Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2009, vol. 43, br. 1, str. 167-188
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Pravni položaj organa izvršne vlasti Republike Srbije i Evropske unije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

Proces ekonomskih i političkih integracija započet u Zapadnoj Evropi nakon Drugog svetskog rata još uvek traje. Dok se gotovo poluvekovno grupisanje u istočnom (socijalističkom) delu Evrope završi- lo dezintegracijom, embrion današnje Evropske unije - privredna zajedni- ca šest zapadnoevropskih država proširila se, za sada, na 27 evropskih država. Evropska unija je od ekonomskog saveza postala politička zajed- nica sa nekim atributima savremenih država. U radu je prikazan polo- žaj organa izvršne vlasti Evropske unije i Republike Srbije. Poređenjem izvršnog dela organizacije vlasti u jednoj parlamentarnoj Republici i složenoj političkoj tvorevini kakva je Evropska unija, uviđaju se slično- sti i razlike, koje su ujedno sličnosti i razlike između države i poli- tičke zajednice koja (još uvek) nije država. Iako nije ustav, Lisabonski ugovor od 2007. godine novinama i u pravnom položaju organa izvršne vla- sti, nagoveštava dalju integraciju Evropske unije.

Ključne reči

Reference

*** (2004) Zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. Službeni glasnik RS, br. 43
Antonić, S. (1997) Parlamentarizam u Jugoslaviji 1990-1996. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 83, br. 2, str. 177-198
Brajović, S. (2006) Ideje Evrope. u: Upoznaj Evropsku uniju - vodič kroz evropske integracije, Podgorica
Dimitrijević, N. (1990) Ustav po meri čoveka. Nedelja, Sarajevo, 7. okt
Đurđev, A. (2001) Ustavno pravo. Novi Sad, II
Fira, A. (1996) Zapisi o pravnom poretku. Beograd
Hartley, T.C. (2003) The foundations of European Community law. Oxford
Hiks, S. (2007) Politički sistem Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik
Ilić-Gasmi, G. (2004) Reforme Evropske unije - institucionalni aspekti. Beograd: Prometej
Jovičić, M. (1995) Kuda ideš, Srbijo? - hronika srpsko-jugoslovenske ustavnosti 1990-1994. Beograd: Draganić
Knežević-Predić, V., Radivojević, Z. (2005) Nova institucionalna ravnoteža u Evropskoj uniji. u: Pravni sistem Republike Srbije - usaglašavanje sa pravom Evropske unije, Niš, str. 50
Marković, R. (2008) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd
Misita, N. (2002) Osnovi prava Evropske unije. Sarajevo
Pajvančić, M. (2007) Ustavno pravo - ustavne institucije. Novi Sad
Pejić, I. (2006) Parlamentarno pravo. Niš
Simović, D. (2008) Institucionalni okvir Evropske unije nakon Lisabonskog ugovora - Ugovor o Evropskoj uniji i Ugovor o funkcionisanju Evropske unije. Sremska Kamenica: Fakultet za uslužni biznis
Weiler, J. (2001) Does Europe need a Constitution?. u: EU enlargement: The constitutional impact at EU and national level, Hague, str. 3-5