Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:45
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20
članak: 9 od 250  
Back povratak na rezultate
Politeia
2019, vol. 9, br. 18, str. 115-135
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 16/04/2020
doi: 10.5937/politeia0-24674
Creative Commons License 4.0
Mediji i komunikacijska (r)evolucija
Vlada Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska + Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti

e-adresa: natalijatrivic2@gmail.com

Sažetak

Ubrzani razvoj informacionog društva s kraja 20. i početkom 21. vijeka direktno se odrazio na medije i medijsku komunikaciju. Nekada tradicionalne medije (štampa, radio, televizija) i jednosmjernu komunikaciju sa publikom sve više zamjenjuju novi, digitalni mediji, sa platformom koja omogućava interaktivnost publike u komunikaciji. Internet kao novi medij i platforma novomedijske komunikacije ponudio je novi način komunikacije sa publikom koja više nije pasivni primalac informacija, već je aktivni učesnik u komunikaciji. Interaktivnost publike kroz novomedijske forme izražavanja (portali, društvene mreže, blogovi, vlogovi) osnovna je karakteristika savremenog načina komunikacije. Cilj ovog rada jeste da kroz definisanje interneta kao novog medija, analiziramo i novomedijske forme komunikacije koje su publiku uključile u interaktivnu razmjenu informacija i mišljenja, te na taj način potpuno i bespovratno promijenile organizaciju i funkcionisanje medija. Rad primarno proučava nove oblike medijske komunikacije uslovljene novomedijskim, digitalnim okruženjem baziranim na internet platformi. Analiza pokazuje da je novomedijska komunikacija otvorila prostor publici da postane aktivan učesnik u javnoj komunikaciji i na taj način direktno utiče na određene sfere društvenog života. Danas svaki pojedinac u svakom momentu može da bude proizvođač medijskog sadržaja i interaktivni učesnik u novomedijskoj komunikaciji.

Ključne reči

Reference

*** (2014) The concept of media convergence. URL:https://ololadeganiyualabi.wordpress. com; Posjećeno 25.11.2019
*** (2019) Beyond digital. URL: https://www. internetworldstats.com/stats.htm; Posjećeno 07.12.2019
*** (2019) Internet broadband fact sheet. URL: https://www.pewresearch.org/internet/ fact-sheet/internet-broadband/; Posjećeno 07.12.2019
*** (2019) Internet users distributions. URL: https://www.internetworldstats.com/stats. htm; Posjećeno 18.12.2019
Agencija za Statistiku Bosne i.Hercegovine (2018) Saopštenje - informaciono društvo. URL: http://www.bhas.ba/saopstenja/2018/ IKT_05_2018_Y1_0_BS.pdf, Posjećeno, 12.12.2019
Anderson, Ch. (2012) Free. https://archive. org/details/FreeTheFutureOfARadicalPrice/ mode/2up; Posjećeno 22.11.2019
Barthes, R. (1977) The death of the author. London: Harper Collins Publishers
Britannica (2017) Transmedia storytelling. https://www.britannica.com/topic/mediaconvergence/Transmedia-story telling; Posjećeno 22.11.2019
Crnobrnja, S. (2010) Estetika televizije i novih medija. Beograd: Clio
Crnobrnja, S. (2014) Novi mediji i društvene mreže. Beograd: Univerzitet Singidunum, Centar za medije i komunikacije
Drašković, V. (2009) Globalization in the mirror of the media. Media dialogues / Medijski dijalozi, Vol.2, 2, 73-81
Emarsys (2019) Top 5 social media predictions for 2019. https://emarsys. com / lea r n / blog /top-5 -socia l-med iapredictions-2019/; Posjećeno 03.01.2020
Flew, T. (2008) Media convergence and the transformed media environment. https:// www.alrc.gov.au/publication/classificationcontent-regulation-and-convergent-mediaalrc-report-118/3-media-convergence-andthe-transformed-media-environment-2/ media-convergence-and-the-transfor
Gordić-Petković, V., Radić-Bojanić, B. (2012) Ideologija i manipulacija u virtuelnim zajednicama - blogovi i vlogovi. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 7, br. 22, str. 85-94
Hine, C. (2011) Towards ethnography of television on the internet: A mobile strategy for exploring mundane interpretive activities. Media, Culture & Society, 33(4), 567-582
Jenkins, H. (2006) Convergence culture. New York - London: Univerzity Press
Kastels, M. (2009) Moć komunikacija. Clio
Katz, J.E., Rice, R.E. (2002) Social consequences of internet use: Access, involvement, and interaction. Cambridge, MA: MIT Press
Kramer, A.D.I., Guillory, J.E., Hancock, J.T. (2014) Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. http://www.pnas.org/content/111/24/8788. full.pdf, 2014
Krejg, R. (2000) Online novinarstvo. Beograd: Clio
Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., Kelly, K. (2009) New media: A critical introduction. London-New York: Routledge, 2nd edn
Manovič, L. (2015) Jezik novih medija. Beograd: Clio
Martioli, A. (2011) Convergence and digitization of media: New roles for audience and media. Mediadialogues / Medijski dijalozi, Vol.4, 2, 7-22
Negroponte, N. (1988) Biti digitalan. Beograd: Clio
Norris, P. (2000) The rise of the post - modern campaign?: A virtuous circle: Poitical communication in postindustrial societes. New York: Cambridge University Press
Oblak, T. (2002) Internet kao medij i normalizacija kibernetskog prostora. Medijska istraživanja, 8 (1), 61-76
Rak (2018) Godišnji izvještaj Regulatorne agencije za komunikacije za 2018.godinu. URL: https://docs.rak.ba//documents/ b9be1646-a90f-4560-9bcc-0a1264735aa9.pdf; Posjećeno 10.12.2019
Relja, R., Božić, T. (2012) Socio-ekonomski aspekti korištenja mobitela među mladima. Media, culture and public relations, 3 (2), 138-149
Slavnić, N.D. (2004) Publika digitalnih medija -informisanje na internetu. Beograd: Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu
Statista (2019) Most popular social networks worldwide as 2019. https://www.statista.com/ statistics/272014/global-social-networksranked-by-number-of-users/; Posjećeno 03.01.2020
Tomić, Z. (2012) Osnove političkog komuniciranja. Sarajevo: Synopsis
Tportal (2011) Konvergencija IT, telekom i medijske industrije. https://www.tportal. hr/vijesti/clanak/konvergencija-it-telekomi-medijske-industrije-20110903; Posjećeno 20.11.2019
Turčilo, L. (2004) Internet i političko komuniciranje u državama u tranziciji - slučaj Bosne i Hercegovine. Medijska istraživanja, 10 (1), 55-66
Watzlawick, P., Beavin, B., Janet, J.D. (1967) Pragmatics of human communication: A study of interactional patterns, pathologies and paradoxes. New York: W. W. Norton & Company