Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Zaštita materijala
2015, vol. 56, br. 4, str. 510-521
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 11/06/2016
doi: 10.5937/ZasMat1504510R
Određivanje katjona i metala u pivu i sirovinama za proizvodnju piva metodama jonske hromatografije (IC) i atomske apsorpcione spektrofotometrije (AAS)
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

e-adresa: rajmi@agrif.bg.ac.rs

Projekat

Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja (MPNTR - 43009)

Sažetak

U cilju kontrole kvaliteta piva i sirovina za proizvodnju piva u Beogradskoj industriji piva (BIP) primenjene su metode jonske hromatografije (IC) i atomske apsorpcione spektrofotometrije (AAS). Od sirovina za proizvodnju piva analizirana je voda (gradska, tehnološka i demineralizovana). Merenja pH vrednosti ukazala su na povećanu pH vrednost u uzorku tehnološke vode, ali to nije imalo uticaj na ukomljavanje slada pošto su ispitivani uzorci sladovine, kao i uzorci mladog piva i gotovog proizvoda imali pH vrednost u očekivanom opsegu. Analiza sadržaja anjona i katjona u ispitivanim uzorcima vode, pokazala je da je koncentracija ispitivanih anjona (Cl-, NO3 -, SO4 2- i PO4 3-) i katjona (NH4 +, Na+, K+, Ca2+, Mg2+), kao i mikroelemenata (Fe, Cu i Zn) u granicama propisanim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće i Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za pivo. Ispitivanje sadržaja anjona u uzorcima sladovine i piva (mladog i gotovog proizvoda) pokazalo je da je sadržaj SO4 2-- i NO3 --jona bio u preporučenim granicama, koncentracija Cl-- jona bila je iznad 150 mg/dm3, što može imati uticaj na senzorne karakteristike piva, dok je promena sadržaja PO4 3--jona bila neznatna. Pošto je AAS standardna metoda za analizu sadržaja alkalnih i zemnoalkalnih metala, rezultati dobijeni ovom metodom u uzorcima piva uzeti su kao referentni i prema njima je izvršena analiza i upoređivanje rezultata dobijenih metodom IC. Rezultati određivanja Na, Ca i Mg u ispitivanim uzorcima vode, pokazala su odstupanja, ali su obe metode ukazale na povećan sadržaj natrijuma u demineralizovanoj vodi. Sadržaj alkalnih i zemnoalkalnih metala u uzorcima sladovine i piva (mladog i gotovog proizvoda) ukazao je da su rezultati dobijeni ovim dvema metodama bili u saglasnosti.

Ključne reči

Reference

*** (1992) Pravilnik o količinama pesticida, metala i metaloida i drugih otrovnih supstancija hemioterapeutika, anabolika i drugih supstancija koje se mogu nalaziti u namirnicama. Službeni list SRJ, br. 5/92, 67-85
Casaregola, S., Kotyk, A., Nguyen, H.V., Gaillardin, C., Lapathitis, G. (2001) Analysis of the constitution of the beer yeast genome by PCR, sequencing and subtelomeric sequence hybridization. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 51(4): 1607-1618
Eßlinger, H.M. (2009) Handbook of Brewing. New York: Wiley-VCH
Fritz, J.S., Gjerde, D.T. (2000) Ion Chromatography. New York: Wiley-VCH, 3rd ed
Heyse, K.D. (1989) Handbuch der Breuere-Praxis. Nrnberg: Getranke-Fachverlag
Hornsey, I. (2004) A history of beer and brewing. Amazon: Royal Society of Chemistry, 1st ed
Kišgeci, J. (2007) Svet piva i piva sveta. Novi Sad: Aurora
Kišgeci, J. (2001) Istorijat hmeljarstva i pivarstva. Beograd: Galerija nauke i tehnike SANU
Kunze, W. (1998) Tehnologija pivarstva i sladarstva. Beograd: Jugoslovensko udruženje pivara
Leskošek-Cukalović, I.J. (2000) Fiziološki status piva u svakodnevnoj ishrani. Acta periodica technologica, br. 31, str. 39-52
Leskošek-Čukalović, I. (2002) Tehnologija piva, knjiga, deo I. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Narziss, L., Weinfurtner, F., Schuster, K. (1988) Tehnologija proizvodnje sladovine. Beograd: Poslovna zajednica industrije piva i slada Jugoslavije, prevod: S. Gaćeša, O. Grujić
Prijić, S. (2013) Primena klasičnih i instrumentalnih metoda analize za kontrolu kvaliteta piva i sirovina u proizvodnji. Beograd: Poljoprivredni fakultet, diplomski rad
Proestos, C., Kolaitis, M. (2006) Antioxidant capacity of hops. u: Preedy V.R. [ur.] Beer in Health and Disease Prevention, London, UK: Academic Press
Rajković, M.B., Novaković, I.D. (2005) Praktikum iz analitičke hemije - klasične metode. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Rajković, M.B., Stojadinović, M.D., Pantelić, G.K. (2009) Indirektna metoda određivanja elemenata (metala i nemetala) u vodi za piće ispitivanjem kamenca. Beograd: SITS, monografija
Rajković, M.B., Sredović, I.I., Ignjatović, Lj., Nedović, V., Prijić, S. (2015) Praćenje promene sadržaja jona u uzorcima piva i sirovina za proizvodnju metodom jonske hromatografije (IC). Journal of Agricultural Sciences, in press
Rajković, M.B., Stojanović, M.D., Lačnjevac, Č.M., Tošković, D.V., Stanojević, D.D. (2008) Određivanje tragova radioaktivnih supstanci u vodi za piće. Zaštita materijala, =49(4) s. 44-54
Rajković, M.B., Stojanović, M.D., Lačnjevac, Č.M., Tošković, D.V., Stanojević, D.D. (2009) Detekcija i određivanje nekih teških metala u vodi gradske vodovodne mreže naselja Vidikovac-Beograd preko izdvojenog kamenca iz vode. Zaštita materijala, vol. 50, br. 1, str. 35-44