Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 10 od 349  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 14, br. 2, str. 65-79
Ekonomska analiza parničnog postupka
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresadanijela.petrovic@pr.ac.rs
Sažetak
Oskudnost resursa i neophodnost njihove efikasne primene u svim oblastima života i rada uslovile su potrebu za primenom ekonomije u oblasti prava, odnosno za ekonomskom analizom pravnih instituta. Činjenica da oblast prava i pravosuđa apsorbuje značajne količine resursa zahteva uvođenje kriterijuma efikasnosti sa ciljem smanjenja troškova koje ova oblast uzrokuje. U radu se analizira parnični postupak iz ugla ekonomije, ukazuje na faktore koji utiču na opredeljenje strana u sporu da rešenje potraže na sudu, ali i na privatne i društvene troškove koje sudsko rešavanje spora i zaštita prava uslovljavaju. U cilju davanja odgovora na pitanje efikasnosti pravnih instituta ekonomija je razvila ekonomske modele, kojima na pojednostavljen način ukazuje na značaj odluka donetih u pravosudnom sistemu i njihov ekonomski aspekt. Insistiranje na brzom i efikasnom rešenju daje smisao pravnoj zaštiti, dok je dužina postupka obesmišljava. Dužina i efikasnost postupka utiču na visinu troškova postupka, ali i na individualno i društveno blagostanje.
Reference
*** (2011/2014) Zakon o parničnom postupku - ZPP. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014
*** (2015) Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Službeni glasnik RS, br. 40
*** (2011/2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014
Begović, B., Jovanović, A., Labus, M. (2008) Ekonomija za pravnike. Beograd: Pravni fakultet
Cooter, R., Ulen, T. (2016) Law and economics. Pearson - Addison Wesley
Gligorić, Č., Grdinić, V. (2016) Uticaj vrednosti spora, diskontne stope i parničnih troškova na odluke o pokretanju parnice. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 9, br. 4, str. 19-32
Jakšić, A. (2012) Građansko procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Nikolić, Lj., Mojašević, A. (2016) Ekonomija za pravnike. Niš: Medivest
Prescot, J.J., Spier, K.E., Yoon, A. (2014) Trial and settlement: A study of high-low agreements. Journal of Law and Economics, vol. 57, br. 3, str. 703
Radović, A. (2008) Zaštita prava na suđenje u razumnom roku - realna mogućnost, (pre)skupa avantura ili utopija. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Rijeci, vol. 29, br. 1, str. 227-275
Rakić-Vodinelić, V. (2011) Zakon o parničnom postupku Srbije 2011. Pravni zapisi, god II, br. 2, str. 515-567, 566, Pravni fakultet Univeziteta Union
Salma, M. (2014) Elektronska komunikacija u parničnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 3, str. 129-138
Shavell, S. (2009) Temelji ekonomske analize prava. Zagreb: Mate
Stanković, G. (2007) Građansko procesno pravo - građansko parnično procesno pravo. Niš: Pravni fakultet, prva sveska
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig1902065X
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2020.
Creative Commons License 4.0