Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 18  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 63, br. 2, str. 267-284
Uloga škole skijanja u procesu socijalizacije dece predškolskog uzrasta
aZaječar
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresaskikop@yahoo.com, robert.ropret@dif.bg.ac.rs
Ključne reči: škola skijanja; socijalizacija; instruktor; grupa
Sažetak
Predmet rada je škola skijanja i njena uloga u procesu socijalizacije dece predškolskog uzrasta. Socijalizacija je proces socijalnog učenja putem kojeg jedinka stiče socijalno-relevantne oblike ponašanja i formira se kao ličnost sa svojim specifičnim karakteristikama. Socijalizacija i razvoj ličnosti se ostvaruje pod uticajem socijalnih agenasa (faktora) u sredini koja ima grupna obeležja. Agensi socijalizacije mogu biti: porodica, škola, sportska škola, vršnjaci, masovna sredstva komunikacije i druge institucije i osobe sa kojima je pojedinac u kontaktu, npr. trener, instruktor i dr. Škola skijanja, u kojoj se deca susreću sa vrednostima, zahtevima i normama, koje vladaju u društvu može da bude jedan od faktora socijalizacije. Značajnu ulogu u tom procesu može da ima: igra, grupa vršnjaka i instruktor. Igra je najpogodniji metod u školi skijanja, za usvajanje tehnike, ali i sredstvo socijalizacije, gde se međusobno prepliću, razvoj sposobnosti pojedinih funkcija i socijalnih odnosa. Igra podstiče i razvija osećanja. Motivi koji su nadahnuti osećanjima postaju podstrekači i usmerivači dečijih aktivnosti. Grupa vršnjaka može da predstavlja važno sredstvo socijalizacije pojedinca, doprinosi razvoju društvenosti, usvajanju novih socijalnih stavova, normalnom psihofizičkom razvoju, izbegavanju ekscentričnog ponašanja i podsticanju lične samostalnosti. Instruktori skijanja, njihove osobine ličnosti i njihovi postupci prema deci, mogu biti od presudnog značaja za formiranje ličnosti, jer predstavljaju za dete uzore na koje se ono ugleda i sa kojima se identifikuje. Škola skijanja sa svojim osnovnim karakteristikama značajnim za socijalizaciju (igra kao metod rada, grupni vid nastave, instruktor u svojstvu pedagoga), predstavlja značajan faktor u procesu socijalizacije dece predškolskog uzrasta. Program škole, trajanje časa i rad sa decom treba prilagoditi specifičnostima, potrebama i sposobnostima, u skladu sa njihovim razvojem.
Reference
Bačanac, Lj. (2008) Psihološke karakteristike dece i adolescenata - priručnik za učitelje smučanja. u: za sticanje zvanja instruktora i učitelja smučanja, Beograd, Seminar
Đordević, M., i dr. (1994) Kako uspešno vaspitavati. Niš: Gradina
Đorđević, D.D. (1988) Razvojna psihologija. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Fraser, B. (2004) Schools skiing programme: Midlothian Snowsports Centre: Benefits to pupils. Countryside Recreation, 12, 3/4
Goršnik, J. (2002) Neke od značajki programiranja rada s djecom predškolske dobi u alpskom skijanju. u: Findak V. [ur.] Ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske (XI), Zbornik radova, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, str. 233-235
Ilić, B. (1988) Smučanje. Beograd: Partizan
Kragujević, G. (1987) Metodika nastave fizičkog vaspitanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lazarević, L.S. (1987) Psihološke osnove fizičke kulture. Beograd: Partizan
Lisovskiy, A. (2007) Alpine ski sport and children under school age. u: Proceedings of International Scientifi c Conference '10. Sport Kinetics 2007', Belgrade, pp. 24-26
Olport, G.V. (1969) Sklop i razvoj ličnosti. Beograd: Kultura
Pijaže, Ž., Inhelder, B. (1982) Intelektualni razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ropret, R. (1998) Pedagoško didaktičke osnove obuke smučanja, priručnik za učitelje smučanja. u: Seminar za sticanje zvanja instruktora i učitelja smučanja, Kopaonik
Rot, N. (1990) Opšta psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Smiljanić-Čolanović, V., Toličič, I. (1990) Dečja psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stefanović, V. (1988) Pedagogija fizičke kulture. Beograd: Naučna knjiga
Toličič, I. (1996) Dete upoznajemo kroz igru. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tomić, D. (1991) Teorija sporta. Beograd: Naučna knjiga
Tomić, D. (1991) Vaspitanje igrom. Beograd: SIA
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 13.04.2010.