Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
Topola
2004, br. 173-174, str. 61-71
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Anatomsko-hemijske karakteristike drvnih vlakana bukve sa područja Južnog Kučaja
aUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
bInstitut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad

Sažetak

U radu su prikazani rezultati istraživanja anatomske i hemijske građe bukve sa različitih staništa područja Južni Kučaj. Cilj ovog rada je da se na bazi podataka dobijenih istraživanjima u okviru projekta "Proizvodnja drveta za zadovoljenje narastajućih potreba tržišta visoke šume" dobije uvid u karakteristike kvaliteta drveta analizom drvnih vlakana. Rezultati istraživanja pokazuju da se uočava razlika u anatomskoj i hemijskoj građi drvnih vlakana bukve u zavisnosti od uticaja staništa (nadmorske visine).

Ključne reči

bukva; prstenovi prirasta; drvna vlakna; lignin; celuloza

Reference

*** (1991) Methods of analisis biomass for fuels and chemicals. Golden, Colorado, USA: Solar Energy Research Institute
Browning, B.L. (1967) Methods of wood chemistry. New York: Interscience, vol. 1 and 2
Franklin, G.L. (1945) Preparation of thin sections of synthetic resins, and woodresin composites, and a new macerating method for wood. Nature, 51: 145
Glišić, M. (1973) Prilog poznavanju varijabiliteta balkanske bukve Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czczott. - varijetet bukve sa nasubljenim obodom listova. Zbornik radova Instituta za šumarstvo i drvnu industriju, br. 12, str. 5-25
Grosser, D. (1977) Die Holzer Mitteleuropas. Berlin, itd: Springer Verlag
Jovanović, B. (1950) O nekim morfološkim i biološkim osobinama naše bukve. Zbornik radova Instituta za ekologiju i biogeografiju SANU, knj. 1, str. 67-73
Karapandžić, D., Marković, N., Jovanović, N. (1974) Hemijski sastav drveta balkanske bukve Fagus moesiaca sa područja Majdanpek. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 46, str. 77-79
Klašnja, B.A. (1991) Ispitivanje uticaja strukturnih, fizičkih i hemijskih svojstava drveta pojedinih klonova topola na proces dobijanja i osobine sulfatne celuloze. Radovi, Institut za topolarstvo, Novi Sad, Knjiga 25
Marković, Lj., Vilotić, D. (1986) Varijabilnost karakteristika sržnih zraka dubećih stabala bukve Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czczott. u tangencijalnoj situaciji. Zbornik radova Instituta za šumarstvo i drvnu industriju, br. 26-27, str. 175-182
Pjević, V. (1977) Uticaj tenzionog drveta bukve - Fagus moesiaca (K. Maly)Czesz. - na svojstva drvno-vlaknastih ploča. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 52, Jubilarni
Stevanović-Janežić, T., Kolin, B., Jaić, M., Danon, G. (1995) Hemijske i anatomske karakteristike ksilema i kore vrsta drveta značajnih za preradu drveta u Srbiji. u: Unapređenje tehnologija drveta u korelaciji sa svojstvima hemijskih konstituenata drveta
Stevanović-Janežić, T. (1983) Struktura i reakcione sposobnosti lignina nekih domaćih vrsta drveta, Picea excelsa i Fagus moesiaca. Beograd: Šumarski fakultet, doktorska disertacija
Stevanović-Janežić, T., Teržan, N., Pjević, V., Bujanović, B. (1987) Hemijske karakteristike juvenilnog drveta bukve. u: Jugoslovenski simpozijum o celulozi i papiru (III), Zbornik radova, Banja Luka
Šoškić, B., Skakić, D. (1995) Svojstva i namenska prerada bukovine. Beograd: Šumarski fakultet
Šoškić, B., Todorović, N. (2003) Gustina i promena dimenzija bukovog drveta sa lokaliteta Bor - Boljevac. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 88, str. 171-185
Šoškić, B.M. (1991) Svojstva drveta. Beograd: Šumarski fakultet
Trendelenburg, R. (1955) Dad Holy als Rohstoff. Munchen
Tucović, A., Jovanović, M. (1965) Prilog proučavanju varijabiliteta bukve u Srbiji. Zbornik radova Instituta za šumarstvo i drvnu industriju, Knj. V, str. 115-122
Vilotić, D.M. (2000) Uporedna anatomija drveta. Beograd: Šumarski fakultet