Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 41  
Back povratak na rezultate
2020, br. 3, str. 43-56
Izazovi upravljanja kreditnim rizikom u investicionim društvima u kriznim situacijama
Institut društvenih nauka, Beograd

e-adresarsovilj@idn.org.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut društvenih nauka, Beograd) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200004)

Sažetak
Svetska finansijska kriza iznedrila je zakonodavnu aktivnost na međunarodnom nivou usvajanjem brojnih pravnih propisa u cilju unapređenja sposobnosti finansijskih učesnika, između ostalih, investicionih društava, da apsorbuju gubitke koji proizlaze iz ekonomskih i finansijskih stresnih situacija. Kreditni rizik je jedan od dominantnih rizika u finansijama i poslovanju investicionih društava te je, shodno tome, izloženost kreditnom riziku prisutna u gotovo svim finansijskim transakcijama. Stoga se u radu ukazuje na koji način primena odgovarajućih modela upravljanja kreditnim rizikom može doprineti likvidnosti investicionih društava, kao i očuvanju stabilnosti finansijskog tržišta, uzimajući u obzir učestale potrese finansijskog tržišta, uzrokovane brojnim internim i eksternim faktorima. S tim u vezi, autor u radu nastoji da ukaže na potrebu i značaj primene međunarodnih standarda u cilju smanjenja izloženosti investicionih društava kreditnom riziku. Na kraju, istraživanje pravnog režima upravljanja kreditnim rizikom u investicionim društvima, primenom normativnog i komparativnog metoda, pruža NAM osnovu za kritičko sagledavanje i analiziranje domaće regulative u predmetnoj oblasti.
Reference
*** Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealin. Official Journal of the European Union, L 176/338
*** (2011-2020) Odluka o upravljanju rizicima banke. Službeni glasnik RS, br. 45/2011, 94/2011, 119/2012, 123/2012, 23/2013 -dr. odluka, 43/2013, 92/2013, 33/2015, 61/2015, 61/2016, 103/2016, 119/2017, 76/2018, 57/2019, 88/2019 i 27/2020
*** Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012. Official Journal of the European Union, L 176/1
*** (2016-2020) Odluka o adekvatnosti kapitala banke. Službeni glasnik RS, br. 103/2016, 103/2018, 88/2019 i 67/2020
*** (2011-2020) Zakon o tržištu kapitala. Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020
Augustin, D. (1994) Credit risks in European and international regulatons. u: Ferrarini G. [ur.] Prudential Regulation of Banks and Securities Firms, London-The Hague: Kluwer Law International, pp. 139-148
Barakova, I., Palvia, A. (2014) Do Banks' Internal Basel Risk Estimates Reflect Risk?. Dostupno na: http://www.ssrn.com/abstract=2203104, (19. 8. 2020)
Basel Committee on Banking Supervision (2004) International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework. Basel: Bank for International Settlements, June
Đukić, Đ. (2007) Upravljanje rizicima i kapitalom u bankama. Beograd: Beogradska berza
Gleeson, S. (2010) International Regulation of Banking: Basel II: Capital and Risk Requirements. New York: Oxford University Press, 262
Ivaniš, M. (2012) Rizici u bankarskom poslovanju. Pravno-ekonomski pogledi, 3, pp. 1-15
Jazić, V. (2007) Upravljanje kreditnim rizikom. Finansije, vol. 62, br. 1-6, str. 113-146
Jovanić, T. (2009) Ciljevi i oblici regulisanja poslovanja banaka. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Koulafetis, P. (2017) Modern Credit Risk Management: Theory and Practice. London: Palgrave Macmillan
Latković, M. (2002) Upravljanje rizicima - identifikacija, mjerenje i kontrola. Financijska teorija i praksa, br. 26, 463-477
Matić, V. (2008) Rizik likvidnosti. Bankarstvo, vol. 37, br. 5-6, str. 76-77
Matić, V. (2009) Bankarski rizik 14 - Bazel II - IRB pristup kreditnom riziku. Bankarstvo, vol. 38, br. 11-12, str. 136-143
Matić, V. (2009) Bazel II - standardizovani pristup kreditnom riziku. Bankarstvo, vol. 38, br. 9-10, str. 124-129
Mišić, V. (2012) Interni modeli upravljanja kreditnim rizikom. Bankarstvo, vol. 41, br. 4, str. 10-31
Molostova, I. (2008) Introduction to the internal ratings based approach under Basel II. Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, 23(1), pp. 19-22
Shimizu, K. (2012) The impact of IRB approach on the credit risk exposure under Basel II. Nagoya University, Dostupno na: http://www.ssrn.com/abstract=2121225, (11. 8. 2020)
Sovilj, R. (2017) Upravljanje kreditnim rizikom u bankama sa stanovišta sudske prakse. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 56, br. 75, str. 95-106
Spasojević, J. (2013) Kreditni rizik i kreditni derivati. Bankarstvo, vol. 42, br. 1, str. 104-137
Stanišić, M., Stanojević, Lj. (2010) Rizici u bankarskom poslovanju i Bazel II. Finansije, bankarstvo i osiguranje, 1(Vol. 6). 14
van Roy, P. (2005) Credit Ratings and the standardised approach to credit risk in Basel II. ECB Working Paper Series, No. 517, pp. 1-56
Vasiljević, M., Vasiljević, B., Malinić, D. (2008) Finansijska tržišta. Beograd: Komisija za hartije od vrednosti
Wood, P.R. (2008) Law and Practice of International Finance. London: Sweet & Maxwell
Živanović, V. (2018) Upravljanje kreditnim rizikom velikih privrednih subjekata u komercijalnom bankarstvu - slučaj Srbije. Beograd: Univerzitet Union-Beogradska bankarska akademija-Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/spz64-28148
primljen: 26.08.2020.
prihvaćen: 23.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 11.12.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0