Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 179  
Back povratak na rezultate
Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke
2018, vol. 1, br. 1, str. 14-27
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/NPDUNP1801014D


Biopreduzetničke inovacije kao osnova za pokretanje novih poslovnih poduhvata
aDržavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za biomedicinske nauke
bDržavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za ekonomske nauke
cDržavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za filozofske nauke

Sažetak

Osnovni cilj ovog rada jeste da ukaže na ulogu koju biopreduzetništvo i biopreduzetničke inovacije imaju na povećanje broja malih i srednjih preduzeća. Biopreduzetništvo predstavlja svaki vid pokretanja novog poslovnog poduhvata, kroz modifikovanje živih organizama, usmerenih prema zadovoljenju ljudskih potreba. U radu je istaknuta uloga, značaj i sedam osnovnih primera primene biopreduzetništva u praksi, kao što su zdravstveno ili takozvano crveno biopreduzetništvo, poljoprivredno ili zeleno biopreduzetništvo, industrijsko ili belo biopreduzetništvo, kao i primena biologije u pokretanju poslovnih poduhvata u oblastima ekologije, forenzike, informatike i turizma. U radu su elaborirane primarne karakteristike koje treba da poseduje jedan uspešan biopreduzetnik, kao što su: potreba za postignućem, spremnost za preuzimanje rizika, visok interni lokus kontrole, kreativnost, inovativnost, potreba za samostalnošću i vizija. Takođe, u radu se ističe uloga koju univerziteti treba da imaju kao određeni vid podrške biopreduzetničkim inovacijama, kroz kreiranje multidisciplinarnog kurikuluma, organizovanje radionica i uspostavljanje prakse studenata biologije.

Ključne reči

biopreduzetništvo; inovacije; karakteristike biopreduzetnika

Reference

Audretsch, D., Keilbach, M. (2004) Entrepreneurship Capital and Economic Performance. Regional Studies, 38(8): 949-959
Beara, M. (2012) Primarna i sekundarna kontrola u procesu samoregulacije profesionalnog razvoja nastavnika. Novi Sad: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Burke, R., Inayatullah, S. (2012) Futures Thinking and Strategy Development. Melbourne: Mt Elisa Executive Education
Cantillon, R. (1982) Opća rasprava o prirodi trgovine. Zagreb: CEKADE, prevod
Clark, D.P., Pazdernik, N.J. (2015) Biotechnolgy. Amsterdam: Elsevier
Čekić-Marković, J. (2015) Preduzetničko obrazovanje, komparativni pregled obrazovnih politika, modela i prakse. Vlada Republike Srbije - Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Deci, E.L., Ryan, R.M. (1985) Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum press
Deci, E.L., Ryan, R.M. (2000) The 'What' and 'Why' of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4): 227-268
Dorobăž, C. (2014) Review of Jean-Baptiste Say: Revolutionary, Entrepreneur, Economist, by Evert Schoorl. Quarterly Journal of Austrian Economics, 17(1); 112-116
Drucker, P. (1993) Innovation and Entrepreneurship. New York: Harper Business
Ejilibe, O.C. (2012) Entrepreneurship in Biology Education as a means for Employment. Knowledge Review, 26(3); 96-100
Franceško, M. (2003) Kako unaprediti menadžment u preduzeću. Novi Sad: Prometej
Jones-Evans, D., Klofsten, M., Andersson, E., Pandya, D. (1999) Creating a bridge between university and industry in small European countries: the role of the Industrial Liaison Office. R and D Management, 29(1): 47-56
Kahrović, E. (2012) Upravljanje performansama poslovnih procesa u funkciji povećanja efikasnosti preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet, Doktorska disertacija
Kasof, J. (1997) Creativity and Breadth of Attention. Creativity Research Journal, 10(4): 303-315
Krstić, B. (2009) Upravljanje intelektualnim kapitalom. Niš: Ekonomski fakultet
Lokko, Y., Heijde, M., Schebesta, K., Scholtès, P., van Montagu, M., Giacca, M. (2018) Biotechnology and the bioeconomy-Towards inclusive and sustainable industrial development. New Biotechnology, 40: 5-10
Mcclelland, D.C., Atkinson, J.W., Clark, R.A., Lowell, E.L. (1953) The achievement motive. New York: Appleton-Century-Crofts
Memmert, D. (2007) Can Creativity Be Improved by an Attention-Broadening Training Program? An Exploratory Study Focusing on Team Sports. Creativity Research Journal, 19(2-3): 281-291
Patermann, C., Aguilar, A. (2018) The origins of the bioeconomy in the European Union. New Biotechnology, 40: 20-24
Penezić, N. (2010) Preduzetništvo - savremeni pristup. Novi Sad: Akademska knjiga
Philp, J. (2018) The bioeconomy, the challenge of the century for policy makers. New Biotechnology, 40: 11-19
Rheinberg, F. (2004) Motivacija. Jastrebarsko: Naklada Slap
Salaj-Franceško, M.L., Mihić, V., Bala, G. (2002) Struktura motiva postignuća merena skalom MOP2002. u: Čukić B. i Franceško M. [ur.] Ličnost u višekulturnom društvu: Organizacijska multikulturalnost i evropski identitet, Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju, vol. 4, 134-143
Schumpeter, J.A. (1969) The theory of economic development. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Shane, S., Venkataraman, S. (2000) The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25, 227-226
Shimasaki, C. (2014) Biotechnology Entrepreneurship - Starting, Managing, and Leading Biotech Companies. Oklahoma City, OK: Academic Press
Thurik, A.R., Wennekers, S. (1999) Linking entrepreneurship and economic growth. Small Business Economics, vol. 13, str.27-55
van Praag, C. M., Versloot, P.H. (2007) What is the value of entrepreneurship? A review of recent research. Small Business Economics, 29(4): 351-382
Vidić, M. (2012) Otisak prsta, čaura, DNK i ostali tragovi. Vreme, No 1097; http://www.vreme.co.rs/cms/view.php?id=1028938.Pristupljeno 05.02.2018
Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2013) Psihologija obrazovanja. Beograd: Klett
Zahra, S., Dess, G.G. (2001) Entrepreneurship As a Field of Research: Encouraging Dialogue and Debate. Academy of Management Review, 26(1): 8-10