Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 10 od 401  
Back povratak na rezultate
Komunikacije, mediji, kultura
2019, vol. 11, br. 11, str. 31-50
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 14/04/2020
doi: 10.5937/gfkm1911031X
Medijski sistem Švedske - u korak sa ekonomskim i socijalnim standardima
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd

Sažetak

U radu je kritički analiziran medijski sistem Švedske u kontekstu socio-ekonomskih, društveno-političkih i istorijskih prilika u ovoj nordijskoj zemlji. Poznata po socijalnom i ekonomskom blagostanju, baštineći tradiciju slobode štampe zagarantovanu Ustavom već skoro dva i po veka, Švedska danas predstavlja dobar primer visokog nivoa ostvarenih medijskih sloboda u javnom komuniciranju. Predmet analize jesu normativne osnove u okviru kojih funkcioniše medijski sistem u ovoj skandinavskoj zemlji, zatim medijski kompleks u njemu, kao i najznačajniji agensi koji utiču na funkcionisanje medijskog sistema. Imajući u vidu da Švedsku, kao ni ostatak sveta, nisu mimoišli procesi globalizacije i digitalizacije, sagledano je kako se i na koji način ova zemlja suočava sa novim izazovima.

Ključne reči

Švedska; medijski sistem; normativne osnove; medijski kompleks; agensi medijskog sistema; globalizacija; digitalizacija

Reference

*** The Constitution: Sweden. http://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/the-constitution-of-sweden-160628.pdf
*** The press in Sweden. www.bbc.co.uk
Hallin, D., Mancini, P. (2004) Comparing media systems: Three models of media and politics. Cambridge: Cambridge University Press, https://epdf.tips/download/comparing-media-systems-three-models-of-media-and-politics-communication-society.html
Lorimer, R. (1998) Masovne komunikacije. Beograd: Clio
Mcquail, D. (2009) Mass communication theory. Sage, http://docshare04.docshare.tips/files/28943/289430369.pdf
Miletić, M. (2014) Struktura i dinmika medijskog sistema Srbije - hrestomatija. Beograd: Jasen
Miletić, M., Miletić, N. (2011) Medijski sistem i javne politike - teorijsko-metodološki okvir. Megatrend revija, Beograd, vol. 8, br. 2, str. 281-297
Nord, L.W. (2011) Mapping digital media: Sweden. Open Society Foundations, https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-sweden-20110920.pdf
Nord, L.W. (2008) Media, politics and market: Swedish media between politics and market. http://zurnalai.vu.it/informacijos-mokslai/article/download/3346/2415
Radojković, M., Stojković, B. (2004) Informaciono komunikacioni sistemi. Beograd: Clio
Tjurou, D. (2012) Mediji danas - uvod u masovne komunikacije. Beograd: Clio, II
Veljanovski, R. (2012) Medijski sistem Srbije. Beograd: FPN
Vreg, F. (1975) Društveno komuniciranje. Zagreb: Centar za informacije i publicitet
World Health Organization https://www.who.int/countries/swe/en/