Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 31  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 44, br. 1, str. 11-20
Analiza uticaja karakteristika goriva i temperaturskih uslova na emisiju štetnih produkata sagorevanja biomase
aUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Inovacioni centar

e-adresabrepic@vinca.rs
Projekat:
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)
Unapređenje industrijskog postrojenja sa fluidizovanim slojem u okviru razvoja tehnologije za energetski efikasno i ekološki opravdano sagorevanje različitih otpadnih materija u fluidizacionom ložištu (MPNTR - 33042)

Ključne reči: Biomasa; sagorevanje; modeliranje; emisija
Sažetak
Sagorevanje biomase praćeno je emisijom zagađujućih materija, NO, NO2, CO, CO2 i u manjoj meri SO i SO2 jedinjenja. U cilju pronalaženja odgovarajućeg načina za organizovanje procesa sagorevanja, neophodno je analizirati uticaj temperature na emisiju zagađujućih produkata sagorevanja. Takva analiza se može izvršiti izračunavanjem hemijsko termodinamičkog ravnotežnog sastava sistema, što daje ravnotežni sastav dimnih gasova u odnosu na temperaturu sagorevanja. Termodinamičko izračunavanje hemijske ravnoteže omogućava smanjenje eksperimentalnih ispitivanja na bazi procene verovatnoće odvijanja određenih reakcija. U radu su prikazani rezultati primene razvijenog modela za izračunavanje hemijsko termodinamičke ravnoteže sistema koji se sastoji od jedinjenja i elemenata sadržanih u gorivu i vazduhu za sagorevanje. Rezultati su dobijeni za temperaturski interval od 800-1700 K, pritisku 1 bar, višku vazduha  = 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 i 3.0, sadržaj vlage W = 10, 20, 30, 40 i 50%, i za nekoliko različitih vrsta biomase. Za praktičnu primenu rezultata proračuna u radu su dati rezultati merenja temperaturskih uslova u ložištima kotlova od 1,5 MW i 75 kW gde se sagoreva balirana biomasa. Ključne reči: Biomasa, sagorevanje, modeliranje, emisija.
Reference
*** (2016) Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 6
Dakić, D., Paprika, M., Repić, B., Erić, A., Đurović, D. (2012) Isplativost korišćenja poljoprivrednih ostataka radi zadovoljenja energetskih potreba. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 2, str. 87-96
de Wit, M., Faaij, A. (2010) European biomass resource potential and costs. Biomass and Bioenergy, 34(2): 188-202
Glushko, V.P., Gurvich, L.V. (1981) Thermodinamycheskie svoistva individualnykh veshchestv. Moscow: Nauka
Janić, T., Brkić, M., Igić, S., Dedović, N. (2008) Termoenergetski sistemi sa biomasom kao gorivom. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 3-4, str. 213-220
Kostić, Ź., Repić, B., Dakić, D., Jovanović, L. (1994) Influence of furnace combustion conditions on NOx emission from lignite flames. Journal of Hazardous Materials, 37(1): 225-232
Kozić, Đ., Vasiljević, B., Bekavac, V. (1986) Handbook for Thermodynamic. Belgrade: Faculty of Mechanical Engineering
Mladenović, R., Dakić, D., Erić, A., Mladenović, M., Paprika, M., Repić, B. (2009) The boiler concept for combustion of large soya straw bales. Energy, 34(5): 715-723
Repić, B. (1992) Uticaj konstruktivnih i radnih karakteristika gorionika na paljenje i sagorevanje ugljenog Praha. Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, PhD thesis
Repić, B., Erić, A., Nemoda, S., Dakić, D. (2018) Technical and economic consideration of the construction of CHP plant using agricultural or forest biomass. u: Energy and Ecology Industry EEI2018, Int. Conf., 10-13 October, Belgrade, Proc, 130-137
Repić, B.S., Dakić, D.V., Erić, A.M., Đurović, D.M., Marinković, A.D., Stojanović, A.D. (2012) Istraživanje sagorevanja poljoprivredne biomase na industrijskom vodogrejnom kotlu. Termotehnika, vol. 38, br. 1, str. 25-34
Repić, B.S., Dakić, D.V., Paprika, M.J., Mladenović, R.V., Erić, A.M. (2008) Soya straw bales combustion in high-efficient boiler. Thermal Science, vol. 12, br. 4, str. 51-60
White, W. B., Johnson, S. M., Dantzig, G. B. (1958) Chemical Equilibrium in Complex Mixtures. Journal of Chemical Physics, 28(5): 751-755
Ya, Z.B. (1938) Dokazatelstvo yedinstvenosti resheniya uravnenii deistviuyushchikh mass. Zhurnal fizicheskoi khimii, 2(5): 685
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1801011R
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2019.