Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 59, br. 87, str. 255-272
Izbor načina rešavanja građanskopravnog spora i faktori koji ga determinišu
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresadanijela.petrovic@pr.ac.rs
Ključne reči: spor; parnica; poravnanje; alternativni načini rešavanja spora; ekonomski modeli; faktori odlučivanja
Sažetak
Rešenje sporova nastalih kao posledica povrede građanskih subjektivnih prava može se ostvariti u parničnom postupku, postizanjem nagodbe, primenom alternativnih načina rešavanja spora, ili na drugi način (sila, kompromis i sl.). Izborom načina na koji žele da reše spor, strane u sporu biraju i pravila kojih se u postupku rešavanja spora moraju pridržavati. Ukoliko je izbor strana u sporu da zaštitu povređenih ili ugroženih prava ostvare u parničnom postupku, u obavezi su da postupaju u skladu sa utvrđenim pravilima kojima je parnični postupak regulisan. Isto tako, ukoliko odluka o rešavanju spora podrazumeva postupke koji uključuju treća nepristrasna lica (medijacija, arbitraža i sl.), odnos strana u sporu biće regulisan pravilima tih postupaka. Ponašajući se kao racionalni pojedinci, strane u sporu biraju način rešavanja spora koji im omogućava najviši nivo koristi. Na odluku o izboru načina za rešavanje spora utiče veliki broj faktora. U cilju utvrđivanja razloga zbog kojih se strane u sporu odlučuju za izbor jedne od mogućnosti kojim spor mogu da reše, ekonomska analiza je razvila modele i ponudila odgovore. U radu je ukazano na faktore koji utiču na opredeljenje strana da spor reše u parnici, odnosno da prihvate poravnanje, ili da rešenje potraže u nekom od alternativnih postupaka rešavanja spora.
Reference
*** (2014) Zakon o posredovanju u rešavanju sporova. Službeni glasnik RS, br. 55
*** (2011-2018) Zakon o parničnom postupku -ZPP. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013 -odluka US 74/2013 -odluka US 55/2014 i 87/2018
Benson, B.L. (2000) Arbitration. u: Bouckaert Boudewijn, De Geest Gerrit [ur.] Encyclopedia of Law and Economics, vol. V, the Economics of Crime and Litigation, Cheltenham: Edward Elgar, 722 p., ISBN 1 85898 988 4
Cooter, R., Ulen, T. (2016) Economics and Law. New York: Pearson Addison Wesley, 6th edition
Friedman, L.M. (1989) Litigation and Society. Annual Review of Sociology, 15(1), 17-29
Fuller, L. (1971) Mediation-its form and functions. Sought California Law Review, vol. 44
Garth, B. (1993) From civil litigation to private justice: To legal practice at war with the profession and its values. Brooklyn Law Review, vol. 59
Irvine, M. (1999) Better letter than never: Settlement at the federal court of appeals. Journal of Appellate Practice and Process
Jovanović, A. (1998) Uvod u ekonomsku analizu prava. Centar za publikacije, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kaplow, L., Shavell, S. (2002) Economic analysis of law. u: Handbook of Public Economics, Elsevier
Karamarković, L. (2004) Poravnanje i medijacija. Beograd: Fakultet za poslovno pravo
Knežević, G., Pavić, V. (2009) Arbitraža i ADR. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Labus, M., Begović, B., Jovanović, A. (2008) Ekonomija za pravnike. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Marčetić, D., Filipović, V. (2017) Vrednost predmeta spora. u: Propisi u praksi, Legeartis, 03. 05. 2020, https://www.legeartis.rs
Marčetić, D., Filipović, V. Vrednost predmeta spora. u: Propisi u praksi, Legeartis, https://www.legeartis.rs/ (03. 06. 2020. godine)
Menkel-Meadow, S. (1995) Whose dispute is it anyway?: A psilosophical and demokratic defence of settlement (is some cases). Georgetown Law Journal, Vol. 83
Mojašević, A. (2009) Ekonomska analiza nakanade štete. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, magistarska teza
Mojašević, A. (2012) Ekonomska analiza alternativnog rešavanja građanskopravnih sporova. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Mojašević, A. (2015) Parnica nasuprot neposrednom pregovaranju - ekonomska analiza. Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu
Mojašević, A. (2020) Ekonomska analiza parničnog postupka. Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu
Nikolić, Lj., Mojašević, A. (2016) Ekonomija za pravnike. Niš: Medivest
Petrušić, N. (2010) Evropski standardi i principi rešavanja sporova putem medijacije. u: Vukadinović G., Kartag-Odri A. [ur.] Evropska zajednica naroda i univerzalne vrednosti, Novi Sad: Novosadska teoriju, za etiku i filozofiju prava
Prescott, J.J., Spier, K.E., Yoon, A. (2014) Trial and settlement: A study of high-low agreements. Journal of Law and Economics, 57(3), 699-746
Raovanov, A. (2011) Građansko procesno pravo, parnični, vanparnični i izvršni postupak. Novi Sad, drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje
Robert, S., Runinfeld, L.D. (1989) Economic analysis of legal disputes and their resolution. Journal of Economic Literature, 27
Shavell, S. (2009) Temelji ekonomske analize prava. Zagreb: MATE
Stanković, G. (2010) Građansko procesno pravo, prva sveska - parnično procesno pravo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Stanković, G. (2007) Građansko procesno pravo - parnično procesno pravo. Niš: Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo, prva sveska
Varijan, H. (2010) Mikroekonomija - moderan pristup. Beograd: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-24526
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0