Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 9 od 422  
Back povratak na rezultate
Bankarstvo
2019, vol. 48, br. 4, str. 64-89
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 18/02/2020
doi: 10.5937/bankarstvo1904064B
Creative Commons License 4.0
Ograničenja kompozitnih indeksa u merenju konkurentnosti
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresa: fbugarcic@gmail.com

Sažetak

U ekonomskoj teoriji i praksi analiziraju se različiti aspekti konkurentnosti (produktivnost, odnos izvoza i uvoza, devizni kurs, razvijenost institucija itd.). Zbog toga, merenje nacionalne konkurentnosti podrazumeva sagledavanje i vrednovanje brojnih mikroekonomskih, makroekonomskih i institucionalnih faktora koji opredeljuju konkurentnost nacionalne privrede. Danas se merenje konkurentnosti najčešće vezuje za okvir postavljen od strane Svetskog ekonomskog foruma, Doing Business-a i Heritage fondacije. Zato će u radu biti detaljnije objašnjena metodologija koja se koristi za izračunavanje indeksa konkurentnosti navedenih organizacija. U radu se razmatra način ocenjivanja i rangiranja konkurentnosti nacionalnih privreda prema različitim kompozitnim indeksima (Svetskog ekonomskog foruma, Doing Business liste i Heritage fondacije), kao i o ograničenjima pojedinih indikatora. U radu se testira hipoteza da kompozitni indeksi u merenju konkurentnosti ne odslikavaju u potpunosti razvijenost jedne privrede, što će se pokazati Pirsonovim koeficijentom korelacije između indeksa globalne konkurentnosti i GDP/per capita za izabrane zemlje u periodu od 2012-2017. godine.

Ključne reči

Reference

Bertrand, M., Mullainathan, S. (2011) Do people mean what they say?: Implications for subjective survey data. American Economic Review, 91; br. 2; 67-72
Dani, R. (2007) One economics, many recipes: Globalization. Princeton University Press
Đogo, M., Stanisić, N. (2016) Is the global competitiveness report the right measure of macroeconomic competitiveness. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, Vol 34; Iss 1; 91-117
Heritage Foundation (2017) Economic freedom. Index of Economic Freedom
Krugman, P. (1994) Competitiveness: A dangerous obsession. Foreign Affairs, 73(2); 28-44
Krugman, P., Obstfeld, M. (2003) International economies theory and policy. Harper Collins
Leković, V. (2010) Institucionalna ekonomija. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Kragujevac
Maksimović, L. (2012) Sistemska ograničenja konkurentnosti privrede Srbije. Ekonomski horizonti, vol. 14; br. 2; str. 99-109
Mankiw, G., Taylor, M. (2008) Ekonomija. Beograd: Data Status
Marković, I., Radukić, S. (2014) Efekti pristupanja Srbije Evropskoj Uniji sa stanovišta unapređenja konkurentnosti i održivog razvoja. u: Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije, Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Kragujevac, pp. 269-286
Matejić, V. (2003) Prilozi istraživanju naučnog i tehnološkog razvoja i upravljanja organizacijama. Beograd: Savezni sekretarijat za razvoj i nauku
McFetridge, D. (1995) Competitiveness: Concept and measures. Occasional paper, 5; April
Milovanović, G., Veselinović, P. (2009) Globalizacija i tranzicija. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Kragujevac
Porter, M.E. (2008) O konkurenciji. Beograd: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
Potrer, M., Sachs, J., McArthur, J. (2001) Executive summary: Competitiveness and stages of economic development: The globall competitiveness report. World Economic Forum
Ristić, B., Tanasković, S. (2011) Koliko smo stvarno (ne)konkurentni - problemi merenja globalnog indeksa konkurentnosti na primeru Srbije. SEF, 147-163
Sieggel, E. (2006) International competitiveness a comparative advantage: A survey and a proposal for measurement. Journal of Industry, Competition and Trade
Toming, K. (2011) The impact of integration with the European Union on the international competitiveness of the food processing industry in Estonia. Tartu: Tartu University Press, doktorska disertacija
Vujović, D. (2007) Izazovi integrisanja poslovnih i nacionalnih (globalnih) aspekata konkurentnosti. 449-463
World Bank (2017) Doing business
World Economic Forum (2017-2018) The global competitivness report