Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 8 od 197  
Back povratak na rezultate
Bezbednost, Beograd
2019, vol. 61, br. 1, str. 40-69
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 05/09/2019
doi: 10.5937/bezbednost1901040F
Teorijsko određenje funkcija sistema nacionalne bezbednosti
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd

e-adresa: bozidar.forca@fpsp.edu.rs

Sažetak

Pre deset godina Narodna skupština je usvojila Strategiju nacionalne bezbednosti Republike Srbije, čija je revizija u toku. U postojećem dokumentu (2009), kao ni u nacrtu novog (2018), nisu eksplicitno utvrđene funkcije sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Cilj ovog rada je pokušaj da se teorijski identifikuju i odrede funkcije sistema nacionalne bezbednosti, koristeći teoriju organizacije i teoriju sistema, kao i naučnu metodologiju. Teorija organizacije i teorija sistema prepoznaju funkcije kao jednu od determinanti organizacije (sistema). Otuda su te teorije korišćene za dokazivanje da u sistemu nacionalne bezbednosti treba prepoznati funkcije koje obavljaju njegovi podsistemi (elementi). Naučna metodologija je korišćena, pre svega, sa aspekta definicije i pravila definisanja. Primenom metoda analize sadržaja, indukcije i dedukcije, generalizacije, analogije i komparativne metode pokušano je da se, na nivou naučnog objašnjenja, ostvari postavljeni cilj rada.

Ključne reči

Reference

*** (2013) Zakon detektivskoj delatnosti. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104
*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88
*** (2013) Zakon detektivskoj delatnosti. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104
*** (2018) Nacrt strategije nacionalne bezbednosti Republike Srbije. www.mod.gov.rs, dostupan 24. 1. 2018
*** (2015) Zakon o odbrani. Beograd: Medija centar 'Odbrana
*** (2013) Zakon o privatnoj bezbednosti. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
Aćimović, Lj. (1987) Nauka o međunarodnim odnosima. Beograd: Naučna knjiga
Danilović, N., Gordić, M., Blagojević, S. (2016) Savremeni sistemi bezbednosti. Beograd: Naučna knjiga
Danilović, N., Gordić, M. (2006) Sistemi bezbednosti. Univerzitet Bijeljina
Dešić, V. (1966) Metode naučne organizacije rada. Beograd: Naučna knjiga
Dragišić, Z. (2009) Sistem nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Beograd: Fakultet bezbednosti
fon Humbolt, V. (1991) Ideje za pokušaj odredjivanja granica delotvornosti države. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Forca, B., Djokovic, F. (2018) Normative framework of the Serbian national security system. u: Comparative Security Systems of Neighbouring Countries: Similarities, Differences and Cooperative, Belgrade: University 'UNION-Nikola Tesla'-Faculty of Business and Law
Forca, B. (2016) Strategijski menadžment u sistemu odbrane. Beograd: Vojna akademija-Visoke studije bezbednosti i odbrane, autorizovano predavanje
Forca, B. (2019) Sistemi bezbednosti. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo, elektronski udžbenik
Forca, B., Vujić, S. (2017) Organizacija sistema odbrane Republike Srbije. Beograd: Vojna akademija-Visoke studije bezbednosti i odbrane
Forca, B. (2003) Vojni faktor međunarodnih odnosa i njegov uticaj na razvoj Vojske Jugoslavije. Beograd: Vojna akademija, doktorska disertacija
Gidens, E. (2001) Sociologija. Podgorica: CID
Grčić, M. (2000) Politička geografija. Beograd: Geografski fakultet
Jovanović, S. (1990) Država. Beograd: BIGZ
Jovanović, S. (2005) Država. u: Pojam države - državne funkcije, Beograd: Prosveta, Knjiga prva
Keković, Z. (2011) Sistemi bezbednosti. Beograd: Fakultet bezbednosti
Keković, Z., Dimitrijević, I. (2017) Sistemi bezbednosti sa sistemom nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Beograd: Fakultet bezbednosti
Kovačević, S. (1980) Osnovi sistema društvene samozaštite. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Lazarević, Lj. (1997) Krivično zakonodavstvo i kriminalitet. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, Beograd, br. 35
Leroy-Beaulieu, P. (1990) L'Etat moderne et ses fonctions. Paris: Guillaumin
Lukić, R. (1979) Politička teorija države. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Marković, M. (1994) Logika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mijalković, S. (2009) Nacionalna bezbednost. Beograd: Policijska akademija
Mijalković, S., Popović, M. (2015) Uvod u studije bezbednosti. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Mijić, R. (2010) Ekonomika i organizacija poslovanja. Beograd: Visoka škola za preuzetništvo
Milić, Z. (2010) Organizacija i logistika poslovanja. Beograd: Visoka strukovna škola za preuzetništvo
Milojević, M. (1979) Poslovni sistem - struktura i pojavni oblici. Beograd: Naučna knjiga
Milosavljević, B. (2011) Uvod u teoriju ustavnog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, 36
Pavlović, G. (2015) Bezbednosna funkcija države i zaštita ljudskih prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, doktorska disertacija
Radović, M., Karapandžić, S. (2000) Procesni pristup kao osnova za organizovanje i upravljanje. u: Symorg 2000, FON, Beograd, Zbornik radova
Savić, A. (2007) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Stajić, Lj. (2013) Osnovi sistema bezbednosti. Novi Sad: Pravni fakultet
Stefanović, Ž. (1977) Poslovni sistem i njegovo okruženje. Beograd: Naučna knjiga
Stojiljković, Z. (2010) Savremena država - struktura i socijalne funkcije. Beograd: Konrad Adenauer Stiftung
Šešić, B. (1974) Opšta metodologija. Beograd: Naučna knjiga
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta