Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 31, br. 1, str. 103-112
Imagologija u nastavi srpskog jezika i književnosti sa stranim studentima
aUniverzitet Educons, Sremska Kamenica
bJagelonski univerzitet, Katedra za slavistiku, Krakov, Češka

e-adresaddunic@gmail.com
Ključne reči: imagologija; strani studenti; literatura; Ivo Andrić; identitet
Sažetak
U ovom radu istražujemo načine na koje imagologiju možemo predstaviti stranim studentima srbistike. Prvi deo rada je teorijski i osvetljava pojmove koji su u dubokoj vezi sa formiranjem slike o sopstvenom i tuđem identitetu. Bavimo se imaginarnim granicama, literaturom kao identitetom, imaginarnim Balkanom, imagološkom kritikom i balkanizacijom, a sve to kroz prizmu književnih tekstova. Proučavanje predstava kojima se Balkan simbolički prikazuje u popularnoj književnosti Zapada, analiziranje slike Drugog, značajan je zadatak imagoloških istraživanja, ali i jedan od važnih istraživačkih zadataka sadašnjice. U ovom radu razmotrićemo neka od pomenutih pitanja iz domena komparatistike. Istraživali smo i kulturni kontekst i proces koji formira piščevu percepciju i uslovljava utemeljenje stereotipa o homo balkanikusu i sl. Slika o sebi i slika o Drugom u književnosti veoma su važne, ne samo za razumevanje nacionalnog karaktera i očuvanje kulturnog identiteta već i za oslobađanje od ideoloških čitanja i stvaranja stereotipa. Drugi deo rada je praktična primena teorijskog dela i nudi metodički okvir za rad sa stranim studentima. Naime, kroz analizu književnih dela dolazimo do zaključaka kako se formira slika o sebi i drugima. S obzirom na to da je istraživanje sprovedeno na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu, najviše smo analizirali Andrićeva dela u kojima se može sagledati način na koji posmatramo sebe i strance, ali smo proučavali i kako se Balkan simbolički predstavlja u popularnoj književnosti Zapada. Ovakva vrsta nastave je značajna jer omogućava stranim studentima da jedan problem sagledaju iz više uglova i da razumeju naš mentalitet, tradiciju, istoriju, umetnost, književnost, kao i sve slojeve naše stvarnosti.
Reference
Ahmetagić, J. (2011) Priče o Narcisu zlostavljaču: zlostavljanje i književnost. Beograd: Službeni glasnik
Andrić, I. (2011) Pisma. Beograd: Štampar Makarije
Džadžić, P. (1995) Homo balcanicus, homo heroicus I. Sabrana dela VIII. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Džadžić, P. (1995) Homo balcanicus, homo heroicus II. u: Sabrana dela IX, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Džadžić, P. (1996) Ivo Andrić: esej. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Konstantinović, Z. (2005) Komparativna imagologija balkanskog i srednjoevropskog prostora - slika drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 11-17
Niši, A. (1999) Komparativna književnost kao disciplina dekolonizacije. Književna istorija, vol. 31, br. 107-108, str. 5-12
Novak, B.S. (2015) Jelena, žena koje ima. Beograd: Službeni glasnik
Pageaux, D. (1994) La littérature générale et comparé. Paris: Armand Colin
Pishois, C., Rousseau, A.M. (1973) Komparativna književnost. Zagreb: Matica Hrvatska
Rajčić, B. (2003) Poljska civilizacija. Beograd
Rajčić, B. (2006) Moj Krakov. Novi Sad: Stylos
Said, E.V. (2008) Orijentalizam. Beograd: Biblioteka XX vek
Said, E.W. (1978) Orientalism. New York: Vintage Books
Todorova, M. (2006) Imaginarni Balkan. Beograd: Biblioteka XX vek
Urkom, A. (2017) Jezička kompetencija i savremeno društvo. Budimpešta: ELTE BKT
Valdés, M. (1992) Comparative literary history as discourse. u: Honor of Anna Balakian, Bern: Peter Lang
Živančević, M. (1987) Polonika. Novi Sad: Matica srpska
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1801103L
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.
Creative Commons License 4.0