Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 9 od 188  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2018, vol. 70, br. 2, str. 166-192
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/vojdelo1802166G


Komplementarni odnos političkog sistema i sistema nacionalne bezbednosti
Institut za političke studije, Beograd

Sažetak

Nemoguće je razumeti savremene političke odnose (unutrašnje i međunarodne) i političke procese, a da se ne razume prava suština funkcionisanja države. Stoga način funkcionisanja savremene države, kao temeljnog pojma političkog procesa i uloge u njemu, ima teorijsku i praktičnu važnost. Osnovni je uslov i cilj svake državne politike opstanak države, dok je uslov opstanka države njena bezbednost. Stoga je svrha delovanja moderne države, uslovno nazvanog političkim, usmerena upravo ka tom cilju. To je okvir i bezbednosne politike koja ima zadatak da ostvari koncept mehanizama i sredstava kojima se osiguravaju unutrašnja i međunarodna bezbednost države i društva. U naučnim razmatranjima ovog pojma neophodno je razlikovati pojam bezbednosti države od pojma bezbednosti društva, pri čemu treba naglasiti da osnovni kriterijum bezbednosti države predstavlja njen suverenitet, a bezbednosti društva identitet, tj. svest o pripadnosti zajednici. Kroz oba termina prožima se, u suštini, egzistencija ili preživljavanje države i društva. Država koja izgubi suverenitet prestaje da bude država, a kada društvo izgubi identitet prestaje da postoji kao suverena jedinka.

Ključne reči

Reference

*** Nacrt Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala. dostupan je na: http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php
*** (2013) Nacionalne strategije za borbu korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine. Službeni glasnik RS, broj 57
*** (2015) Strategije istraga finansijskog kriminala za period od 2015. do 2016. godine. Službeni glasnik RS, broj 43
*** (2015) Strategija istraga finansijskog kriminala za period od 2015 do 2016. godine. Službeni glasnik RS, br. 43
*** (2002-2013) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala. Službeni glasnik RS, broj 42/02, 27/03, 39/03, 60/03, 67/03, 29/04, 58/04, 45/05 61/05, 72/09, 72/11, 101/11 i 32/13
*** (2001/2005) Zakon o potvrđivanju konvencije UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i dopunskih protokola. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori + Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, broj 6 i broj 11
*** (1990) Zakon o ratifikaciji konvencije UN protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 14
*** (2002/2005) Zakon o potvrđivanju krivičnopravne konvencije o korupciji. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori + Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, broj 2, broj 18
*** (2009) Zakon o potvrđivanju konvencije Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, broj 19
*** (2003) Council Decision 2003/170/JHA on the common use of liaison officers posted abroad by the law enforcement agencies of the Member States of 27 February 2003. dostupno na: http://eclan.eu/files/attachments/.1668/CELEX_32003D0170_EN_TXT.pdf
*** (2000) Council Act of 30 November 2000, drawing up on the basis of Article 43 (1) of the Convention of the Establishment of European Police office (Europol Convention) a Protocol amending Article 2 and the Annex to that Convention. OJ C, 358 of 13.12
*** (2002) Council Act of 28 November 2002, drawing up a Protocol amending that Convention, on the establishment of a Europe Police Office (Europol Convention) and the Protocol on the privileges and immunities of Europol, the members of its organs, the deputy d. OJ C, 312 of 16.12
*** (2004) Council Act of 27 November 2003, drawing up, on the basis of Article 43 (1) of the Convention of the Establishment of European Police office (Europol Convention) a Protocol amending that Convention. OJ C, 2 of 06.01
*** (2016) Izveštaj o radu Uprave za sprečavanje pranja novca za period od 01.01. 2016 do 31.12.2016. godine. str. 13, dostupan na http://www.apml.gov.rs/cyr35/tdoc/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0 %B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%B8.html
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014
*** (2005) Zakon o ratifikaciji konvencije UN protiv korupcije. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, broj 12
Gottschalk, P., Surrey, F. (2010) Investigating financial crime. u: Investigation and Prevention of Financial Crime: Knowledge Management, Intelligence Strategy and Executive Leadership
Grubač, M. (2002) Zakonik o krivičnom postupku i posebne odredbe o postupku za dela organizovanog kriminaliteta. Beograd: Praktična primena novog jugoslovenskog Zakonika o krivičnom postupku
Ludo, B. Bilateral Police Liaison Officers: Practices and European Policy. Journal of Contemporary European Research, Volume 6, Issue 2
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija, str. 549
Škulić, M. (2015) Organizovani kriminalitet: pojam, pojavni oblici, krivična dela i krivični postupak. Beograd: Službeni glasnik