Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Teme
2007, vol. 31, br. 1, str. 43-60
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 28/02/2008
Polupredsednički sistem i mogućnost kohabitacije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresa: pejirena@yahoo.co.uk

Sažetak

Rad predstavlja pokušaj da se ukaže na osnovne karakteristike polupredsedničkog sistema u novim ustavnim demokratijama, kao i u tradicionalnim evropskim sistemima. Novi ustavi, usvojeni u bivšim sovjetskim i istočnoevropskim komunističkim državama u poslednjoj deceniji dvadesetog veka, sadrže elemente za jačanje pozicije šefa države i stvaranje čvrstih parlamentarnih veza između vlade i političke većine u parlamentu. U procesu donošenja ustava i kreiranja novih političkih institucija u ovim zemljama raspravljalo se ne samo o svojstvima parlamentarnog i predsedničkog sistema organizacije vlasti, već i o prednostima i manama polupredsedničkog sistema, poznatijeg kao francuski ustavni model. Bitno obeležje polupredsedničkog modela predstavlja koegzistencija neposredno izabranog šefa države i premijera, koji poverenje stiče od parlamentarne većine. Uspešno funkcionisanje ustavnog i političkog sistema, oblikovanog po polupredsedničkom modelu, zavisi u velikoj meri od mogućnosti kohabitacije između dve različite političke većine: parlamentarne i predsedničke većine. Ovome treba dodati i širinu ustavnih ovlašćenja i stepen političke legitimacije koji uživaju šef države i premijer. Tako i podrška parlamentarne većine neposredno izabranom predsedniku utiče na njegovu poziciju u celokupnom ustavnom sistemu. Ukoliko on ne uživa takvu podršku biće prinuđen na kohabitaciju sa premijerom, koji potiče iz njemu suprotstavljene političke većine. Problem leži u tome što neposredno izabrani predsednici u post-komunističkim republikama ne uživaju uvek jasnu podršku parlamentarne većine. Zato su oni prinuđeni da primenjuju svoju sopstvenu verziju "kohabitacije" odstupajući ponekad od demokratske ustavne prakse.

Ključne reči

Reference

Beyme, K.V. (2000) Parliamentary democracy: Democratization, destabilization, reconsolidation, 1789-1999. London: Macmillan Press
Duverger, M. (1997) The political system of European Union. European Journal of Political Research, no 31, str. 137-146
Duverger, M. (1980) A new political system model: Semi-presidential government. European Journal of Political Research, vol. 8, br. 2, str. 165-187
Duverger, M. (1985) Le système politique français. Paris: Presses universitaires de France / PUF
Duverger, M. (1986) Les regimes semi-presidentiels. Paris: Presses universitaires de France
Elgie, R. (1999) Semi-presidentialism in Europe. Oxford: Oxford University Press
Elgie, R. (2004) Semi-presidentalism: Concepts, consequences and contesting explanations. Political Studies Review, vol. 2, str. 314-330
Gicquel, J. (1997) Droit constitutionnel et institutions politiques. Paris
Jovičić, M. (1992) Parlamentarni sistem nasuprot predsedničkom i skupštinskom sistemu. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 78, br. 1, str. 29-40
Kurian, G., ur. (1998) World encyclopedia of parliaments and legislatures, Vol. 1: Congressional quarterly
Lijphart, A. (1994) Parliamentary versus Presidential Government. Oxford: Oxford University Press
Nikolić, P.S. (1997) Ustav Srbije i problemi demokratizacije. u: Od raspada do beznađa i nade - svedočanstvo o jednom vremenu, Beograd: Filip Višnjić, str. 105-117
Nousiainen, J. (2001) From semi-presidentialism to parliamentary government: Political and constitutional developments in Finland. Scandinavian Political Studies, vol. 24, no 2, str. 95-109
Pasquino, G. (1997) Semi-presidentialism: A political model at work. European Journal of Political Research, br. 31, str. 128-137
Poulard, J.V. (1990) The French double executive and the experience of cohabitation. Political Science Quarterly, vol. 105, br. 2, str. 243-267
Protsyk, O. (2005) Prime ministers' identity in semi-presidential systems: Constitutional norms and cabinet formation outcomes. European Journal of Political Research, vol. 44, str. 721-748
Protsyk, O. (2006) Intra-executive competition between President and Prime Minister: Patterns of institutional conflict and cooperation under semi-presidentialism. Political Studies, vol. 54, str. 219-244
Sartori, G. (1994) Comparative constitutional engineering: An inquiring into structures, incentives, and outcomes. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Shugart, S.M., Carey, J.M. (2003) Presidents and assemblies: Constitutional design and electoral dynamics. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Siaroff, A. (2003) Comparative presidencies: The inadequacy of the presidential, semi-presidential and parliamentary distinction. European Journal of Political Research, 42, str. 287-312
Skach, C. (2005) Borrowing constitutional designs: Constitutional Law in Weimar Germany and the French Fifth Republic. Princeton: Princeton University Press
Stroom, K. (2000) Delegation and accountability in parliamentary democracies. European Journal of Political Research, br. 337, str. 261-289
Verney, D.V. (1994) Parliamentary government and presidential government. u: Lijphart A. [ur.] Parliamentary versus Presidential Government, Oxford: Oxford University Press, str. 31-48