Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:83
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:83
članak: 10 od 48  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2017, vol. 10, br. 1, str. 27-43
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/etp1701027S
Creative Commons License 4.0
Problem budžetskog deficita u savremenim ekonomijama
Niš

e-adresa: mstanulovic@gmail.com

Sažetak

Višak rashoda nad prihodima u državnom budžetu predstavlja budžetski deficit. Postojanje budžetskog deficita, samo po sebi, ne predstavlja negativno stanje. Sve dok budžetski deficiti omogućavaju održavanje pune zaposlenosti i dostizanje definisanih ciljeva ekonomske politike, postoji puno razumevanje za nastanak budžetskog deficita. Budžetski deficit Republike Srbije pokazao je tendenciju rasta u periodu 2005.-2014. godine, nakon čega počinje trend opadanja, kao rezultat primena mera fiskalne konsolidacije. Osim izbegavanja negativnih posledica postojanja visokog budžetskog deficita, Srbija mora održavati svoj budžetski deficit na nivou manjem od 3% BDP-a, obzirom da to predstavlja uslov za članstvo u Evropskoj uniji. Osim zemalja koje pretenduju da postanu članice ova obaveza važi i za zemlje koje su već članice, uz mogućnost kratkoročnog odstupanja u uslovima ekonomske recesije. Na ovaj način Evropska unija pokušava da ostvari fiskalnu disciplinu među članicama. Upoređivanjem budžetskih deficita razvijenih zemalja i zemalja u tranziciji moguće je uočiti razmimoilaženje u visini budžetskih deficita. Naime, razvijene zemlje ostvaruju veće budžetske deficite u prvim godinama ekonomske krize, dok budžeti zemalja u tranziciji oslikavaju negativne posledice krize u kasnijim godinama. Razlog tome jesu kanali prelivanja krize, zahvaljujući kojima je kriza prvo zahvatila razvijene zemlje, a tek kasnije stigla u zemlje u tranziciji.

Ključne reči

Reference

*** (2017) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu. Jun 30, Preuzeto sa: http://www.mfin.gov.rs/download/pdf/zakoni/sektor_budzeta/Zakon%20o%20budzetu%20Republike%20Srbije%20za%202005.%20godinu,%2019.11.2004.pdf
*** (2017) Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu. Jun 20, Preuzeto sa:
*** (2017) European commission statistics. Maj 15, Preuzeto sa: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin=1
*** (2017) Fiskalna strategija za 2017. godinu, sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu. jun 20, Preuzeto sa: http://www.fiskalnisavet.rs/doc/ocene-i-misljenja/2016/Ocene%20budzeta%20za%202017%20i%20Fiskalne%20strategije%20za%20period%202017-2019.pdf
*** (2017) Ocena predloga Zakona o budžetu za 2017. godinu i fiskalne strategije za period 2017-2019. jun 20, Preuzeto sa: http://www.fiskalnisavet.rs/ doc/ocene-i-misljenja/2016/Ocene%20budzeta%20za%202017%20i%20Fiskalne%20strategije%20za%20period%202017-2019.pdf
Bajec, J. (1993) Obaranje hiperinflacije i kontrola budžetskog deficita. u: Ekonomska politika, Beograd
Cvetanović, S. (2012) Makroekonomija. Niš
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M. (2010) Javne finansije. Niš: Ekonomski fakultet
Kalkan, G.M. (2013) Fiskalna pravila u Evropskoj uniji i stabilizacija. Financing, 1(13); 1-9
Lovre, I., Jotić, J. (2013) Fiscal system of the Republic of Serbia in the EU accession process. Škola biznisa, vol. , br. 3-4, str. 171-183
Milovanović, S., Lanić, S., Carić, M. (2010) Makroekonomija - elementi privrednog sistema. Novi Sad: Školska knjiga
Petrović, P., Brčerević, D., Minić, S. (2017) Fiskalna konsolidacija i privredni rast 2015-2017 - plan, ostvarenja i pokretači. Preuzeto sa: http://www.fiskalnisavet.rs/doc/istrazivacki-radovi/FS%20radni%20dokument%20-%20KBF%202017%20(SRB).pdf
Tmušić, M. (2011) Mesto budžeta u javnim finansijama Srbije. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 5, br. 5, str. 347-357
Trading economics (2017) Maj 15, Dostupno na: https://tradingeconomics.com
Vuković, M. (2008) Fiskalna pravila Evropske unije kao smernice kreatorima fiskalne politike u Srbiji - kratak osvrt. Škola biznisa, 4(3); 39-42