Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 24  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2018, vol. 66, br. 3, str. 57-87
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 25/10/2018
doi: 10.5937/AnaliPFB1803057H
Creative Commons License 4.0
Predugovor obezbeđen kaparom kod Ugovora o prometu nepokretnosti u pravu Srbije
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: hiber@ius.bg.ac.rs

Sažetak

Zaključenju ugovora o prometu nepokretnosti u pravnoj praksi često prethodi predugovor, a ugovara se i kapara, jednako i uz predugovor i uz konačni ugovor. Obe ustanove, predugovor i kapara, u teoriji i praksi otvaraju brojna pitanja. U tekstu je analizirano o čemu se stranke moraju saglasiti da bi nastao predugovor, u kojoj se formi zaključuje i naročito koje su pravne posledice neizvršenja obaveze da se zaključi glavni ugovor. Kod poslednjeg, autor smatra da je rasprostranjen stav da će u tom slučaju sudska presuda zameniti konačni ugovor moguće prihvatiti samo ako se poveže sa prinudnim izvršenjem kondemnatorne odluke kojom se naređuje zaključenje ugovora, a ne kao neposredno dejstvo takve odluke. U analizi kapare ugovorene uz predugovor u prometu nepokretnosti, razmatrana su otvorena pitanja, uključujući dozvoljenost i celishodnost takvog ugovaranja. U praksi se često kapara u predugovoru ugovara za neispunjenje obaveze iz konačnog ugovora, a ne predugovora. Sudovi s pravom takvo ugovaranje nište. Kapara uz predugovor, istina, nema sve karakteristike (funkcije) kapare, na primer, ona se po prirodi stvari ne može uračunati u ispunjenje. Ispitivano je i, u svetlu nedoumica u sudskoj praksi, da li su pravila o kapari i odustanici dispozitivna, odnosno mogu li stranke ugovoriti drugačije. Opšti je zaključak rasprave da, mada je predugovor složena i kontroverzna ustanova i mada se razlozi predugovaranja mogu ostvariti drugim ustanovama (odložnim uslovom ili rokom na primer), s obzirom na tradiciju može ostati ustanova ugovornog prava, ali je korisno preispitati i precizirati pravila o pojedinim pitanjima, kao što su dejstva i prinudno ostvarenje i druge posledice. Što se kapare tiče, ma koliko da je arhaična i uporedno pomalo zaboravljena ustanova, u pojedinim slučajevima još uvek može biti korisna, posebno zato što se unapred daje a ne duguje, i to ako se dopusti da je stranke, u granicama pravnog poretka, prilagode svojim potrebama.

Ključne reči

promet nepokretnosti; predugovor; ispunjenje predugovorne obaveze; kapara; obezbeđenje predugovorne obaveze kaparom

Reference

Atias, C. (2014) Droit civil - Les biens. Paris
Blagojević, B., Krulj, V. (1983) Komentar Zakona o obligacionim odnosima, I. Novi Sad
Dika, M. (2007) Građansko ovršno pravo / The law of civil enforcement. Zagreb, I
Douville, T., ur. (2016) L’Ordonnance n°2016-131, 10. 2. 2016. (portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations)
Dumitrache, B. (2011) Commentaire introductif au Livre V. Des Obligation: Titres I à X relatifs aux obligations en général. u: Borcan D., Ciuruc M. [ur.] Nouveau Code civil Roumain: Traduction commentee, Juriscope
Đorđević, Ž., Stanković, V.J. (1987) Obligaciono pravo. Beograd, str. 250
Gams, A. (1979) Uvod u građansko pravo. Beograd
Gams, A. (1971) Osnovi stvarnog prava. Beograd
Gavella, N. (2007) Stvarno pravo. Zagreb
Georgijević, G. (2004) Predugovor # Preliminary agreement. Pravni život, vol. 53, br. 10, str. 585-606
Ghestin, J., Loiseau, G., Serinet, Y.M. (2013) La formation du contrat: Le contrat - le consetemnt. Paris, Tome I
Gorenc, V. (2014) Komentar zakona o obveznim odnosima. Zagreb, I
Hiber, D., Živković, M. (2015) Obezbeđenje i učvršćenje potraživanja. Beograd
Karanikić-Mirić, M. (2015) Ugovorena forma ugovora o otuđenju nepokretnosti. Srpska politička misao, 48(2): 313-339
Larroumet, C., Bros, S. (2016) Les obligations: Le contrat. Paris
Malaurie, Ph., Aynès, L., Stofffel-Munck, P. (2009) Droit civil: Les Obligations. Paris
Malinvaud, P. (2007) Droit des obligationes. Paris
Marković, L. (1997) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list
Milošević, Lj. (1977) Obligaciono pravo. Beograd
Milošević, M. (2007) Rimsko pravo. Beograd
Orlić, M. (1993) Zaključenje ugovora. Beograd: Institut za uporedno pravo
Perović, S. (1990) Obligaciono pravo. Beograd
Perović, S., Stojanović, D., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Kragujevac - Gornji Milanovac, knjiga II
Radišić, J. (2004) Obligaciono pravo. Beograd
Reiner, G. (2015) Le processus de formation du contrat dans le projet d'ordonnance de la Chancellerie - quelques commentaires. u: Schulze R., et al. [ur.] La réforme du droit des obligations en France: 5èmes journées franco-allemandes, Paris
Salma, J. (2004) Obligaciono pravo. Novi Sad
Stanković, O., Orlić, M. (1999) Stvarno pravo. Beograd
Stanković, O., Vodinelić, V.V. (1996) Uvod u građansko pravo. Beograd: Nomos
Stoffel, W. (1986) La promesse de contracter en droit suisse. u: Recueil des travaux présentés aux deuxième journées juridiques Yougoslavo-Suisse, Zürich
Tercier, P., de Devaud, K. (2009) Le droit des obligations. Genève-Zurich-Bâle
Tešić, N. (2014) O značaju forme za promet nepokretnosti - analiza sudske prakse pre uvođenja javnobeležničkog zapisa u srpsko pravo. u: Radović V. [ur.] Usklađivanje poslovnog prava Srbije s pravom Evropske unije, Beograd
Thévenoz, L., Werro, F., i dr. (2006) Code des obligations: Commentare romand. Genève
Vizner, B., ur. (1978) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb: Narodne novine, knj. 1
Vodinelić, V. (2012) Građansko pravo - Uvod u građansko pravo i Opšti deo građanskog prava. Beograd
von Bar, C., Clive, E., i dr. (2009) Principles, definitions and model rules of European private law. u: Principles of European Law, Oxford, Based in part on a revised version of the, III