Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 3 od 167  
Back povratak na rezultate
Održivi razvoj
2019, vol. 1, br. 2, str. 37-51
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 20/12/2019
doi: 10.5937/OdrRaz1902037P
Creative Commons License 4.0
Oporezivanje u funkciji održivog razvoja
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
cUniversity of der es Salam, Mwalimu Julius Nyerere Mlimani Campus, Dar es Salaam, Tanzania

e-adresa: nemanja.pantic@kg.ac.rs, bakibane2010@gmail.com, ramahchonde2794@gmail.com

Sažetak

Savremeni koncept održivog razvoja podrazumeva politiku raspodele globalnih resursa na principu funkcionalnog razvoja uz poštovanje principa obnovljivosti. Veliki problemi se javljaju usled potrage za instrumentima koji bi omogućili takvu raspodelu, s tim u vezi javljaju se i savremeni poreski instrumenti. Najznačajniji segment stvaranja novih vrednosti, ali i povećanja zagađenja globalnih resursa je industrija. Industrija koja smanjuje zagađivanje, povećava produktivnost resursa ili sadrži element zamene neobnovljivih resursa obnovljivim tokom vremena dobija prefiks industrije životne sredine. Važnost ove vrste industrije se ogleda u kontroli negativnih ekoloških faktora koji nekontrolisani mogu dovesti do suprotstavljanja ekonomskom rastu i svim efektima koji proizilaze iz toga.

Ključne reči

Reference

*** (2004-2011) Zakon o zaštiti životne sredine. Sl. glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 -dr. zakon, 72/2009 -dr. zakon i 43/2011 -odluka US
Đurić, O. (2012) Srbija u svetlu ekološke poreske reforme EU. Socioeconomica, 2012. Vol. 1, No 2, pp. 281-290
Ekins, P. (2009) Resource Productivity, Environmental Tax Reform and Sustainable Growth in Europe. Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society
European Environment Agency (1996) Environmental taxes: Implementation and Environmental Effectiveness. Copenhagen
Fullerton, D., Liecester, A., Smith, S. (2010) Environmental Taxes. Oxford University Press, Selectedworks, (http://works.bepress.com/don_fullerton/37)
Fullerton, D., Liecester, A., Smith, S. (2008) Environmental Taxes. National Bureau of Economic Research, Working Paper 14197, (http://www.nber.org/papers/w14197)
Ilić-Popov, G. (2000) Ekološki porezi. Beograd: Savet projekta 'Konstituisanje Srbije kao pravne države'
Jovanović, M., Vračarević, B. (2012) Gradski saobraćaj i zaštita životne sredine - dometi ekonomskih mera. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 92, br. 2, str. 91-111
Mandal, Š., Mihajlović-Milanović, Z., Nikolić, M. (2010) Ekonomika energetike - strategija, ekologija i održivi razvoj. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Milojević, I., Cvijanović, D., Cvijanović, G. (2012) Economics aspect of global ecological problems solving. Technics Technologies Education Management-TTEM, BiH, BiH, 7(3), 8/9
Praća, N., Paspalj, M., Paspalj, D. (2017) Ekonomska analiza uticaja savremene poljoprivrede na održivi ravoj. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 1, str. 37-51
Simeunović, T. (2016) Menadžerski aspekti međuzavisnosti zaštite životne sredine i budžeta. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 2, br. 1, str. 25-28
Stanković, B., Damnjanović, R., Popović, M. (2018) Oblici nadzora nad javnim rashodima. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 3, str. 96-109
Vlada Republike Srbije (2009) Akcioni plan za sporovođenje Nacionalne strategije održivog razvoja u oblasti životne sredine i ekonomski instrumenti u oblasti životne sredine. Beograd, (2009-2017)