Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 8 od 65  
Back povratak na rezultate
Humanistika
2018, vol. 2, br. 4, str. 53-85
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/humanistika1804053J


Stečene kompetencije učenika srednjih medicinskih škola u Srbiji, komparacija stavova učenika i mentora
aVisoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Beograd
bFakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd
cGerontološki centar, Subotica

e-adresa: ljiljana.jovcic@yahoo.com

Sažetak

Značaj medicinskog obrazovanja i njegove implikacije na brže zapošljavanje kadrova leži u činjenici da ono podstiče pojedince da se proaktivno suoče s prilikama koje su oko njih. Praksa i praktični način razmišljanja nisu dovoljno integrisani u sistem srednjeg medicinskog obrazovanja u Srbiji. Predmet istraživanja predstavlja uticaj prakse na obrazovanje u srednjim stručnim školama i zapošljavanje po sticanju diplome. Istraživanje na uzorku od 475 učenika i 45 sestara/tehničara koji rade u medicinskim ustanovama u kojima učenici obavljaju praksu imalo je za cilj da oceni kvalitet teorijske nastave u srednjim medicinskim školama, kao i praksu koju učenici obavljaju u zdravstvenim institucijama. Rezultati su pokazali da se često u školama dešava da nastavnici drže predavanja metodom usmenog izlaganja bez korišćenja nastavnih sredstava, udžbenici su ocenjeni uglavnom kao zastareli, postoji potreba za više časova praktične nastave, dok je opremljenost kabineta za praktičnu nastavu samo delimična (zavisi od grada gde se istraživanje sprovodilo). Rezultati pokazuju razlike u ocenama o primeni teorijskih znanja između učenika i medicinskih sestara/tehničara na nastavnim bazama. U cilju unapređenja profesionalizma, potrebno je napraviti bolju organizaciju praktične nastave sa manjim grupama učenika, što podrazumeva reformisanje nastavnih planova i kurikuluma u srednjim stručnim školama. Neophodno je da se izrši optimizacija nastavnog kadra i vremena provedenog na nastavnoj bazi, kao i da se mentorstvo adekvatno nagradi, da se regrutuju kadrovi koji mogu biti mentori. Škola za 21. vek podrazumeva integrisano savremeno akademsko učenje, koje zahteva orgnizovan kontinuirani dijalog između poslovnih ljudi i stručnjaka za obrazovanje o tome šta učenici treba da znaju da bi mogli da rade.

Ključne reči

praksa; kvalitet; srednje medicinsko obrazovanje; kompetencije

Reference

Aggarwal, R., Darzi, A. (2006) Technical-Skills Training in the 21st Century. New England Journal of Medicine, 355(25): 2695-2696
Barrows,, Howard, S., Tamblyn, B. (1980) Problem-Based Learning, An Approach to Medical Education. New York: Springer Publishing Company
Bloom, B., Englehart, M., Furst, E., Hill, W., Krathwohl, D. (1956) Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. u: Handbook I: Cognitive domain, New York: Longmans
Collin, A. (1997) Learning and development. u: Beardwell I., Holden L. [ur.] Human resource management: A contemporary perspective, London: Pitman, p. 282-344; 2nd ed
Davis, R.G. (1980) Planning Education For Development, Center for Studies in Education and Development Harvard University Cambridge. Massachusetts
Jovčić, Lj. (2017) Integracije profesionalizma u srednje medicinsko obrazovanje, od teorije do prakse. Univerzitet Privredna akademija u Novom sadu, doktorska disertacija
le Deist, F.D., Winterton, J. (2004) What is competence and does it matter?
Mager, R.F. (1997) Preparing instructional objectives: A critical tool in the development of effective instruction. Atlanta, GA: Center for Effective Performance, 3rd ed
Marinković, S. (2014) Ocenjivanje i razvoj kompetencija učenika. Nastava i vaspitanje, vol. 63, br. 3, str. 437-450
Nikolić, M.M., Grandić, R.B., Pavlović, M.R. (2017) Competencies of preschool teachers for work with gifted children. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 30, br. 1, str. 43-54
Popov, Ž. (2013) From law to reality: Why students in Serbia quit the mandatory level of education before completing it. Nastava i vaspitanje, vol. 62, br. 3, str. 383-406
Riegler, K. (2010) Qualitätssicherung: Unde venis et quo vadis?. Zeitschrift für Hochschulrecht, Hochschulmanagement und Hochschulpolitik: zfhr, 9(6): 157-167
Tijanić, M., i dr. (2001) Zdravstvena nega i savremeno sestrinstvo. Beograd: Naučna KMD
Tyle, R. (2010) Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago: University of Chicago Press
Voorhees, R.A. (2001) Competency-Based Learning Models: A Necessary Future. New Directions for Institutional Research, 2001(110): 5-13