Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 201  
Back povratak na rezultate
2020, br. 50, str. 109-120
Politički procesi na Kosovu i Metohiji u komparativno-istorijskoj perspektivi
aInstitut za srpsku kulturu, Leposavić
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet

e-adresadragan_tancic@yahoo.com, dalibor.elezovic@pr.ac.rs
Sažetak
U radu autori razmatraju pitanje političkih procesa na Kosovu i Metohiji u komparativno-istorijskoj perspektivi. Analizira se istorijska vertikala procesa koji su obeležili istoriju srpskog naroda na ovom prostoru, kao i politički procesi i događaji koji su obeležili savremenu krizu na Kosovu i Metohiji. Reč je o teritoriji, koja je bila centar srpske državnosti i kulture do pada pod osmanlijsku vlast. Jedna od posledica osmanlijske vlasti koji se na nesporan način može opaziti i identifikovati, odnosi se na proces izmene etničke strukture stanovništva, tako da su Srbi kao narod, od apsolutne većine postali apsolutna manjina. Takva tendencija se zadržala i tokom 20. veka kada je Srbija i Kosovo i Metohija kao njen deo, bila u sastavu socijalističke Jugoslavije. Agresijom NATO na SRJ su prekršeni osnovni principi i temelji međunarodnog prava, što je dovelo do egzodusa srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije. Nesporno je da jednostrano proglašenje nezavisnosti pokrajine Kosovo i Metohija 2008. godine, predstavlja opasnost po stabilnost Srbije, regiona i šire. Istraživanje pokazuje da Kosovo i Metohija predstavlja jedan od fundamentalnih činilaca srpskog državnog, nacionalnog i kulturnog identiteta tokom dugog istorijskog trajanja.
Reference
*** (1971) Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Službeni list, Beograd, godina XXVII, broj 29, četvrtak, 8. jul
*** (1946) Ustav FNRJ. od 31.01.1946. godine. u: Ustavi od 1921. do 2003., Beograd, elektronsko izdanje, Službeni list SCG
Ančev, S. (2002) Rodinama mi v NATO?: B'l�arijo, ... mi si česmna smrana!: nublicismični mameriali za s'vremennama ni dejsmvimelnosm, nisani nrez nerioda 1990-1992 i 1999-2001 �odina. V. T'rnovo: Faber
Ančev, S. (2016) Kosovo danas - nacionalna bol, nametnut izbor, uporište agresora ili povod za destabilizaciju. u: Vek srpske Golgote - (1915-2015) - društvene nauke, K. Mitrovica: Filozofski fakultet, Knj. 3, 19-28
Antonijević, N. (2004) Albanski zločini nad Srbima na Kosovu i Metohiji za vreme Drugog svetskog rata - dokumenta Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača. Kragujevac-Beograd: Muzej žrtava genocida
Bataković, D. (1998) Kosovo i Metohija - istorija i ideologija. Beograd: Hrišćanska misao
Bataković, D.T. (1992) Kosovo i Metohija u srpsko-arbanaškim odnosima - studije i članci. Gornji Milanovac: Dečje Novine
Bogdanović, D. (1985) Knjiga o Kosovu. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Elezović, D. (2010) Dmitrovica i okolina početkom 17. veka - istorijski presek na osnovu osmanskog popisa iz 1604. godine. u: Atlagić M. [ur.] Kosovo i Metohija u Civilizacijskim tokovima - međunarodni tematski zbornik - Istorija - istorija umetnosti, K. Mitrovica: Filozofski fakultet, Knjiga 3
Elezović, Z. (2009) Skulpturom protiv '(Ne)milosrdnog anđela'. Baština, br. 26, str. 351-360
Guskova, J. (2012) Balkanska kriza - posledice i pouke za slovenski svet. Letopis Matice srpske, god. 188, knj. 489, sv. 6, 975-983
Guskova, J. (2014) Kosovo i Metohija - rat u uslovima mira. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Guskova, J. (2012) Peregovornii proces v Kosovo i Metohii 2006-2007 i Rosia. u: Kosovo i Metohija 1912-2012, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 239-261
Hrabak, B. (1996) Kosovo i Metohija prema Prvom srpskom ustanku. Baština, br. 7, str. 151-168
Macura, M., ur. (2001) Naselja i stanovništvo oblasti Brankovića 1455 godine. u: Demografski zbornik, Beograd: SANU, Knjiga VI
Mileusnić, S. (2002) Manastiri Srbije - velika ilustrovana enciklopedija. Novi Sad: Pravoslavna reč, I i II
Milivojević, S. (2002) Etnička smena stanovništva na Kosovu i Metohiji. Baština, br. 14, str. 281-290
Milivojević, S. (2002) Etnička struktura i etničke promene na Kosovu u delu Atanasija Uroševića. Baština, br. 14, str. 117-122
Mirković, E. (2013) Referat o političkom stanju u Srbiji, Vojvodini i Kosovu i Metohiji. Baština, br. 35, str. 229-248
Nedeljković, S., Jović, G.S. (1998-1999) Istorijsko-geografski pogled na demografske karakteristike Kosova i Metohije krajem XIX i početkom XX veka. Baština, br. 9-10, str. 241-251
Petranović, B. (1992) Srbija u Drugom svetskom ratu 1939-1945. Beograd: VINC
Radovanović, M. (2008) Kosovo i Metohija - antropogeografske, istorijskogeografske, demografske i geopolitičke osnove. Beograd: Službeni glasnik
Slović, S. (2010) Kosovo i Metohija od 1900. godine do početka Prvog Svetskog rata. Baština, br. 28, str. 277-292
Stojančević, V. (1994) Kosovo i Metohija u srpsko-arbanaškim odnosima u XIX veku (1804-1878). Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Šešlija, Ž. (1999) Kosovo i Metohija u političkoj istoriji Srbije od 1912-1999 godine. Beograd: FPN, doktorska disertacija
Tančić, D. (2010) Položaj Kosova i Metohije od Balkanskih ratova do 1945. godine. Baština, br. 28, str. 293-311
Terzić, S. (2012) Stara Srbija - (XIX-XX vek) - drama jedne civilizacije - Raška, Kosovo i Metohija, Skopsko-tetovska oblast. Novi Sad: Pravoslavna reč
Urošević, A. (1965) Kosovo. u: Srpski etnografski zbornik - naselja i poreklo stanovništva, Beograd: SANU, knj. LXXVIII, knjiga 39
Vasić, N. (2004) Etničke zajednice i etnički konflikti na Kosovu i Metohiji. Baština, br. 17, str. 173-197
Zirojević, O. (2003) Islamizacija na južnoslovenskom prostoru - dvoverje. Beograd: Srpski genealoški centar
Zirojević, O. (1984) Crkve i manastiri na području Pećke patrijaršije do 1683. godine. Beograd: Istorijski institut
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-25562
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0