Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 63, br. 4, str. 595-606
Karakteristike obrade podataka u kvalitativnom istraživanju
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Srbija

e-adresanmatovic@f.bg.ac.rs
Projekat:
Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji (MPNTR - 179060)

Sažetak
U radu se razmatra problem obrade podataka u kvalitativnom istraživanju. Polaznu osnovu predstavlja analiza prirode podataka koji se obrađuju. Karakteristike obrade podataka u tom istraživanju razmatraju se sa stanovišta: cilja, logike na kojoj se zasniva, odnosa prema drugim fazama u istraživanju, procesa realizacije. Posebna pažnja posvećena je analizi sličnosti i razlika koje postoje u tom procesu između kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja. U radu se ukazuje na više karakteristika obrade podataka u kvalitativnom istraživanju: ona se odnosi na podatke koji najčešće predstavljaju opis iskazan rečima; njen opšti cilj je razumevanje smisla i značenja sakupljene empirijske građe; njena realizacija podrazumeva razvijanje kodova i na osnovu njih kreiranje širih kategorija informacija; ona predstavlja proces koji je fleksibilno organizovan, cikličan, iterativan itd. Razlike između obrade podataka u kvantitativnom i kvalitativnom istraživanju posebno su izražene u domenu cilja, vrste i prirode aktivnosti kroz koje se ostvaruje.
Reference
Babie, R. (2007) The practice of social research. Belmont: Wadsworth
Bernard, R. (2011) Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative approaches. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc
Bogdan, C.R., Biklen, K.S. (1998) Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon
Corbetta, P. (2003) Social research: Theory, methods and techniques. London: SAGE Publications
Creswell, J. (2007) Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches. Los Angeles: Sage Publications, Inc
Creswell, W.J., Clark, P.V.L. (2011) Designing and conducting mixed methods research. Los Angeles: SAGE Publications, Inc
Halmi, A. (2005) Strategije kvalitativnih istraživanja u primenjenim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap
Hatch, A. (2002) Doing qualitative research in education settings. Albany: State University of New York Press
Maxwell, J. (1996) Qualitative research design: An interactive approach. Los Angeles: Sage Publications, Inc
Milas, G. (2005) Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap
Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994) Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Newing, H. (2011) Conducting research in conservation (social science methods and practice). New York: Routledge
Teddlie, C., Tashakkori, A. (2009) Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. Los Angeles: SAGE Publications, Inc
Todorović, D. (2008) Metodologija psiholoških istraživanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka