Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 11  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2019, vol. 58, br. 82, str. 265-282
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/zrpfni1982265J

Creative Commons License 4.0
Odnos zakonodavne i izvršne vlasti - moć parlamenta i odgovornost vlade
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet + Ustavni sud Republike Srbije

e-adresa: bojan.boki.jovic@gmail.com

Sažetak

U prvom delu rada autor se pre svega bavi načelom podele vlasti i odnosom između zakonodavne i izvršne grane vlasti, sa posebnim osvrtom na gledišta Slobodana Jovanovića (Politika je, pre svega drugog, veština uticanja na narod). Potom ukratko predstavlja karakteristike predsedničkog i parlamentarnog sistema, kao i odnos legislative i egzekutive u Ujedinjenom Kraljevstvu, kolevci parlamentarizma, i Sjedinjenim Američkim Državama, tipičnom predstavniku predsedničkog sistema. U središnjem delu rada jezgrovito prikazuje funkcije parlamenta, ali je težište rada usmereno ka kontrolnoj funkciji, kao jednoj od najznačajnijih funkcija zakonodavne vlasti, kroz formulisanje instituta poslaničkog pitanja i interpelacije, sa nacionalnog (teorijskog i pozitivnopravnog) i uporednopravnog gledišta. Na kraju rada autor razmatra i pitanje prirode odnosa legislative i egzekutive u modernim parlamentarnim sistemima, pitanje težnje izvršne vlasti da dominira nad ostalim granama vlasti, a ukazuje i na nedostatke srpskog rešenja instituta interpelacije.

Ključne reči

Reference

*** (2012) Poslovnik Narodne skupštine. Službeni glasnik RS, Br. 20
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Br. 98
Carroll, A. (2009) Constitutional and Administrative Law. Great Britain: Longman
Glassman, E.M. (2009) A Parliamentary-Style Question Period: Proposals and Issues for Congress. Washington, DC: Library of Congress, Congressional Research Service, (Electronic version). Preuzeto: 29. 1. 2019
Jovanović, S. (2011) O državi. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Jovanović, S. (1924) Ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Geca Kon
Marković, R. (2010) Ustavno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Marković, R. (1980) Izvršna vlast. Beograd: Savremena administracija, doktorska disertacija
Nikolić, P. (1998) Interpelacija (Vlada - položaj u sistemu; ostvarivanje u praksi; funkcija Vlade; šta valja menjati?). Mala biblioteka, 5. 77-86
Orlović, S. (2013) Vladavina Ustava ili ustavnog sudstva. Petrovaradin: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta u Novom Sadu
Pastor, B. (2011) Kontrola rada vlade na plenarnim sednicama s posebnim osvrtom na poslaničko pitanje i interpelaciju u parlamentarnom sistemu Srbije i Mađarske. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, master rad
Pejić, I. (2011) Parlamentarna vlada - oscilacije u ravnoteži. Niš: Sven
Pejić, I. (2011) Parlamentarno pravo. Niš: Sven
Petrov, V. (2010) Parlamentarno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Petrov, V. (2017) Parlamentarno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Simović, D. (2008) Polupredsednički sistem. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, doktorska disertacija
Skrášková, A. (2014) Prime Minister's Question Time in Modern British Political Culture. Brno: Masaryk University Faculty of Arts, Bachelor's Diploma Thesis, (Electronic version). Preuzeto: 29. 1. 2019
Stojanović, D. (2013) Ustavno pravo. Niš: Sven
Vučić, O. (2008) Interpelacija - uticaj poslanika na odgovorno postupanje vlade. Pravna riječ, Banja Luka, 14/2008. 87-96