Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 43  
Back povratak na rezultate
Akvizicija nekretnina od stranih državljana u uporednom pravu
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Srbija

e-adresamaida.becirovic-alic@uninp.edu.rs
Ključne reči: Waqf; Republic of North Macedonia; Islamic Community; nationalization
Sažetak
Sticanje nepokretnosti je nepresušna tema koja je uvek aktuelna, a pitanje koje to dodatno aktuelizuje je pravo stranaca na sticanje nepokretnosti u određenoj zemlji. Osnovna svrha ovog kratkog rada je da se kroz analizu postojećih zakona koji regulišu način sticanja prava svojine na nepokretnostima, inter vivos i mortis causa, ispita pravna struktura i postupak kupovine nepokretnosti u uporednom pravu.
Reference
*** (1996-2017) Odluka USRH. Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 -Odluka USRH, 22/00 -Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 -proč. tekst i 94/17 -ispr
*** (1980-2005) Sl. list SFRJ, br. 6/80 i 36/90, 'Sl. list SRJ', br. 29/96 i 'Sl. glasnik RS', br. 115/2005 - dr. zakon
*** (2006-2017) Sl. list RS, No. 62/2006, 65/2008 -other law and 41/2009, 112/2015 and 80 / 2017)
*** (2008/2014) International Agreements. Sl. list RS, No. 83/08 and 12/14 - hereinafter: the Agreement)
*** (2013) Zakon o izmjenama Zakona o stvarnim pravima. Službene novine Federacije BiH, broj 66/13 (28.8.2013.), broj 100/13 (18.12.2013.)
*** (1991-2021) Ustava Republike Slovenije. Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 -UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 -UZ3a, 47, 68, 69/04 -UZ14, 69/04 -UZ43, 69/04 -UZ50, 68/06 - UZ121,140,143, 47/13 -UZ148, 47/13 -UZ90,97,99, 75/16 -UZ70a in 92/21 - UZ6
Hodgson, S., Cullinan, C., Campbell, K. (1999) Land Ownership and Foreigners: A Comparative Analysis of Regulatory Approaches
Jennings, R., Watts, A. (1992) Oppenheim's International Law. Oxford: Oxford University Press, 9th ed., 150-154
Morrow, J. (2018) Acquisition of Real State by Foreigners: Brazil Canada Comparative Law
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/univmis2120132B
primljen: 30.03.2021.
prihvaćen: 30.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 18.03.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka