Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 69, br. 5, str. 742-747
Uticaj zakonske regulative na kvalitet arhitektonskog projektovanja u Crnoj Gori
aUniverzitet Crne Gore, Arhitektonski fakultet, Podgorica, Crna Gora
bUniverzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica, Crna Gora
Ključne reči: Crna Gora; investitor; arhitektonsko projektovanje; arhitektonski konkurs; idejno rješenje
Sažetak
Cilj predmetnog rada je sagledavanje uticaja države Crne Gore, kroz zakonska akta, na proces arhitektonskog projektovanja kao najbitnijeg faktora koji utiče na krajnji produkt kojeg čini realizovano arhitektonsko djelo. Motiv za istraživanje proizilazi iz činjenice da je kvalitet arhitektonske produkcije, koji se finansira, kako od strane države tako i od starne privatnih pravnih subjekata (privatnih preduzeća) i fizičkih lica, na niskom nivou. To je činjenica koja nameće potrebu za istraživanjem uzroka ove pojave. Proces izrade projektne dokumentacije regulisan je relevantnim zakonskim aktima. Državne institucije koje sprovode tendere u postupku javnih nabavki, i zakonska akta koja regulišu sveukupan proces izgradnje, predstavljaju dva glavna elementa za posmatranje zacrtane problematike. Privatna preduzeća i fizička lica nijesu dužni sprovoditi postupak javnih nabavki, ali se u procesu izrade projektne dokumentacije moraju pridržavati zakona o izgradnji. Poseban osvrt, u ovom radu, napravljen je na organizaciju arhitektonskog konkursa, kao dokazanog modela kojim se dolazi do najkvalitetnijih arhitektonskih rješenja. Analizom postojeće zakonske regulative se pokazuje da je arhitektonski konkurs nedovoljno afirmisan i usmjeren je isključivo prema posebno vrednovanim lokacijama. Lokacije, kao takve, kvalifikuje i proglašava država i jedinice lokalne samouprave (opštine). U Zakonu o javnim nabavkama sprovođenje konkursa je riješeno na takav način da je u praksi van upotrebe. Kroz predmetne analize, izvršeno je sagledavanje primijenjenih modela procesa projektovanja i njegovi nedostaci. Posebno je fokusiran značaj koji se (ne) posvećuje čisto arhitektonskim, kreativniim, atributima objekata u tom procesu, što ima direktan odraz na formiranje sveukupne slike urbanih cjelina. Istraživanjem je dokazano da je zakonskom regulativom izostavljen bilo koji modus kontrole arhitektonskih (kreativnih) kvaliteta u svim fazama projektovanja. Praktična primjena rezultata ovog istraživanja, mogla bi naći primjenu prilikom izmjene i dopune zakonske regulative kako bi se njihovom sinergijom našao najbolji način da arhitektonsko projektovanje dobije adekvatan kvalitet, a samim tim se i kvalitet arhitekture podigne na viši nivo.
Reference
*** (2008) Pravilnik o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog pojekta. Sl. list Crne Gore, br. 81
*** (2008/2013) Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata. Sl. Listu Crne Gore, br. 51 od 22. avgusta 2008, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13
*** (2008/2013) Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja javnog konkursa, Broj: 04-2150/2, Podgorica, 22. novembra 2013. godine. Službeni list CG, Na osnovu člana 30 i 60a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( br. 51/08, 34/11 i 35/13)
*** (2011) Zakon o javnim nabavkama. Sl. list CrneGore, br. 42
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1405742A
objavljen u SCIndeksu: 11.06.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka