Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 25  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 70, br. poseban, str. 7-36
Mihailo Konstantinović (1897-1982) - pravnik koji je obeležio jednu epohu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresanina.krsljanin@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: biografija; civilistika; Jugoslavija; Vlada Kraljevine Jugoslavije; zakonodavac
Sažetak
U članku je dat biografski pregled života i dela Mihaila Konstantinovića, profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dopisnog člana JAZU. Prikazani su njegovo školovanje, univerzitetska i naučna karijera, politički angažman, rad na zakonodavstvu i u stručnim udruženjima. Autor se osvrće kako na doprinos Mihaila Konstantinovića srpskom zakonodavstvu i pravnoj nauci i priznanja koja je zaslužio, tako i na kontroverze njegovog života i rada, te zaključuje da je detaljnije proučavanje njegovog lika i dela svakako neophodno.
Reference
*** (1982) In memoriam profesoru dr Mihailu Konstantinoviću. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 30: 13-17, 1-2
Avramović, S. (2014) Nukleus takmičenja u besedništvu na Pravnom fakultetu u Beogradu. u: Sima Avramović, Dejan A. Milić [ur.] Primenjena retorika: 20 godina takmičenja u besedništvu, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet, 22-23
Avramović, S. (2014) Srpski građanski zakonik (1844) i pravni transplanti - kopija austrijskog uzora ili više od toga. u: Polojac Milena, Mirković Zoran S., Đurđević Marko [ur.] Srpski građanski zakonik - 170 godina, Beograd, 13-45
Blagojević, B.T. (1978) Zakon o obligacionim odnosima u svetlosti svog vremena. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 26: 227-243, 3-5/1978
Brajković, V. (1983) Mihailo Konstantinović (1897-1982). Ljetopis Jugoslavenske akademije, 86: 280-281, (za godinu 1982)
Brkić, M. (1978) Opšta pitanja uređenja obligacionih odnosa. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 26: 305-333, 3-5/1978
Čavoški, K. (2011) Ustav kao sredstvo agitacije i propagande - Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 31. januara 1946. Beograd: Institut za savremenu istoriju
Đorđević, Ž. (1978) Načelo jednake vrednosti davanja prema Zakonu o obligacionim odnosima. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 26: 349-366, 3-5
Đurović, R., Orlić, M. (1978) Od Opšteg imovinskog zakonika do Zakona o obligacionim odnosima - doprinos profesora Mihaila Konstantinovića. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 26: 245-266, 3-5
Đurović, R. (1982) In memoriam profesoru dr Mihailu Konstantinoviću. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 30: 7-11, 1-2/1982
Fon, S.F.K. (1998) Zakonodavstvo i pravka nauka. Podgorica: CID, preveo Branimir Živojinović, 35
Gačić, D. (2015) Odlikovanja iz legata Istorijskog arhiva Beograda - katalog izložbe. Beograd: Istorijski arhiv Beograda
Glenn, P.H. (2000) Legal traditions of the world: Sustainable diversity in law. New York: Oxford University Press, 1-3
Hellenic Institute of International and Foreign Law (2022) Directors. https://hiifl.gr/en/p/directorship, poslednji pristup 22. oktobra 2022
Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti (2022) Članovi akademije. https://www.info.hazu.hr/clanovi-akademije/clanovi/#, poslednji pristup 20. oktobra 2022
Jovičić, M. (1995) Ideje Mihaila Ilića o teritorijalnoj organizaciji vlasti u međuratnoj Jugoslaviji. u: Dragaš Denković i Jovica Trkulja [ur.] Pravna i politička misao Mihaila Ilića: saopštenja sa naučnog skupa održanog 10. XI 1994. godine, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 263-270
Kandić, L. (2002) Istorija Pravnog fakulteta u Beogradu - 1905-1941. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, druga knjiga, I-II tom
Kandić, L. (2005) Istorija Pravnog fakulteta u Beogradu - 1941-1945. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, treća knjiga
Kapor, V., ur. (1952) Obligaciono pravo. Beograd, Opšti deo, I, prema beleškama sa predavanja profesora Mihaila Konstantinovića
Kapor, V. (1978) Primena običaja i uzansi po Zakonu o obligacionim odnosima. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 26: 335-347, 3-5/1978
Kompanjet, Z. (1978) Realni ugovori nakon stupanja na snagu Zakona o obveznim odnosima. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 26: 617-628, 3-/1978
Konstantinović, M. (1925) Zabrana zloupotrebe prava i socijalizacija prava / Prohibition of abuse of rights and socialisation of rights. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, 3/1925, preštampan u Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1982, vol. 30, br. 3-4 (261-281)
Konstantinović, M. (1925) Označavanje zakona. Arhiv za pravne i društvene nauke, Preštampano u Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3-4/1982: 294-306
Konstantinović, M. (1928) Književni i umetnički rad i pravo (Autorsko pravo). Letopis Matice srpske, 318, Preštampano u Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3-4/1982: 308-350
Konstantinović, M. (1930) Tendencija modernih zakonodavstava u smislu ograničenja prava na nasleđivanje. Društveni život, Preštampano u Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3-4/1982: 351-360
Konstantinović, M. (1931) Hipoteka na stoci. u: Stojan Jovanović [ur.] Spomenica četvrtog kongresa pravnika Kraljevine Jugoslavije, Beograd: Kongres pravnika Kraljevine Jugoslavije, Preštampano u Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3-4/1982: 365-383
Konstantinović, M. (1924) Prilog teoriji rizika u rimskom klasičnom pravu. Arhiv za pravne i društvene nauke, VIII. Preštampano u Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3-4/1982: 247-260
Konstantinović, M. (1925) Privatnopravni položaj žene - kakav je i kakav bi trebao da bude. Nova Evropa, XL: 326-335
Konstantinović, M. (1933) Pravni zbornik. Preštampano u Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3-4/1982: 384-396
Konstantinović, M. (1936) Kolektivni ugovori o radu. Naša stvarnost, Preštampano u Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3-4/1982: 397-409
Konstantinović, M. (1982) Opšte napomene uz teze za predprojekt Zakona o nasleđivanju. Arhiv za pravne i društvene nauke, 3-4, 476
Konstantinović, M. (1982) Osnov odgovornosti za prouzrokovanu štetu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 3-4, 507-518
Konstantinović, M. (1957) Stara 'pravna pravila' i jedinstvo prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 4, str. 431-437
Konstantinović, M. (1958) Osiguranje i odgovornost u jugoslovenskom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 264-276, Preštampano u Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3-4/1982: 559-574
Konstantinović, M. (1974) Konvencija o zastarelosti u oblasti međunarodne prodaje telesnih pokretnih stvari. Strani pravni život, 82, Preštampano u Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3-4/1982: 582-605
Konstantinović, M. (1976) Predgovor. u: Švajcarski zakonik o obligacijama od 30. marta 1911. godine - sa izmenama i dopunama izvršenim do 1. januara 1976. godine, Beograd: Institut za uporedno pravo, Preštampano kao Predgovor za prevod Švajcarskog zakonika o obligacijama. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3-4/1982: 606-615
Konstantinović, M. (1969) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Službeni list SCG
Konstantinović, M. (1945) Reforma braka i zaštita dece i majki u Sovjetskom savezu. Arhiv za pravne i društvene nauke, I, Preštampano u Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 3-4/1982: 448-467
Konstantinović, M. (1982) Odnos između prava na naknadu štete i prava na osiguranu sumu. Anali, No. 3-4, 496-505
Konstantinovitch, M. (1923) Le 'periculum rei venditae' en droit romain: thése pour le doctorat (Ès-Sciences Juridiques). u: Présentée et soutenoue devant la Faculté de Droit de l'Université de Lyon le Samedi è Juillet 1923, Lyon: Université de Lyon-Faculté de Droit
Kršljanin, N. (2020) Živojin Perić o uporednom pravu. u: Marija Draškić, Nina Kršljanin [ur.] Živojin M. Perić: ličnost i delo, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet, 209-226
Krulj, V. (1978) Monetarni nominalizam i doktrina valorizma. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-5, 26: 389-408
Lukić, R. (1982) In memoriam profesoru dr Mihailu Konstantinoviću. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 30: 5-7
Marinković, T. (2020) Ustavni identitet vidovdanske Jugoslavije. u: Begović B. [ur.] Sto godina od ujedinjenja -formiranje države i prava, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Marković, B.S. (1990) Mihailo Konstantinović, kodifikator jugoslovenskog prava. Pravni život, br. 7-8, str. 1163-1164
Marković, R.Č. (1991) Povest fakultetskog časopisa. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 39, br. 1-3, str. 1-9
Marković, S.L., Pavlović, L. (2015) Čačanske godine Mihaila Konstantinovića. Hereticus, 13: 76-97
Marković, S.L. (2015) Mihailo Konstantinović u Ivanjici. Hereticus, 3-4/2015, 13: 98-110
Milojević, M. (2003) Profesor i dekan Mihailo Konstantinović. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1-2, 51: 173-183
Milošević, Č. (1982) In memoriam profesoru dr Mihailu Konstantinoviću. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1-2, 30: 11-12
Mirković, Z.S. (2020) Kodifikovanje građanskog zakonika nove države i njegovo mesto u istoriji međuratnih evropskih kodifikacija. u: Begović Boris, Mirković Zoran S. [ur.] Sto godina od ujedinjenja - formiranje države i prava - zbornik radova, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 267-300
Orlić, M. (2003) Pripremni sporazumi u obligacionom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 51, br. 3-4, str. 441-489
Pajić, I. (2015) Bibliografija radova profesora dr Mihaila Konstantinovića. Hereticus, 3-4/2015, 13: 271-319
Perović, S. (2006) Skica za jedan portret. u: Konstan Tinović, Mihailo [ur.] Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima, Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, (1. izd. 1969)
Popović, D. (2015) Uporišne tačke Konstantinovićeve politike. Hereticus, 3-4/2015, 60-65
Poznić, B. (1978) Osvrt na neke odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-5/367-384
Ristić, S., et al. (2016) Katalog odlikovanja Republike Srbije, vojnih spomen-medalja i vojnih spomenica. Beograd: Ministarstvo odbrane (Medija centar 'Odbrana'), 2. izdanje
Saccoccio, A. (2020) Il mutuo nel Sistema giuridico romanistico: Profili di consensualità nel mutuo reale. Torino
Simović, V., et al. (1978) Reč Uređivačkog odbora (bez naslova). Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-5, 26: 225-226
Simović, V., et al. (1982) Reč Uređivačkog odbora (bez naslova). Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1-2/1982, 30: 3-3
Stanojević, O. (1978) Skica Mihaila Konstantinovića. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 3-5/267-284
Stefanovski, M. (1995) Pitanje pravne valjanosti Uredbe o Banovini Hrvatskoj. u: Denković D., Trkulja J. [ur.] Pravna i politička misao Mihaila Ilića, Beograd: Pravni fakultet, 306-317
Tot, I. (2022) Poredbenopravni utjecaji na Zakon o obveznim odnosima. u: Tot Ivan; Slakoper Zvonimir [ur.] Hrvatsko obvezno pravo u poredbenopravnom kontekstu - petnaest godina Zakona o obveznim odnosima, Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 3-99
Trkulja, J. (2015) Politika sporazuma Mihaila Konstan Tinovića. Hereticus, 3-4/2015, 13: 11-37
Trkulja, J. (2021) 'Gresi' Mihaila Konstantinovića. Novi magazin, razgovarala Anđelka Cvijić, 1. maj. https://novi magazin.rs/ iz-nedeljnika-nm/246025-jovica-trkuljagresi-mihaila-konstantinovica, poslednji pristup 29. septembra 2022
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.51204/Anali_PFBU_22MK01A
primljen: 30.10.2022.
prihvaćen: 30.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka