Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 6 od 19  
Back povratak na rezultate
Bizinfo (Blace)
2015, vol. 6, br. 2, str. 17-29
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 06/02/2016
doi: 10.5937/BIZINFO1502017T
Analiza budžetskog deficita i javnog duga u Republici Srbiji
Opština Uroševac

e-adresa: trklja.milan@gmail.com

Sažetak

U mnogim razvijenim zemljama i zemljama u razvoju postoji trend rasta fiskalnog deficita. Za privredni rast i njegovu održivost u budućem periodu od velikog značaja je efikasno upravljanje javnim dugom i budžetskim deficitom. Budžetski deficit predstavlja okidač kako unutrašnje tako i spoljne neravnoteže. Jedan od ciljeva fiskalne politike u budućem periodu jeste svođenje deficita na održivi nivo. Javni dug predstavlja ukupnu zaduženost države koji ona beleži kako prema domaćim tako i prema inostramim poverenicima u određenom vremenskom periodu. Zapravo, javni dug predstavlja komulirani budžetski deficit, jer država povećava javni dug kada su u budžetu ostvareni veći rashodi od prihoda. S tim u vezi, u radu autor se bavi analizom deficita i javnog duga Republike Srbije.

Ključne reči

Reference

*** (2005-2011) Zakon o javnom dugu. Službeni glasnik RS, 61/2005, 107/2009, 78/2011
Bajec, J. (1993) Obaranje hiperinflacije i kontrola budžetskog deficita. Beograd: Ekonomska politika
Cvetanović, S. (2007) Makroekonomija. Niš: Ekonomski fakultet
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M. (2010) Javne finansije. Niš: Ekonomski fakultet
Hawtrey, R.G. (1925) Public expenditure and the demand for labor. Economica, 13, 38-48
Hrustić, H. (2006) Javne finansije. Novi Sad: Fakultet za uslužni biznis
Kvrgić, G. (2002) Budžetski deficit i emisija novca. Finansije, vol. 57, br. 3-4, str. 218-233
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2015) Bilten javnih finansija, 23.09.2015, broj 125, http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/bilten%20javne%20finansije/bilten-125-web.pdf
Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug (2014) Stanje i struktura javnog duga. Decembar 2014, http://www.javnidug.gov.rs/upload/Stanje%20i%20struktura/Stanje%20i%20stmktura%20-%20SRB%20CIRILrcA.pdf, 27.06.2015
Perić, A. (1978) Javna potrošnja i privredna ravnoteža. Ekonomska misao, br. 2, 36
Perkins, J. (1997) Budet deficits and macroekonomic politicy. London: Boginstoke
Stiglic, D.E. (2004) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Tomljanović, D. (1990) Finansijska teorija i politika. Beograd: Savremena administracija
Trklja, M. (2015) Komparativna analiza strukture budžeta izabranih zemalja. Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Master rad