Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 5 od 250  
Back povratak na rezultate
CM: Communication and Media
2019, vol. 14, br. 45, str. 87-108
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 20/12/2019
doi: 10.5937/comman14-24307
Creative Commons License 4.0
Komunikacija - analitičko jedinstvo dve selekcije i dve konstrukcije
Visoka škola za komunikacije, Beograd

e-adresa: labud@me.com

Sažetak

Rad je inspirisan diskurzivno-analitičkom strategijom i komunikološkim aspektima opšte teorije društvenih sistema Niklasa Lumana, kao i zaključcima Konzorcijuma za strateško komuniciranje (Consortium for Strategic Communication), think tank organizacije Arizona State University. CSC uočava da je komunikacija zasnovana na "message influence" modelu postala disfunkcionalna, pa stoga predlažu "model pragmatske kompleksnosti", prevashodno na osnovu perspektive novih sistema Niklasa Lumana. Nije više pitanje "kako da konstruišemo uticajniju poruku", nego "koju vrstu stvarnosti je određeni sistem, na koji želimo da utičemo, konstruisao za sebe". Iz tih razloga, iz širokog polja komunikologije izdvajam onaj segment koji se odnosi na proučavanje planskih i strateških programa za usmeravanje javnog komuniciranja s pojedincima, grupama i zajednicama (propaganda, odnosi s javnošću, politički marketing). Za tu oblast predlažem poseban naziv - impaktologija. Potom elaboriram shvatanje i definisanje komunikacije kao simboličkog usklađivanja smisla koje se, analitički raslojeno, sastoji iz dve selekcije i dve konstrukcije. Alter selektuje podatak i konstruiše saopštenje, a Ego selektuje saopštenje i konstruiše razumevanje (selekcijom značenja, kontekstualne interpretacije i pripisivanjem smisla). Tako posmatran, svaki komunikacijski događaj (komevent) je dvosmeran - svojevrsno pregovaranje o smislu u kojem jednako aktivno učestvuju obe strane. Time se Berlov SMCR model, inspirisan Šenonom i Viverom, odbacuje kao neadekvatan u hiperkompleksnom i multikontekstualnom savremenom svetu.

Ključne reči

Reference

Andersen, N.A. (2003) Discursive analytical strategies: Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann. Bristol: The Policy Press
Bateson, G. (1972) Steps to an ecology of mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution and epistemology. New York: Chandler
Corman, S.R., Trethewey, A., Goodall, B. (2007) A 21st century model for communication in the global war of ideas: From simplistic influence to pragmatic complexity. Phoenix, AZ: Arisona State University
Craig, R.T. (1999) Communication theory as a field. Communication Theory, 9(2): 119-161
Dance, F.E.X. (1970) The 'concept' of communication. Journal of Communication, 20(2): 201-210
Fuchs, P. (2002) The time of communication. Das gepfefferte Ferkel
Gleick, J. (2011) The information: A history, a theory, a flood. New York: Knopf Doubleday Publishing Group, Kindle Edition
Labudović, B. (2016) Odnosi s javnošću kao usmeravanje komunikacija sa grupama i zajednicama. Beograd: Fakultet političkih nauka, Doktorska disertacija
Labudović, B. (2007) Niklas Luman kao komunikolog - masmediji i javnost u opštoj teoriji društvenih sistema. CM, časopis za upravljanje komuniciranjem, 4, (II),89-110
Labudović, B. (2007) Pojam komunikacije u opštoj teoriji društvenih sistema Niklasa Lumana. CM: Časopis za upravljanje komuniciranjem, 2(2), 23-44
Luhmann, N. (1992) Autopoiesis: What is communication?. Communication Theory, 2(3): 251-259
Luhmann, N. (2002) Theories of distinction: Redescribing the descriptions of modernity. Stanford, CA: Stanford University Press
Luman, N. (2001) Društveni sistemi - osnovi opšte teorije. Novi Sad-Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Radojković, M., Đorđević, T. (2001) Osnove komunikologije. Beograd: Čigoja
Radojković, M. (2014) Komunikacija. u: Pijanović P. [ur.] Leksikon obrazovnih termina, Beograd: Učiteljski fakultet
Schiltz, M. (2007) Space is the Place: The laws of form and social systems. Thesis Eleven, 88(1): 8-30
Sciulli, D. (1994) An Interview with Niklas Luhmann. Theory, Culture & Society, 11(2): 37-68
Shannon, C., Weaver, W. (1949) The mathematical theory of communication. Urbana: University of Illinois Press
Spencer, B.G. (1977) Laws of form. New York: Julian Press
Thyssen, O. (2005) The invisibility of the organization. Ephemera, 5(3): 519-536