Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:44
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:42
članak: 6 od 18  
Back povratak na rezultate
Turističko poslovanje
2016, br. 18, str. 51-63
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/TurPos1618051M

Creative Commons License 4.0
Uticaj kriza na razvoj turizma u svetu
aUnivezitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Sažetak

U uslovima globalnog turističkog poslovanja, turizam se neprekidno suočava sa krizama koje utiču na njegov razvoj. Početkom XXI veka, nekoliko značajnih kriza, imalo je negativan efekat na svetsku turističku privredu, počev od terorističkih napada na SAD, epidemija, Svetske ekonomske krize, prirodnih katastrofa, političkih kriza, itd. Turizam je za posledicu imao pad turističkog prometa i prihoda, sa manjim ili većim uticajima na svetska turistička kretanja. Najveći, negativni efekti, ostvareni su, pod uticajem Svetske ekonomske krize, kada su indikatori turističkog razvoja bili nepovoljni u celom svetu. Za adekvatno upravljanje krizama u turizmu, date su određene mere kojima se preventivno deluje na mogućnost izbijanja krize i ublažavaju negativni efekti nakon izbijanja. Bez obzira na vrstu i vreme trajanja kriznih događaja, turizam je do sada pokazao izuzetnu sposobnost oporavka.

Ključne reči

Reference

*** (2006) Tourism highlights 2006 edition. WTO, www.unwto.org/facts/menu.html
Baron, R., Zielke, N., Zintel, M. (2009) Tourism industry in turbulent times. Arthur D. Little, http://www.adlittle.com/downloads/tx_adlreports/ADL_Tourism_industry_ in_turbulent_times_01.pdf (15. 09. 2015.)
Čomić, Đ., Kosar, Lj. (2000) Turizam u procesu globalizacije. Turizam, br. 4
Glaesser, D. (2006) Crisis management in the tourism industry. Oxford: Elsevier
Gondlez-Hmero, A., Pratt, C. (1998) Communication marketing crisis in tourism: Strategies in the United States and Spain. Public Relationed Review
Jovanović, D. (2012) Krizni menadžment i posledice terorističkih napada na turističku privredu. u: Međunarodni naučni skup-Mediteranski dani, Turizam: izazovi i mogućnosti, Tematski zbornik radova, Beograd: Ekonomski institut
Keković, Z., Kešetović, Ž. (2011) Turistička privreda i rizik terorizma. Teme, vol. 35, br. 2, str. 569-585
Ljubojević, P. (2015) Turistički objekti kao mete savremenog terorizma. HiT menadžment, god. 3(1)
Maditinos, Z., Vassiliadis, C. (2008) Crises and Disasters in Tourism Industry: Happen locally-Affect globally. Thessaloniki, Greece: University of Macedonia
Milićević, S., Jovanović, D., Podovac, M. (2013) Uticaj svetske ekonomske krize na razvoj turizma, sa posebnim osvrtom na banjski turizam Srbije. u: Četvrti naučni skup sa međunarodnim učešćem Univerziteta Edukons u Sremskoj Kamenici - Globalna ekonomska kriza i poslovna ekonomija - Izazovi teorije i prakse, Sremska Kamenica
Pindžo, P., Petrović, S. (2012) Krizne komunikacije kao element upravljanja rizicima. u: Međunarodni naučni skup-Mediteranski dani, Turizam-izazovi i mogućnosti, Tematski zbornik radova, Beograd: Ekonomski institut
Popesku, J., i dr. (2008) Menadžment turističke destinacije. Beograd: Univerzitet Singidunum, FTHM
Radosavljević, G. (2009) Menadžment u turizmu. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Radovanović, D. (2012) Globalizacija, svetska globalna kriza i globalni turizam. u: Međunarodni naučni skup-Mediteranski dani, Turizam: izazovi i mogućnosti, Tematski zbornik radova, Beograd: Ekonomski institut
Sekulović, N. (2012) Turizam u uslovima delovanja kriza. Beograd: Univerzitet Singidunum, doktorska disertacija
Štetić, S. (2005) Sigurnost boravka-osnova razvoja turističke destinacije. Turizam, br. 9
Unković, S. (2002) Karakteristike i perspektive kretanja na međunarodnom turističkom tržištu. u: Unković S., Čačić K., Bakić O. [ur.] Savremena kretanja na turističkom tržištu, Ekonomski fakultet u Beogradu
Unković, S., Sekulović, N. (2010) Mere za ublažavanje negativnog dejstva svetske ekonomske krize na turizam. Singidunum revija, 7(2): 181-192
UNWTO (2009) World tourism barometer. Volume 7, No 3, http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom09_3_en.pdf, (10.09.2015)
UNWTO (2011) World tourism barometer. Edition, http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom11_1_ key_trends_web_en.pdf, (12.09.2015)
UNWTO (2011) Tourism highlights. Edition, http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enhr.pdf, (20.09.2015)
UNWTO (2011) Tourism and crisis management. http://dtxtq4w60xqpw.cloud-front.net/sites/all/files/docpdf/crisis.pdf, (22.09.2015)
UNWTO (2012) Tourism towards 2030. http://media.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea.pdf, (25.09.2015)
UNWTO (2015) Tourism highlights. Edition, http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899, (20.10.2015)
UNWTO (2015) World tourism barometer. Volume 13, http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom15_05_october_excerpt_.pdf, (15.10.2015)
WTCC (2012) The Tohoku Pacific earthquake and tsunami. http://www.wttc.org/-/media/files/reports/special%20and%20periodic%20reports/japan_report_rgb_-sept_2011.pdf, (30.09.2015)
WTTC (2015) Travel & tourism economic impact. http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic%20impact%20research/regional%202015/world2015.pdf, (15.10.2015)