Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 8 od 167  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2018, vol. 73, br. 4, str. 527-530
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/11/2018
doi: 10.5937/tehnika1804527B
Creative Commons License 4.0
Tehničko tehnološka optimizacija obrade otpadnih voda farme svinja u sistemu za biogas
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Prirodno-matematički fakultet
bSrbijagas, Beograd

e-adresa: mbozovic@afrodita.rcub.bg.ac.rs

Sažetak

Farme svinja produkuju velike količine otpadnih voda koje ugrožavaju i degradiraju prirodne prijemnike - recipijente, obzirom da se otpadne vode najčešće ispuštaju bez bilo kakvog oblika obrade ili prečišćavanja. Otpadne vode sa sobom nose fekalije, neprerađenu hranu i druge prisutne organske materije i spadaju u kategoriju najzagađenijih voda. Mnoga primenjena tehničko-tehnološka rešenja njihove obrade u cilju sprečavanja ugrožavanja prirodnih recipijenata nisu dala adekvatne rezultate sa ekološkog aspekta. Obradom ovakvih otpadnih voda u sistemu za biogas se pored tehnološke i ekološke efikasnosti može ostvariti i značajna energetska efikasnost. Ispitivanjem efikasnosti sistema za biogas u toku radnog režima uočeni su određeni nedostaci, ali izmenom i optimizacijom tehničkih i biotehnoloških uslova dobijeni su rezultati zahtevani po projektu.

Ključne reči

otpadna voda; biogas; anaerobna mikroflora; ekologija; recipijent

Reference

Božović, M. (1995) Konstrukcija pilot postrojenja za biotretman agroindustrijskih otpadnih voda i optimalizacija tehnološkog procesa obrade zbirnih otpadnih voda PKB-a. Projekat Ministarstva za nauku i razvoj Republike Srbije - S. 3. 0283
Božović, M. (1992-1993) Tehnološki proces prerade svinjskog stajnjaka u sistemu za biogas - rekonstrukcija i optimalizacija rada farme svinja 'Vizelj'. u: Projektomontaža No 3116, Padinska Skela
Božović, M., Petrović, Lj. (1993) Tehnološka studija - rekonstrukcija sistema za prečišćavanje otpadnih voda klanice Ratari i optimalizacija rada Sistema. Obrenovac: PKB 'Dragan Marković' - Ratari
Božović, M., Jocić, S. (1993) Otpadne vode mlinske industrije sa ekološkog aspekta. u: Jugoslovenska konferencija Zaštita voda 93, Aranđelovac, str. 195-199
Božović, M., Babić, D., Jocić, S. (1993) Primena ejektora u sistemu za predtretman klaničnih otpadnih voda. u: Otpadne vode iz prehrambene proizvodnje i industrije, Zbornik radova, Kikinda: Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, str. 25-32
Božović, M. (1993) Otpadne vode mlinske industrije. u: Otpadne vode iz prehrambene proizvodnje i industrije, Zbornik radova, Kikinda: Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, str. 133-136
Božović, M. (1996) Ekološki kapacitet i (ne) opravdanost ispuštanja otpadnih voda. u: Jugoslovenska konferencija Zaštita voda 96, Ulcinj, Zbornik radova, Beograd: Jugoslovensko društvo za zaštitu voda, str. 480-486
Božović, M. (1994) Otpadne vode mlinske industrije. Voda i sanitarna tehnika, God XXIV, br. 1-2; str. 41-43
Božović, M. (1995) Possibilities of using of Wastewaters in agriculture: An analysis of the Banat region water quality the waste water treatment technologies and water quality management in Tamis river watershead. Bucuresti, Romania: BSB Enginering and Research Institute for Waste Water Treatment, p. 93-103
Božović, M., Petrović, A., Petrović, A. (2017) Tehnološka obrada klaničnih otpadnih voda primenom ejektora u sistemu za predtretman. Tehnika, vol. 72, br. 1, str. 68-73