Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 7 od 25  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2017, vol. 51, br. 2, str. 485-496
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 01/02/2018
doi: 10.5937/zrpfns51-14321
Creative Commons License 4.0
Zakonodavstvo Republike Srbije kao prepreka javnog objavljivanja baze podataka 'Žrtve rata 1941-1945.'
Muzej žrtava genocida, Beograd

e-adresa: bojandjokic2005@yahoo.com

Projekat

Projekat Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije: Žrtve rata 1941-1945

Sažetak

Muzej žrtava genocida u Beogradu bavi se prikupljanjem, obradom i čuvanjem podataka o individualnim i grupnim žrtavama zločina genocida i drugim činjenicama, građu o zločinu genocida, službena dokumenta, spiskove žrtava, svedočenja, muzejske eksponate, fotografije, filmove, video i tonske snimke, knjige, medicinsku i drugu dokumentaciju, zatim podatke od značaja za utvrđivanje organizatora, izvršilaca zločina, naredbodavaca i saučesnika odgovornih za izvršene zločine genocida, podatke o spasiocima žrtava genocida, itd. Muzej žrtava genocida poseduje bazu podataka pod nazivom 'Žrtve rata 1941-1945.', koja je napravljena na osnovu popisa nastradalih tokom Drugog svetskog rata u Jugoslaviji, koji je započeo 1964. godine, a čija je revizija i dopuna pokrenuta 1995. Baza podataka 'Žrtve rata 1941-1945.' trenutno poseduje podatke za oko 660.000 lica različitih nacionalnosti, od oko 1.100.000 žrtava koliko se procenjuje da su bili stvarni ljudski gubici Jugoslavije u Drugom svetskom ratu. Pravna regulativa Republike Srbije ne dozvoljava javno objavljivanje ove baze podataka putem interneta kao što je na primer to slučaj sa Centralnom bazom imena žrtava Holokausta Memorijalnog centra Jad Vašem u Izraelu. Pravna regulativa Republike Srbije odnosno logičnosti i nelogičnosti u vezi sa javnim objavljivanjem baze podataka 'Žrtve rata 1941-1945.' putem interneta su u središtu našeg interesovanja.

Ključne reči

Holokaust; genocid; baza podataka 'Žrtve rata 1941-1945.'; Jugoslavija; Republika Srbija

Reference

*** (1998) Zakon o arhivskoj građi Savezne Republike Jugoslavije. Službeni list SRJ, 12/98, 13/98
*** (2016) Uredba (EU) Evropskog parlamenta i Saveta o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju Direktive 95/46/EZ van snage. 27. april
*** (1966/1992) Žrtve rata: 1941-1945 - rezultati popisa. Beograd
*** (2008-2012) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 97/08, od 27. 10. 2008. godine, 104/09 - dr. Zakon 68/2012 - odluka Ustavnog suda i 107/2012
*** (1992-2005) Zakon o osnivanju Muzeja žrtava genocida. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 49/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005
Drakulić, M. (1996) Osnovi kompjuterskog prava. Beograd
Đurić, M.V. (2015) Prve dve decenije Muzeja žrtava genocida. Beograd, 5-21
Gorder, J. (2002) Sofijin svet. Beograd
Lilić, S. (1989) Pravo, informatička tehnologija i zaštita podataka. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 2-3, str. 211-225
Lilić, S.L. (1997) Pravo privatnosti. Pravni život, vol. 46, br. 9, str. 885-902