Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 1 od 21  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 38, br. 2, str. 29-51
Regulisanje društvenog kapitala u društvima za osiguranje u republici Srbiji
aUniverzitet Union, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija
bMinistarstvo finansija, Beograd

e-adresadenka.balaban@bba.edu.rs, dejanh78@yahoo.com, radetojagic@gmail.com
Sažetak
Društveni kapital, kao specifičnost Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, opstao je u pojedinim društvima za osiguranje u Srbiji i u prvoj polovini dvadeset prvog veka. Posedovanje društvenog kapitala u strukturi ukupnog kapitala otežavalo je poslovanje društvima za osiguranje i ova društva praktično stavljalo u neravnopravan položaj u odnosu na direktne konkurente, ali i na ostale učesnike na finansijskom tržištu. Navedena situacija je uticala na to da Vlada predloži izmenu i dopune Zakona o osiguranju, koji na sistemski i trajan način regulišu pitanje društvenog kapitala u društvima za osiguranje.
Reference
*** (2001-2015) Zakon o Agenciji za privatizaciju. Službeni glasnik RS, br. 38/01, 135/04, 30/10, 115/14 i 89/15 - dr. zakon
*** (2014) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik RS, 139/14
*** (2001-2014) Zakon o privatizaciji. Službeni glasnik RS, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 127/07 - dr. zakon, 30/10 - dr. zakon, 93/12, 119/12, 51/14 i 52/14 - US
*** (2004-2014) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 55/04, 70/04 - ispr., 61/05, 61/05 - dr. zakon, 85/05 - dr. zakon, 101/07, 63/09 - odluka US, 107/09, 99/11, 119/12, 116/13 i 139/14 - dr. zakon
*** (2021) Odluka o prenosu društvenog kapitala Društva za reosiguranje 'Dunav Re' a.d.o. Beograd. Službeni glasnik RS, br. 96/21
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98/06, čl. 86
*** (2007-2015) Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije. Službeni glasnik RS, br. 123/07, 30/10, 115/14 i 112/15
*** (1991-1994) Zakon o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine. Službeni glasnik RS, br. 48/91, 75/91, 48/94, 51/94
*** (2021) Zakon o izmeni i dopunama Zakona o osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 44/21
*** (2006) Uredba o postupku prodaje kapitala društava za osiguranje javnim tenderom. Službeni glasnik RS, br. 42/06
*** (2021) Odluka o prenosu društvenog kapitala Kompanije 'Dunav osiguranje' a.d.o. Beograd. Službeni glasnik RS, br. 96/21
*** (2020) Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik RS, br. 128/20
*** (2014-2016) Zakon o javnom informisanju i medijima. Službeni glasnik RS, Br. 83/2014, 58/2015, 12/2016 - autentično tumačenje
*** (2014-2016) Zakon o privatizaciji. Sl. glasnik RS, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 - autentično tumačenje
*** (2015-2017) Zakon o Agenciji za osiguranje depozita. Službeni glasnik RS, br. 14/15 i 51/17
*** (2005-2010) Zakon o Agenciji za osiguranje depozita. Službeni glasnik RS, br. 61/05, 116/08 i 91/2010
*** (1989-1990) Zakon o društvenom kapitalu. Službeni list SFRJ, br. 84/89 i 46/90
*** (1997-2001) Zakon o svojinskoj transformaciji. Službeni glasnik RS, br. 32/97 i 10/01
*** (2021) Odluka o prenosu društvenog kapitala Akcionarskog društva za osiguranje 'Triglav osiguranje' a.d.o. Beograd. Službeni glasnik RS, br. 86/21
Cvijanović, D., Mihailović, B., Simonović, Z. (2009) Tranzicija u Srbiji - efekti i ograničenja. Tranzicija, br. 21-22, str. 87-100
Kovačević, R. (2002) Tranzicija zemalja centralne i istočne Evrope u tržišnu privredu. Privredna izgradnja, vol. 45, br. 3-4, str. 149-178
Lakićević, V. (1998) Činioci koji ograničavaju svojinsku transformaciju. Pravo - teorija i praksa, vol. 15, br. 7-8, str. 117-123
Milosavljević, J., Milošević, I. (2019) Privatizacija u Republici Srbiji. Civitas, vol. 9, br. 2, str. 101-113
Vasiljević, M. (2019) Osnovna tema privreda i privredna društva. Pravo i privreda, vol. 57, br. 4-6, str. 11-52
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/TokOsig2202029B
primljen: 02.02.2022.
prihvaćen: 09.03.2022.
objavljen u SCIndeksu: 09.09.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka