Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:50
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:35

Sadržaj

članak: 10 od 43  
Back povratak na rezultate
2020, br. 3, str. 111-123
Strateško-pravni okvir veštačke inteligencije u uporednom pravu
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresastefan.andonovic91@gmail.com
Sažetak
Informaciono-komunikacione tehnologije predstavljaju jednu od osnovnih odlika savremenog društva. Potrebe savremenog društva i ekonomije za boljim i efikasnijim proizvodima i uslugama uslovljavaju konstantan razvoj tehnološkog sektora. Kao jedna od poslednjih i najznačajnijih pojava u oblasti tehnologije javlja se veštačka inteligencija, odnosno mogućnost računarskih programa da zamene ljudsku inteligenciju i rad čoveka u mnogim aktivnostima i delatnostima. Upotreba sistema veštačke inteligencije pružila je mnogo pogodnosti čoveku koji više ne mora da ide u banku, prodavnicu, može da organizuje sastanke i obavlja razgovore digitalnim putem itd. Ipak, pored brojnih prednosti, nove tehnologije nose sa sobom i rizike po prava i slobode građana, poput prava na privatnost, prava na zaštitu podataka o ličnosti, prava na slobodu itd. Imajući u vidu značaj veštačke inteligencije za savremeno društvo i buduće naraštaje, autor je izvršio analizu strateško pravnog okvira veštačke inteligencije u uporednom pravu. Autor je istražio strateške dokumente Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine, kao lidera u oblasti veštačke inteligencije. Cilj rada jeste da ukaže na značaj budućih istraživanja veštačke inteligencije u različitim oblastima prava, za kojima će se neminovno javiti potreba u skorijoj budućnosti.
Reference
*** (2019) Inicijativa za usvajanje Zakona o veštačkoj inteligenciji SAD / Artificial Intelligence Initiative Act. S. 1558. Dostupno na: https://www.congress.gov/bill/116th-congress/ senate-bill/1558, (10. 7. 2020)
*** (2018) Predlog Zakona o nacionalnoj bezbednosnoj komisiji za veštačku inteligenciju / National Security Commission Act on Artificial Intelligence. u: 115 Kongers, 2 zasedanje, H.R. 5356. Dostupno na: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/ house-bill/5356/text/, (7.7.2020)
*** (2016) Nacionalni strateški plan SAD za istraživanje i razvoj veštačke inteligencije / the National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan. Dostupno na: https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf, (9. 7. 2020)
*** (2017) Plan razvoja nove generacije veštačke inteligencije NR Kine / Notice of the State Council Issuing the New Generation of Artificial Intelligence Development Plan. br. 35. Tekst na engleskom jeziku dostupan je na: https://flia.org/wp-content/uploads/2017/07/A-New-Generation-of-Artificial-Intelligence-DevelopmentPlan-1.pdf, (10. 7. 2020)
*** (2019) Preporuka Saveta OECD o veštačkoj inteligenciji / Recommendation of the OECD Council on Artificial Intelligence. C/MIN(2019) 3 od 22. 5. Dostupno na: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments?mode=advanced&typeIds=2, (9. 7. 2020)
*** (2020) Uputstvo za uređenje aplikacija veštačke inteligencije / Guidance for Regulation of Artificial Intelligence Applications. Dostupno na: https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2020/01/Draft-OMB-Memo-on-Regulation-of-AI-1-7-19.pdf, (10. 7. 2020)
*** (2019) G20 ministarska izjava o trgovini i digitalnoj ekonomiji / G20 Ministerial Statement on Trade and Digital Economy. Dostupno na: https://trade.ec.europa.eu/doclib/ docs/2019/june/tradoc_157920.pdf, (9. 7. 2020)
*** Artificial Intelligence. u: Oxford Living Dictionary, Dostupno na: https://www.lexico.com/definition/artificial_intelligence, (7. 7. 2020)
Andonović, S. (2019) Zaštita podataka u elektronskoj javnoj upravi u Republici Srbiji - pravni aspekti. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Doktorska disertacija
Andonović, S., Prlja, D. (2020) Osnovi prava zaštite podataka o ličnosti. Beograd: Institut za uporedno pravo
Branković, S. (2017) Veštačka inteligencija i društvo. Srpska politička misao, 2: 13-32
Chowdhary, K.R. (2020) Fundamentals of Artificial Intelligence. New Delhi: Springer
EU (2018) Komunikacija između Komisije i Evropskog parlamenta, Evropskog saveta, Saveta, Evropskog komiteta za ekonomska i socijalna pitanja i Komiteta regiona o Veštačkoj inteligenciji za Evropu / Communication from the Commission to the European Parliament,. COM 237, od 25. 4. 2018. god. Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A237%3AFIN, (8. 7. 2020)
EU (2019) Komunikacija Komisije, Evropskog parlamenta, Saveta, Evropskog komiteta za ekonomska i socijalna pitanja i Komiteta Regiona - izgradnja poverenja u antropocentričnu veštačku inteligenciju / Building Trust in Human Centric Artificial Intelligence. Brisel, COM 168, Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:0168:FIN, (22. 7. 2020)
EU (2019) Preporuka Grupe visokih nezavisnih eksperata o veštačkoj inteligenciji o politikama i investicijama za pouzdanu veštačku inteligenciju / Policy and investment recommendations for trustworthy Artificial Intelligence. Dostupno na: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/policy-and-investmentrecommendations-trustworthy-artificial-intelligence, (8. 7. 2020)
Grand View Research (2019) Artificial Intelligence Market Size, Share & Trends Analysis Report by Solution, by Technology (Deep Learning, Machine Learning), by End Use, by Region and Segment Forecast, 2019-2025. Dostupno na: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-market, (6. 7. 2020)
HM Government (2017) Industrial Strategy: Building a Britain fit for the future. Dostupno na:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_data/file/664563/industrial-strategy-white-paper-web-ready-version. pdf, (29. 7. 2020)
Jovanović, R., Božić, I. (2018) Primena metoda veštačke inteligencije u obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti. u: Stanojević M., Jovović A. [ur.] Zbornik radova sa 31 Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji, Bajina Bašta: Savez mašinskih elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije, pp. 63-82
Mainzer, K. (2020) Artificial intelligence: When do machines take over?. Springer
UNICRI (2020) Veštačka inteligencija i robotika za izvršavanje zakona / AI and robotics for Law Enforcement. Dostupno na: http://www.unicri.it/news/files/ARTIFICIAL_INTELLIGENCE_ROBOTICS_LAW%20ENFORCEMENT_WEB.pdf, (9.7.2020)
Wilks, Y. (2019) Artificial Intelligence: Modern Magic of Dangerous Future?. London: Icon Books Ltd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz64-28166
primljen: 27.08.2020.
prihvaćen: 23.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 11.12.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka