Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 7 od 72  
Back povratak na rezultate
Ekonomski izazovi
2016, vol. 5, br. 10, str. 94-116
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/EkoIzavov1610094K
Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača u banci - pravni i kriminalistički aspekti
OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad

e-adresa: marinko.kresoja@otpbanka.rs

Sažetak

Zaštita uzbunjivača kao pravna koncepcija, pa i kao pojam u našoj pravnoj praksi Srbije je prilično nova. Međutim, samo uzbunjivanje nije nova koncepcija gledano iz kriminalističkog i uopšte pravnog stanovišta. Podići glas, ili se pobuniti protiv nepravde u kolektivu gde čovek radi u cilju upozorenja drugih na opasnosti i rizike, jeste ispravno ljudsko ponašanje i postupanje. Takvo ispravno ljudsko postupanje, da se prijavi korupcija, pretnja po bezbednost i zdravlje ljudi, odnosno da se obelodani informacija od javnog interesa i u dobroj veri, treba da bude zaštićeno, ne samo u javnim ustanovama nego i u privatnim kompanijama. Umesto da budemo zahvalni onim licima (zaposlenima u banci ili klijentima banke) koja daju takva upozorenja i da se po tome postupa na organizovan i sistematičan način u skladu sa zakonom i internim pravilima banke, često smo svedoci da u praksi imamo zanemarivanje takvih informacija, kao i to da se ta lica - glasnici diskredituju i kažnjavaju, dobijaju otkaze, premeštaje na, po njih, ne povoljnije radno mesto itd. Prijave nezakonitih ponašanja u banci, korupcije i drugih oblika kriminalnog ugrožavanja i protivpravnog delovanja pojedinaca ili grupe ljudi, treba shvatiti kao efikasnu metodu u suprotstavljanju kriminalitetu u budućnosti. Dok, oni koji takve informacije obelodanjuju, treba da budu zaštićeni i stimulisani da to čine i u buduće. Zaštita uzbunjivača treba da podstiče i ohrabruje sve ljude u kolektivu da se uključe u suprotstavljanje svim oblicima kriminaliteta i različitim vrstama nezakonitosti. Pojedinačna uzbunjivanja u banci su samo deo priče, odnosno početak ali ne i kraj, jer su banke značajne finansijske institucije gde se mora voditi još više računa o suprotstavljanju korupciji i raznim vrstama nezakonitog ponašanja zaposlenih ali i klijenata. Zaštita uzbunjivača na zakonom propisan način treba da poveća reputaciju banke i njen ugled na tržištu, jer se time kod zaposlenih i klijenata banke uliva poverenje u pravni sistem i veću bezbednost svih. To je jasna poruka okruženju da probleme treba rešavati i tako rizike svoditi na najmanju moguću meru.

Ključne reči

Reference

*** (1978-1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, broj 29. od 05. 05. 1978; 39. od 28. 07. 1985; 45 od28. 07. 1989; 59. od 29 . 09. 1989; i “Sl. list SRJ”, broj 31. od 18. O6. 1993
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 72 od 28. O9. 2011, 101 od 30. 12. 2011, 121 od 24. 12. 2012, 32 od 08. 04. 2013, 45 0d 22. 05. 2013. godine i 55 od 23. 05. 2014. godine
*** (2005-2013) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85 od 06. 10. 2005, 88 od 14. 10. 2005-ispravka, 107 od 02. 12. 2005-ispravka, 72 od 03. 09. 2009, 111 0d 29. 12. 2009, 121 od 24. 12. 2012, 104 od 27. 11. 2013. godine
*** (2003-2005) Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9/03, 5/05 i 7/05
*** (2003-2005) Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 9/03, 5/05, 7/05
*** (2015) Pravilnik je doneo Ministar pravde u Vladi Republike Srbije, na osnovu člana 17. Zakona o zaštiti uzbunjivača ('Službeni glasnik RS”, br. 128/2014). Službeni glasnik Republike Srbije, broj 110-00-40/2015-05, od 03.O6
*** (2005-2015) Zakon o bankama. Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 91/2010; 14/2015
*** (2005) Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 12
*** (2015) Pravilnik o programu sticanja posebnih znanja u vezi sa zaštitom uzbunjivača. Sl. glasnik RS, br. 4
*** (2011) Pravilnik o zaštiti lica koje prijavi sumnju na korupciju. Sl. glasnik RS, br. 56
*** (2011/2014) Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Sl. glasnik RS, br. 36 i 139
*** (2014) Zakon o platnim uslugama. Sl. glasnik RS, br. 139
*** (2015) Zakon o pravu na suđenje u razumnom roku. Službeni glasnik RS, broj 40
*** (2014) Zakon o zaštiti uzbunjivača. Sl. glasnik RS, br. 128, član 11
*** (2005-2011) Zakon o policiji. Službeni glasnik RS, broj 101/05, 63/09 - odluka US i 92/11
*** (2011-2014) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/11, 49/13-odluka US, 74/13-odluka US i 55/14
*** (2010) Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu. Službeni glasnik RS, broj 36
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 98
*** (2009) Zakon o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik RS, broj 22
*** (2005-2014) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014
Bejatović, S. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd: JP Službeni glasnik
Bosanac, M.D. (2014) Radno pravo - drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Fakultet za poslovne studije i pravo u Beogradu
Bošković, M. (2005) Kriminalistika - metodika. Beograd: Policijska akademija
Cicmil, N. (2006) Zbirka propisa o bankama i bankarskom poslovanju. Beograd: Službeni glasnik
de Vergotini, Đ. (2015) Uporedno ustavno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Hart, H. (2013) Pojam prava. Beograd: Službeni glasnik
Hart, H. (2015) Ogledi iz jurisprudencije i filozofije. Beograd: Službeni glasnik
Jovašević, D. (2009) Krivična dela korupcije. Beograd: Edicija studije
Krivokapić, V. (2008) Uvod u kriminalistiku. Beograd: Nade design
Martić, M., Šarac, M. (2015) Komentar Zakona o zaštiti uzbunjivača. Beograd: Službeni glasnik
Popović, M. (2014) Diskriminacija i mobing u sudskoj praksi. Beograd: Glosarijum
Rouz-Ejkerman, S. (2008) Ekonomija korupcije - međunarodni priručnik. Beograd: Službeni glasnik
Rože-Pol, D. (2011) Etika - objašnjena svima. Beograd: Geopoetika izdavaštvo
Šogorov, S. (2009) Bankarsko pravo. Beograd: Službeni glasnik
Troper, M. (2014) Pravna teorija države. Beograd: Službeni glasnik
Valter, R. (1999) Tri priloga čistoj teoriji prava. Beograd: Dosije, preveo Danilo Basta
Vuković, S., Radović, N. (2012) Prevencija organizovanog kriminala. Beograd: Dosije studijo
Vuković, S.V. (2003) Korupcija i vladavina prava. Beograd: Institut društvenih nauka, str. 38-49, 51-82