Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 4 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 2, str. 533-547
Koncentracije spajanjem učesnika na tržištu i koncentracije sticanjem kontrole u pravu konkurencije Srbije i Evropske unije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaS.FiserSobot@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: pravo konkurencije; koncentracije; spajanja; kontrola; odlučujući uticaj
Sažetak
Relevantni izvori prava konkurencije Srbije i Evropske unije ne definišu šta se smatra koncentracijom, nego određuju koje poslovne operacije vode koncentraciji učesnika na tržištu. Prema tome da li utiču na promenu pravnog položaja učesnika u koncentraciji, sve koncentracije mogu da se podele na sledeći način. Prvu grupu čine koncentracije koje dovode do statusnih promena učesnika na tržištu, odnosno u kojima jedan ili oba učesnika na tržištu gube pravni subjektivitet. To su koncentracije spajanjem. Drugu grupu predstavljaju koncentracije sticanjem kontrole nad ciljnim društvom. U ovom slučaju učesnici u koncentraciji povezuju se ugovorom, a između njih se uspostavlja odnos nadređenosti i podređenosti. Konačno, zajedničko ulaganje dva ili više učesnika na tržištu za trajno obavljanje svih funkcija samostalnog privrednog subjekta smatra se koncentracijom, a osnov mu je ugovorno povezivanje jer se njime ne menja pravni položaj učesnika na tržištu. Predmet rada je pojmovno određenje i analiza koncentracija spajanjem učesnika na tržištu i koncentracija sticanjem kontrole u pravu konkurencije Srbije i Evropske unije.
Reference
*** (2011-2015) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014. dr. zakon i 5/2015
*** (1997) Uredba Saveta (EZ) br. 1310/97 od 30. juna 1997. o izmeni Uredbe (EEZ) br. 4064/89 o kontroli koncentracija između preduzeća (Council Regulation (EC) No 1310/97 of 30 June 1997 amending Regulation (EEC) No 4064/89 on the control of concentrations bet. Official Journal L, 180, 09.07.1997, 1-6
*** (1989) Uredba Saveta (EEZ) br. 4064/89 od 21. decembra 1989 o kontroli koncentracija između preduzeća (Council Regulation (EEC) No 4064/89 of 21 December 1989 on the control of concentrations between undertakings). Official Journal L, 395, 30.12.1989, 1-12
*** (2004) Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings. Official Journal L, 24, 29.1.2004
*** (2008) Commission consolidated jurisdictional notice under council regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings. OJ, C95, 16.04.2008
*** (2015) Defining merger transactions for purposes of merger review. www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc327.pdf, jul
*** (2009-2013) Zakon o zaštiti konkurencije. Službeni glasnik RS, br. 51/2009; 95/2013
Akšamović, D. (2008) Pravni režim za koncentracije poduzetnika u pravu tržišnog natjecanja EZ i Hrvatske s posebnim osvrtom na mjere restrukturiranja koncentracija i mjere praćenja ponašanja sudionika koncentracije. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2, 1035
Arsić, Z. (2009) Pravo glasa akcionara - osnovni principi. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 2, str. 55-62
Begović, B., Pavić, V. (2012) Uvod u pravo konkurencije. Beograd
Bornkamm, J., Montag, F., Säcker, F.J. (2015) Münchener Kommentar Europäisches und Deutsches Wettbewerbsrecht - Kartellrecht, Missbrauchs- und Fusionskontrolle. München, Band I, 2620, fn. 11
Butorac, M.V., Kaufman, P.J., Petrović, S. (2013) Pravo tržišnog natjecanja. Zagreb, 294-295
Đuričić, J. (2011) Usaglašena praksa i/ili svesni paralelizam na oligopolističkom tržištu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 1, str. 549-560
Gamerith, H., Winner, M. (2014) Wettbewerbsrecht II KartG - Kartellrecht. Wien, 97
Koenig, C., Schreiber, K. (2010) Europäisches Wettbewerbsrecht - Kartell- und Missbrauchsverbot, Fusionskontrolle. Tübingen: Beihilfen- und Vergaberecht
Mestmäcker, E.J., Schweitzer, H. (2014) Europäisches Wettbewerbsrecht. München, 651
Pošćić, A. (2008) Pojam poduzetnika u europskom pravu tržišnog natjecanja. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2, 921-933
Rakić, I. (2014) Koncentracije privrednih subjekata u Republici Srbiji sa osvrtom na pravo Evropske unije. , doktorska disertacija
Vukadinović, R. (2011) Uvod u institucije i pravo Evropske unije. Kragujevac
Whish, R. (2005) Competition Law. New York, 804
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-11808
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Nova institucionalna reforma Evropske unije
Radivojević Zoran

Strani pravni život (2015)
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kao poseban instrument spoljne politike EU
Vukadinović Jelena

Strani pravni život (2018)
Položaj arbitražnih tribunala u pravnom sistemu Evropske unije
Vukadinović-Marković Jelena

prikaži sve [19]