Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 6 od 67  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2018, vol. 31, br. 3, str. 108-123
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 29/11/2018
doi: 10.5937/inovacije1803108S
Creative Commons License 4.0
Nastavni predmeti u programima pedagoških (učiteljskih) fakulteta u Srbiji u funkciji razvijanja komunikativnih jezičkih kompetencija budućih učitelja - pregled i analiza
Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje

e-adresa: bubast@ucfak.ni.ac.rs

Sažetak

U radu istražujemo koliko su u programima pedagoških/učiteljskih fakulteta u Srbiji zastupljeni predmeti koji sadržajima omogućuju dalje razvijanje jezičkih i komunikativnih kompetencija studenata iz oblasti srpskog kao maternjeg i službenog jezika, i engleskog kao stranog jezika. Komparativna analiza počiva na broju zastupljenih predmeta, fondu časova, kao i broju kredita, na osnovu čega se može sagledati udeo određene grupe predmeta, bilo obaveznih ili izbornih. Dobijeni podaci pokazuju da se, uprkos neujednačenosti u zastupljenosti predmeta koji se tiču srpskog jezika i književnosti, njihov broj povećava sa godinama studija (mada ne na svim fakultetima); kada je reč o predmetima koji se odnose na engleski jezik, broj obaveznih predmeta se smanjuje sa godinama studija; posebno je alarmantno stanje kada je reč o predmetima kojima se razvijaju veštine komuniciranja, jer jedan ili nijedan predmet nije dovoljan da se studenti osposobe za uspostavljanje uspešne komunikacije sa vaspitanicima. U skladu sa tim, pri narednoj akreditaciji studijskih programa zasluženo mesto treba dati predmetima koji se tiču srpskog jezika kao maternjeg i službenog u Republici Srbiji, engleskog kao prvog stranog jezika, ali i predmetima koji se tiču komunikativnih jezičkih veština.

Ključne reči

inicijalno obrazovanje; učitelj; nastavni predmeti; nastavni programi pedagoških (učiteljskih) fakulteta; jezik; kompetencije

Reference

*** (1994) Bangemann report. http://www2.echo.lu/eudocs/en/report.html, Septembre 25, 2017
*** (2006) Key competencies for lifelong learning: A European reference framework. September 29, 2017, https://www.erasmusplus.org.uk/file/272/download
*** (2010) Education and training. Septembre 23 2017
Bjekić, D., Zlatić, L. (2006) Komunikaciona kompetencija nastavnika tehnike. u: Konferencija 'Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji', TOS'06, april, Čačak: Tehnički fakultet, str. 471-478, http://www.tfc.kg.ac.yu/tos/PDF/5_3_Bjekic.pdf
Bojović, D.M. (2013) Značaj i razvoj komunikativne jezičke sposobnosti studenata u učenju engleskog jezika kao jezika struke. Beograd: Filološki fakultet, (doktorska disertacija); http://doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20131102BOJOVIC.pdf, 7. 5. 2018
Bratanić, M. (1990) Mikropedagogija - interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja. Zagreb: Školska knjiga
Buchberger, F., Campos, B.P., Kallos, S., Stephenson, J., ur. (2000) Green paper on teacher education in Europe: High quality teacher education for high quality education and training. http://www.cep.edu.rs/sites/default/files/greenpaper.pdf, Septembre 25, 2017
European Commission (2010) Common European principles for teacher competences and qualifications. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/teacher-competences_en.pdf, Septembre 12, 2017
Eurydice (2006) Quality assurance in teacher education in Europe
Havelka, N. (2000) Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Jaspers, K. (1987) Filozofska autobiografija. Novi Sad: Bratstvo-Jedinstvo
Jovanović, B. (2007) Metodološko-teorijske determinante razvijanja komunikacionih kompetencija nastavnika i učenika. u: Jovanović B. [ur.] Razvijanje komunikacionih kompetencija nastavnika i učenika, Jagodina: Pedagoški fakultet, 61-70
Jovanović, M. (2009) O postojećoj komunikaciji u nastavi i o neophodnim promenama. http://www.pedagog.rs/wp-content/uploads/2009/06/o-postojecoj-komunikaciji-u-nastavi.pdf, 23. 9. 2017
Kelly, M., Grenfell, M., Allan, R., Kriza, C. (2004) European profile for language teacher education: A frame of reference. u: A report to the European Commission Directorate General for Education and Culture, May 7, 2018, www.lang.soton.ac.uk/profile/report/MainReport.rtf
Kevereski, L.J., Starc, J. (2011) Psihologija na komunikacija. Bitola: Kiro Dandaro
Kovačević, B. (2016) Učenici o kvalitetu komunikacije u nastavi. Učenje i nastava, 223-238; 2
Kundačina, M., Marinković, S. (2012) Samoprocene i procene kompetencija nastavnika razredne nastave. Nastava i vaspitanje, vol. 61, br. 3, str. 447-462
Marentič-Požarnik, B. (1978) Kvalitet interakcije nastavnik - učenici kao značajan faktor efikasnosti nastave. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 117-127; 11
Maričić, S., Starijaš, G. (2011) Inicijalno obrazovanje učitelja u evropskim zemljama. Nastava i vaspitanje, vol. 60, br. 3, str. 461-471
Measel, W., Mood, W. (1972) Teacher verbal behavior and teacher and pupil thinking in elementary school. Journal of Educational Research, vol. 66, br. 3, str. 99-102
Milatović, V. (1998) Metodika nastave početnog čitanja i pisanja. Beograd: IP Nauka
Nikolić, R. (2004) Mogućnosti savremene škole u razvijanju komunikacionih sposobnosti učenika. u: Komunikacija i mediji u savremenoj nastavi, Jagodina: Učiteljski fakultet, 191-199
Radović, V.Ž., Maričić, S. (2013) Obrazovanje učitelja u Srbiji - istorijska i komparativna perspektiva. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 26, br. 4, str. 58-78
Stojanović, B. (2014) Komunikacione kompetencije učenika i socijalno okruženje. u: Starc J. [ur.] Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, Novo Mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 428-436
Stojanović, B. (2011) Književna umetnost i kompetencije budućeg učitelja. Godišnjak srpske akademije obrazovanja, Beograd, 2010 (611-624)
Stojanović, B. (2012) Razvoj emocionalnih i estetskih kompetencija učenika kroz umetnost reči # Development of emotional and aesthetical competencies of students through the art of words # Razvitie emocional'nyh i estetičeskih kompetencij u učašćihsja čerez iskusstvo slov. Pedagogija, vol. 67, br. 1, str. 113-126
Ševkušić-Mandić, S.G. (1991) Oblici verbalne komunikacije između učitelja i učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 23, str. 232-262
Ševkušić-Mandić, S.G. (1992) Stil ponašanja učitelja i socijalno-emocionalna klima u odeljenju. Nastava i vaspitanje, vol. 41, br. 3, str. 290-302
Zlatković, B., Petrović, D. (2011) Inicijalno obrazovanje učitelja u Srbiji - analiza kompatibilnosti planova i programa učiteljskih fakulteta. Nastava i vaspitanje, vol. 60, br. 4, str. 651-663