Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 12  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 4, str. 1651-1668
Materijalnopravni test za ocenu koncentracija u pravu Evropske unije - test značajnog ograničavanja konkurencije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaS.FiserSobot@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Ključne reči: koncentracije; pravo konkurencije; Evropska unija; test značajnog ograničavanja konkurencije (SIEC test
Sažetak
Materijalnopravna ocena koncentracija predstavlja kompleksan zadatak jer se njome određuje koje koncentracije će biti dozvoljene, a koje zabranjene. S obzirom da se koncentracije ispituju ex ante, od suštinskog je značaja da kriterijumi ispitivanja koncentracije budu takvi da omoguće ispravnu prognozu potencijalnih uticaja koncentracije na konkurenciju na tržištu. U pravu konkurencije EU načelno je prihvaćen princip da su koncentracije dozvoljene, a biće zabranjene samo ako su nespojive sa zajedničkim tržištem, odnosno ukoliko se koncentracijom bitno ograničava konkurencija na zajedničkom tržištu ili njegovom značajnom delu, posebno kao rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja. Prilikom materijalnopravne ocene predložene koncentracije Evropska komisija primenjuje test značajnog ograničavanja konkurencije (SIEC test), koji je u pravo konkurencije EU uveden Uredbom 139/04. U ovom radu autor daje prikaz i analizu razvoja kontrole koncentracija u EU, razloge za uvođenje novog testa za materijalnopravnu ocenu koncencentracija, kao i najznačajnije karakteristike SIEC testa.
Reference
*** (2001) Zelena knjiga Evropske komisije o reviziji Uredbe Saveta br. 4064/89 (European Commission’s green paper on review of Council Regulation (EEC) No.4064/89). COM, (dalje u fusnotama: Zelena knjiga) Brussels, 11 December 2001, 745 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0745&from=en
*** (2004) Smernice za ocenu horizontalnih koncentracija prema Uredbi Saveta o kontroli koncentracija između preduzeća (Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings). OJ, C31, 05.02.2004., 5-18
*** Smernice za ocenu ne-horizontalnih koncentracija prema Uredbi Saveta o kontroli koncentracija između preduzeća (Guidelines on the assessment of non-horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertaking)
*** (2008) Smernice o ne-horizontalnim kocentracijama. OJ, C 265, 18.10.2008, 6-25
*** (2004) Uredba Saveta (EZ) br. 139/2004 od 20. januara 2004. godine o kontroli koncentracija između preduzeća je usvojena 20. januara 2004. godine, a stupila je na snagu 1. maja 2004. godine (Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the cont. Official Journal, dalje u fusnotama: Uredba 139/04, L 24, 29.1.2004., 73-94
*** (1989) Uredba Saveta (EEZ) br. 4064/89 od 21. decembra 1989 o kontroli koncentracija između preduzeća (Council Regulation (EEC) No 4064/89 of 21 December 1989 on the control of concentrations between undertakings; dalje u fusnotama. OJ, Uredba 4064/89, L 395, 30.12.1989., 1-12
Bechtold, R., Bosch, W., Brinker, I. (2014) E.U. Kartellrecht. München, 3. aktualisierte und erweiterte Auflage, 716
Bornkamm, J., Montag, F., Säcker, J.F. Münchener Kommentar Europäisches und Deutsches Wettbewerbsrecht. Europäisches Wettbewerbsrecht, Band I, 2. Auflage, 2105, 2477, München
Butorac, M.V., Kaufman, P.J., Petrović, S. (2013) Pravo tržišnog natjecanja. Zagreb, 311
Craig, P., de Burca, G. (2011) EU law: text, cases and materials. Oxford, 1063
Đuričić, J. (2011) Usaglašena praksa i/ili svesni paralelizam na oligopolističkom tržištu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 1, str. 549-560
Elhauge, E., Geradin, D. (2007) Global competition law and economics. Oregon, 804
Ernst-Joachim, M., Schweitzer, H. (2014) Europäisches Wettbewerbsrecht. München, 673
Evropska komisija (2014) Bela knjiga “Prema efikasnijoj kontroli koncentracija u EU” (White Paper “Towards more effective EU merger control”). Brisel, 09.07.2014., str. 7, para. 12
Ezrachi, A. (2014) EU competition law: An analytical guide to the leading cases. Oregon, 361
Fišer-Šobot, S.S. (2016) Koncentracije spajanjem učesnika na tržištu i koncentracije sticanjem kontrole u pravu konkurencije Srbije i Evropske unije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 2, str. 533-547
Gamerith, H., Winner, M. (2014) Wettbewerbsrecht II: Kartellrecht. Wien, 8. neu bearbeitete Auflage, 100
Gecić, B. (2010) Značaj novog SIEC testa u postupku kontrole koncentracija. Pravo i privreda, vol. 47, br. 1-3, str. 125-140
Jones, A., Sufrin, B. (2008) EC competition law: Text, cases and materials. New York, 1006; 3rd ed
Korah, V. (2004) An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice. Oregon
Levy, N. (2010) The Eu's Siec Test Five Years On: Has it Made a Difference?. European Competition Journal, 6(1): 211-254
Monti, G. (2009) EC Competition Law. Cambridge: Cambridge University Press (CUP)
Rakić, I. (2014) Koncentracije privrednih subjekata u Republici Srbiji sa osvrtom na pravo Evropske unije. Beograd: Pravni fakultet, Doktorska disertacija
Schröter, H., Thinam, J., Klotz, R., Mederer, W., ur. (2014) Europäisches Wettbewerbsrecht. Baden-Baden: Nomos, 2. völlig überarbeitete Auflage, 1514
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-16028
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0