meta-analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010;Sep;19(9):2407-15. [Crossref] [PubMed] [PMC]
26.Vinceti M, Filippini T, Del GC, Dennert G, Zwahlen M, Brinkman M, et al. Selenium for preventing cancer. Cochrane Libr. 2018;Jan 29;1(1):CD005195-CD005195. [Crossref] [PubMed] [PMC]
27.Lin Y, He F, Lian S, Xie B, Liu T, He J, et al. Selenium status in patients with chronic liver disease: A systematic review and meta-analysis. Nutrition. 2022;Feb 23;14(5):952-952. [Crossref] [PubMed] [PMC]
28.Tinkov AA, Ajsuvakova OP, Filippini T, Zhou JC, Lei XG, Gatiatulina ER, et al. Selenium and selenoproteins in adipose tissue physiology and obesity. Biomolecules. 2020;Apr 24;10(4):658-658. [Crossref] [PubMed] [PMC]
29.Fontenelle LC, Cardoso DADS, da Cunha STS, Clímaco CKJ, Henriques GS, Marreiro DDN. Nutritional status of selenium in overweight and obesity: A systematic review and meta-analysis. Clin Nutr. 2022;Apr;41(4):862-84. [Crossref]
30.Mazokopakis EE, Papadakis JA, Papadomanolaki MG, Batistakis AG, Giannakopoulos TG, Protopapadakis EE, et al. Effects of 12 months treatment with l-selenomethionine on serum anti-TPO levels in Patients with Hashimoto's thyroiditis. Thyroid. 2007;Jul;17(7):609-12. [Crossref]
31.Lv J, Ai P, Lei SP, Zhou F, Chen S, Zhang Y. Selenium levels and skin diseases: Systematic review and meta-analysis. J Trace Elem Med Biol. 2020;Dec;62. [Crossref]
32.Ma Y, Zhang X, Fan D, Xia Q, Wang M, Pan F. Common trace metals in rheumatoid arthritis: A systematic review and meta-analysis. J Trace Elem Med Biol. 2019;Dec;56:81-9. [Crossref]
33.Kudva AK, Shay AE, Prabhu K. Selenium and inflammatory bowel disease. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2015;Jul 15;309(2):G71-7. [Crossref] [PubMed] [PMC]
34.Nirooei E, Kashani SMA, Owrangi S, Malekpour F, Niknam M, Moazzen F, et al. Blood trace element status in multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis. Biol Trace Elem Res. 2022;Jan;200(1):13-26. [Crossref]
35.Rayman MP. Selenium and human health. Lancet. 2012;Mar 31;379(9822):1256-68. [Crossref]
36.Zhang J, Saad R, Taylor EW, Rayman MP. Selenium and selenoproteins in viral infection with potential relevance to COVID-19. Redox Biol. 2020;Oct;37. [Crossref] [PubMed] [PMC]
37.Zhang J, Taylor EW, Bennett K, Saad R, Rayman MP. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. Am J Clin Nutr. 2020;Jun 1;111(6):1297-9. [Crossref] [PubMed] [PMC]
38.Li S, Bañuelos GS, Wu L, Shi W. The changing selenium nutritional status of Chinese residents. Nutrition. 2014;Mar 14;6(3):1103-14. [Crossref] [PubMed] [PMC]
39.Balboni E, Zagnoli F, Filippini T, Fairweather-Tait SJ, Vinceti M. Zinc and selenium supplementation in COVID-19 prevention and treatment: A systematic review of the experimental studies. J Trace Elem Med Biol. 2022;Feb 18;71. [Crossref] [PubMed] [PMC]
40.Azad GK, Tomar RS. Ebselen, a promising antioxidant drug: Mechanisms of action and targets of biological pathways. Mol Biol Rep. 2014;Aug;41(8):4865-79. [Crossref]
41.Kim J, Chung HS, Choi MK, Roh YK, Yoo HJ, Park JH, et al. Association between serum selenium level and the presence of diabetes mellitus: A meta-analysis of observational studies. Diabetes Metab J. 2019;Aug;43(4):447-60. [Crossref] [PubMed] [PMC]
42.Vinceti M, Filippini T, Rothman KJ. Selenium exposure and the risk of type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Eur J Epidemiol. 2018;Sep;33(9):789-810. [Crossref]
43.NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards: Selenium [Internet]. [cited 26 March 2022]. Available from: https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0550.html.
44.Kamble P, Mohsin N, Jha A, Date A, Upadhaya A, Mohammad E. Selenium intoxication with selenite broth resulting in acute renal failure and severe gastritis. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2009;Jan;20(1):106-11.
45.Hunsaker DM, Spiller HA, Williams D. Acute selenium poisoning: Suicide by ingestion. J Forensic Sci. 2005;Jul;50(4):942-6. [Crossref]
46.Kachuee R, Moeini M, Souri M. Effects of organic and inorganic selenium supplementation during late pregnancy on colostrum and serum Se status, performance and passive immunity in Merghoz goats. Animal Production Science. 2014;54(8):1016-22. [Crossref]
Reference
*** NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards: Selenium. Available at: https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0550.html. Last accessed on 26 March 2022
Amaral, A.F.S., Cantor, K.P., Silverman, D.T., Malats, N. (2010) Selenium and bladder cancer risk: A meta-analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, Sep;19(9):2407-15
Azad, G.K., Tomar, R.S. (2014) Ebselen, a promising antioxidant drug: Mechanisms of action and targets of biological pathways. Mol Biol Rep, Aug;41(8):4865-79
Balboni, E., Zagnoli, F., Filippini, T., Fairweather-Tait, S.J., Vinceti, M. (2022) Zinc and selenium supplementation in COVID-19 prevention and treatment: A systematic review of the experimental studies. J Trace Elem Med Biol, Feb 18;71:126956
Baselt, R.C. (2020) Disposition of toxic drugs and chemicals in man. Seal Beach, CA: Biomedical Publications, 20th edition
Beckett, G.J., Arthur, J.R. (2005) Selenium and endocrine systems. J Endocrinol, Mar;184(3):455-65
Burk, R.F., Levander, O.A. (2006) Selenium. u: Shils M.E., Shike M., Olson J. [ur.] Modern nutrition in health and disease, Baltimore, MD: Lippincott Williams&Wilkins, 10th edition
Fontenelle, L.C., Cardoso, D.A.D.S., da Cunha, S.T.S., Clímaco, C.K.J., Henriques, G.S., Marreiro, D.D.N. (2022) Nutritional status of selenium in overweight and obesity: A systematic review and meta-analysis. Clin Nutr, Apr;41(4):862-84
Fordyce, F. (2007) Selenium geochemistry and health. Ambio, Feb;36(1):94-7
Gallagher, L.M. (2012) Selenium. u: Mahan L.K., Escott-Stump S., Raymond J.L. [ur.] Krause's Food and the Nutrition Care Process, St. Louis, Misourri: Elsevier, 13th edition, 119-21
Gong, H.Y., He, J.G., Li, B.S. (2016) Meta-analysis of the association between selenium and gastric cancer risk. Oncotarget, Mar 29;7(13):15600-5
Grebeniuk, A.N., Legeza, V.I., Tarumov, R.A. (2014) Radiomitigators: Prospects for use in medical radiation protection. Voen Med Zh, Jun; 335(6):39-43
Guillin, O.M., Vindry, C., Ohlmann, T., Chavatte, L. (2019) Selenium, selenoproteins and viral infection. Nutrition, Sep 4;11(9):2101
He, D., Wang, Z., Huang, C., Fang, X., Chen, D. (2017) Serum selenium levels and cervical cancer: Systematic review and meta-analysis. Biol Trace Elem Res, Oct;179(2):195-202
Hunsaker, D.M., Spiller, H.A., Williams, D. (2005) Acute selenium poisoning: Suicide by ingestion. J Forensic Sci, Jul;50(4):942-6
Kachuee, R., Moeini, M., Souri, M. (2014) Effects of organic and inorganic selenium supplementation during late pregnancy on colostrum and serum Se status, performance and passive immunity in Merghoz goats. Animal Production Science, 54(8) 1016-22
Kamble, P., Mohsin, N., Jha, A., Date, A., Upadhaya, A., Mohammad, E., et al. (2009) Selenium intoxication with selenite broth resulting in acute renal failure and severe gastritis. Saudi J Kidney Dis Transpl, Jan;20(1):106-11
Kieliszek, M. (2019) Selenium: Fascinating microelement, properties and sources in food. Molecules, Apr 3;24(7):1298
Kim, J., Chung, H.S., Choi, M.K., Roh, Y.K., Yoo, H.J., Park, J.H., Kim, D.S., Yu, J.M., Moon, S. (2019) Association between serum selenium level and the presence of diabetes mellitus: A meta-analysis of observational studies. Diabetes Metab J, Aug;43(4):447-60
Kim, S.J., Choi, M.C., Park, J.M., Chung, A.S. (2021) Antitumor effects of selenium. Int J Mol Sci, Oct 31;22(21):11844
Kudva, A.K., Shay, A.E., Prabhu, K. (2015) Selenium and inflammatory bowel disease. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol, Jul 15;309(2):G71-7
Letavayová, L., Vlčková, V., Brozmanová, J. (2006) Selenium: From cancer prevention to DNA damage. Toxicology, Oct 3;227(1-2):1-14
Li, S., Bañuelos, G.S., Wu, L., Shi, W. (2014) The changing selenium nutritional status of Chinese residents. Nutrition, Mar 14;6(3):1103-14
Lin, Y., He, F., Lian, S., Xie, B., Liu, T., He, J., Liu, C. (2022) Selenium status in patients with chronic liver disease: A systematic review and meta-analysis. Nutrition, Feb 23;14(5):952
Lv, J., Ai, P., Lei, S.P., Zhou, F., Chen, S., Zhang, Y. (2020) Selenium levels and skin diseases: Systematic review and meta-analysis. J Trace Elem Med Biol, Dec;62:126548
Ma, Y., Zhang, X., Fan, D., Xia, Q., Wang, M., Pan, F. (2019) Common trace metals in rheumatoid arthritis: A systematic review and meta-analysis. J Trace Elem Med Biol, Dec;56:81-9
Mahan, L.K., Escott-Stump, S., Raymond, J.L. (2012) Krause's food and nutrition care process. St. Louis, Missouri: Elsevier, 13th ed
Mazokopakis, E.E., Papadakis, J.A., Papadomanolaki, M.G., Batistakis, A.G., Giannakopoulos, T.G., Protopapadakis, E.E., Ganotakis, E.S. (2007) Effects of 12 months treatment with l-selenomethionine on serum anti-TPO levels in Patients with Hashimoto's thyroiditis. Thyroid, Jul;17(7):609-12
Nirooei, E., Kashani, S.M.A., Owrangi, S., Malekpour, F., Niknam, M., Moazzen, F., Nowrouzi-Sohrabi, P., Farzinmehr, S., Akbari, H. (2022) Blood trace element status in multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis. Biol Trace Elem Res, Jan;200(1):13-26
Ou, Y., Jiang, B., Wang, X., Ma, W., Guo, J. (2012) Selenium and colorectal adenomas risk: A meta-analysis. Nutr Cancer, 64(8): 1153-1159
Panel on Dietary Antioxidants and Related Compounds, Subcommittees on Upper Reference Levels of Nutrients and Interpretation and Uses of Dris, Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, Food and Nutrition Board (2000) Dietary reference intakes for vitamin C, vitamin E, selenium and carotenoids. Institute of Medicine, 314-319, August 15, 2000
Penglase, S., Hamre, K., Ellingsen, S. (2014) Selenium prevents downregulation of antioxidant selenoprotein genes by methylmercury. Free Radic Biol Med, Oct;75:95-104
Rayman, M.P. (2012) Selenium and human health. Lancet, Mar 31;379(9822):1256-68
Razaghi, A., Poorebrahim, M., Sarhan, D., Björnstedt, M. (2021) Selenium stimulates the antitumour immunity: Insights to future research. Eur J Cancer, Sep;155:256-67
Sayehmiri, K., Azami, M., Mohammadi, Y., Soleymani, A., Tardeh, Z. (2018) The association between selenium and prostate cancer: A systematic review and meta-analysis. Prev Med, Jun 25;19(6):1431-7
Schlenker, E.D. (2015) Selenium. u: Schlenker E.D., Gilbert J. [ur.] Williams' Essentials of Nutrition and Diet Therapy, St Louis, Missouri: Elsevier Mosby, 11th Edition, 163-163
Shen, F., Cai, W.S., Li, J.L., Feng, Z., Cao, J., Xu, B. (2015) The association between serum levels of selenium, copper, and magnesium with thyroid cancer: A meta-analysis. Biol Trace Elem Res, Oct;167(2):225-35
Tinkov, A.A., Ajsuvakova, O.P., Filippini, T., Zhou, J.C., Lei, X.G., Gatiatulina, E.R., Michalke, B., Skalnaya, M.G., Vinceti, M., Aschner, M., Skalny, A.V. (2020) Selenium and selenoproteins in adipose tissue physiology and obesity. Biomolecules, Apr 24;10(4):658
Vinceti, M., Filippini, T., Rothman, K.J. (2018) Selenium exposure and the risk of type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Eur J Epidemiol, Sep;33(9):789-810
Vinceti, M., Filippini, T., Del, G.C., Dennert, G., Zwahlen, M., Brinkman, M., Zeegers, M.P., Horneber, M., D'Amico, R., Crespi, C.M. (2018) Selenium for preventing cancer. Cochrane Libr, Jan 29;1(1):CD005195
Xu, L.Q., Sen, W.X., Xiong, Q.H., Huang, H.M., Schramel, P. (1991) Selenium in Kashin-Beck disease areas. Biol Trace Elem Res, Oct;31(1):1-9
Zhang, J., Saad, R., Taylor, E.W., Rayman, M.P. (2020) Selenium and selenoproteins in viral infection with potential relevance to COVID-19. Redox Biol, Oct;37:101715
Zhang, J., Taylor, E.W., Bennett, K., Saad, R., Rayman, M.P. (2020) Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in China. Am J Clin Nutr, Jun 1;111(6):1297-9
Zhang, Y., Roh, Y.J., Han, S.J., Park, I., Lee, H.M., Ok, Y.S., Lee, B.C., Lee, S.M. (2020) Role of selenoproteins in redox regulation of signaling and the antioxidant system: A review. Antioxidants (Basel), May 5;9(5):383
Zhang, Z., Bi, M., Liu, Q., Yang, J., Xu, S. (2016) Meta-analysis of the correlation between selenium and incidence of hepatocellular carcinoma. Oncotarget, Nov 22;7(47):77110-6
Zhu, X., Pan, D., Wang, N., Wang, S., Sun, G. (2021) Relationship between selenium in human tissues and breast cancer: A meta-analysis based on case-control studies. Biol Trace Elem Res, Dec;199(12):4439-46
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Galmed2204094B
primljen: 27.10.2022.
prihvaćen: 28.11.2022.
objavljen onlajn: 09.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 17.12.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka