Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 7 od 67  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2018, br. 39, str. 271-289
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 05/10/2018
doi: 10.5937/AnEkSub1839271M
Creative Commons License 4.0
Osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja - studija slučaja
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresa: slavica@ekof.bg.ac.rs, sinisa@ekof.bg.ac.rs, joka@ekof.bg.ac.rs

Sažetak

Aktuelna reforma visokog obrazovanja na globalnom nivou usmerena je na razvoj kompetencija, odnosno sticanje znanja, veština i vrednosti koje odgovaraju pre svega opštim, ali i područno specifičnim standardima, a koje će diplomcima različitog nivoa studija uvećati šanse da pronađu posao. Operacionalizacija pomenutog zahteva podrazumeva da bi fakulteti (u procesu formulisanja studijskih programa) trebalo prvenstveno da se fokusiraju na definisanje ishoda učenja, a tek nakon toga na dizajniranje nastavnih sadržaja i predmeta. Imajući navedeno u vidu, namera nam je da u ovom radu analiziramo u kojoj meri obrazovanje ekonomista odgovara na preporuke proklamovane reformskim zahvatima globalnog karaktera. U tu svrhu ćemo proučiti usaglašenost ishoda akreditovanih studijskih programa na Ekonomskom fakultetu u Beogradu s mogućnostima nastavka školovanja i mogućnostima zapošljavanja, na osnovu rezultata dosad sprovedenih anketa, u kojima su se studenti osnovnih, master i doktorskih studija, kao i poslodavci, izjašnjavali o kvalitetu studijskih programa u celini, te o njihovim sastavnim komponentama. Osnovna dokumenta koja će biti korišćena u analizi jesu svi dostupni izveštaji o samovrednovanju (u periodu 2008-2017. godine). Rezultati pokazuju da su kurikulumi studijskih programa više usaglašeni s mogućnostima nastavka školovanja u odnosu na mogućnosti zapošljavanja. Ispitanici nedvosmisleno ukazuju i na neophodnost izmena studijskih programa (njihovog inoviranja i/ili ponovnog dizajniranja) koje bi omogućile diplomiranim studentima različitih nivoa studija sticanje društveno opravdanih i korisnih, najčešće opštih kompetencija, povećavajući na taj način njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Ključne reči

visoko obrazovanje; osiguranje kvaliteta ekonomija; ishodi; kompetencije

Reference

*** (2014) Zakon o visokom obrazovanju. Službeni glasnik RS, broj 99; http://www2.uns.ac.rs/sr/zakon/ZakonPreciscen.pdf
*** (2005) From Berlin to Bergen. u: General report of the Bologna follow-up group to the Conference of European ministers responsible for higher education, Bergen, http://www.aic.lv/bolona/Bologna/Bergen_conf/Reports/050503_General_rep.pdf
Altbach, P.G. (2006) Globalization and the University: Realities in an Unequal World. u: Forest, James J. F.; Altbach, Philip G. [ur.] International Handbook of Higher Education, Dordrecht: Springer Nature, str. 121-139
Ekonomski fakultet (2008) Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta rada Fakulteta. Beograd, http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog%2013.pdf, 15.9.2017
Ekonomski fakultet (2008) Pravilnik o standardima i postupcima obezbeđenja kvaliteta. Beograd, http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi, 15. 9. 2017
Ekonomski fakultet (2008) Strategija obezbeđenja kvaliteta. Beograd, http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/05_Strategija_obezbedjenja_kvaliteta.pdf, 16. 9. 2017
Ekonomski fakultet (2008) Prvi redovni izveštaj o samovrednovanju. Beograd
Ekonomski fakultet (2011) Drugi redovni izveštaj o samovrednovanju. Beograd
Ekonomski fakultet (2014) Treći redovni izveštaj o samovrednovanju. Beograd
Ekonomski fakultet (2017) Četvrti redovni izveštaj o samovrednovanju. Beograd
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) (2009) Standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area. Helsinki, http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2013/06/ESG_3edition-2.pdf; 3rd edition
Eurydice (2012) The European higher education area in 2012: Bologna process implementation report. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency P9 Eurydice
Gajić, O., Budić, S., Lungulov, B. (2009) Jedinstvo u različitosti' kao evropska dimenzija visokog obrazovanja. u: Gajić O. [ur.] Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji - Istraživanje i razvoj, Novi Sad: Filozofski fakultet, (vol. 5), (133-146)
González, J., Wagenaar, R. (2008) Universities contribution to the Bologna Process - An introduction. Bilbao: Universidad de Deusto, 2nd edition
Hargreaves, A., Goodson, I. (2006) Educational Change Over Time? The Sustainability and Nonsustainability of Three Decades of Secondary School Change and Continuity. Educational Administration Quarterly, 42(1): 3-41
Horta, H. (2009) Global and national prominent universities: internationalization, competitiveness and the role of the State. Higher Education, 58(3): 387-405
Hrvatić, N. (2007) Interkulturalna pedagogija: nove paradigme. Pedagogijska istraživanja, 4 (2); 241-254
Hussey, T., Smith, P. (2008) Learning outcomes: a conceptual analysis. Teaching in Higher Education, 13(1): 107-115
Lokhoff, J., Wegewijs, B., Durkin, K., Wagenaar, R., González, J., Isaacs, A.K., Rose, dalle D.L.F., Gobbi, M., ur. (2010) A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles - Including Programme Competences and Programme Learning Outcomes. Bilbao: Universidad de Deusto
Lungulov, B. (2015) Analiza ishoda učenja kao indikatora kvaliteta visokog obrazovanja. Novi Sad: Filozofski fakultet, http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4506/Disertacija6.pdf?sequence=1&isAllowed=y, Neobjavljena doktorska disertacija
Nusche, D. (2008) Assessment of learning outcomes in higher education: A comparative review of selected practices. OECD Education Working Papers, OECD Publishing, No. 15, http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/40256023.pdf
OECD (2010-2011) AHELO assessment of higher education learning outcomes. http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/45755875.pdf
Stillman, T. (2007) McDonaldization. u: Ritzer G. [ur.] The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Oxford: Blackwell, 2689-2690
Teichler, U. (2011) Bologna - Motor or Stumbling Block for the Mobility and Employability of Graduates?. u: Schomburg, Harald; Teichler, Ulrich [ur.] Employability and Mobility of Bachelor Graduates in Europe, Rotterdam: Springer Nature, str. 3-41
The European Parliament, Council of the European Union (2006) Recommendation of the European Parliament and of the Council on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union, 49, 10-15
Young, J., Chapman, E. (2010) Generic Competency Frameworks: A Brief Historical Overview. Education Research and Perspectives, 37 (1); 1-24