Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 5 od 68  
Back povratak na rezultate
Civitas
2018, vol. 8, br. 1, str. 60-76
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/09/2018
doi: 10.5937/Civitas1801060V
Kako maturanti procenjuju značaj i u kojoj meri poseduju ključne kompetencije za celoživotno učenje
NSZ, Filijala Novi Sad, Novi Sad

e-adresa: olivera.vukovic@nsz.gov.rs

Sažetak

Koncept celoživotnog učenja podrazumeva kontinuiranu svakodnevnu aktivnost pojedinca usmerenu na sticanje i unapređenje svih vrsta znanja, veština i kompetencija u okviru ličnog, građanskog, društvenog ili profesionalnog delovanja pojedinca (EU, 2000). Ključne kompetencije su prenosivi multifunkcionalni sklop znanja, veština i stavova koji su potrebni svim pojedincima za njihovu ličnu realizaciju i razvoj, uključivanje u društvo i zapošljavanje. Evropska unija je 2006. godine donela preporuku o ključnim kompetencijama za celoživotno učenje. Cilj ovog rada bio je da ispita kako maturanti procenjuju značaj i u kom stepenu poseduju osam ključnih kompetencija za uspešnu karijeru, kao i njihovu povezanost. Ispitivanje je sprovedeno na uzorku od 230 učenika završnih razreda srednjih škola. Za potrebe istraživanja korišćena je skala USDU (Vuković, 2014) konstruisana za potrebe ovog istraživanja, Likertovog je tipa, sadrži 31 ajtem, a pouzdanost skale je alpha=0,925. Prema dobijenim rezultatima maturanti najveći značaj pridaju digitalnim kompetencijama i kompetencijama komunikacije na stranim jezicima. Najmanji značaj pridaju matematičkim kompetencijama, osnovama nauke i tehnologije, kao i kompetencijama kulturne osvešćenosti. Procena stepena posedovanja kompetencija gradi sličan profil, ali su vrednosti niže u odnosu na procene značaja. Povezanost procene značaja i stepena posedovanja je srednjeg intenziteta i značajna je na nivou 0,01.

Ključne reči

Reference

BOS (2014) Karijerno vodjenje i savetovanje u srednjim skolama u Srbiji - procena stanja i naredni koraci. Beograd
ELGPN (2014) Razvoj politike celozivotnog vodjenja - evropski paket resursa. Beograd: Službeni glasnik
Jokić, B., i dr. (2007) Ključne kompetencije 'učiti kako učiti' i 'poduzetništvo' u osnovnom školstvu Republike Hrvatske. Zagreb: Institut za društvena istraživanja-Centar za istraživanja i razvoj obrazovanja
Prastalo, R. (2010) Kompetencije i karijera. Preuzeto sa https//prastaloradojka.files
Stangl, S.G., Zimanji, V. (2006) Menadžment ljudskih resursa. Subotica: Ekonomski fakultet
Torrington, D., Hall, L. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data status
Vuković, O. (2015) Kako maturanti procenjuju značaj ključnih kompetencija za celoživotno učenje. u: Zbornik radova V međunarodni naučni skup - Vrednosti i identitet, FLV, Novi Sad