Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2016, br. 4, str. 193-205
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 18/11/2016
doi: 10.5937/ZbAkUm1604193D
Creative Commons License 4.0
Interesovanja - preduslov razvoja umetničke publike
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Odsek dramskih umetnosti

Sažetak

Pod pojmom umetnička publika podrazumevamo onaj, veoma mali, deo populacije koji ima razvijene kulturne potrebe i razvijenu i učestalu kulturnu praksu. Koristeći se rečima Gi Debora (Guy Debord), postavljamo pitanje: kakvu šansu ima umetnost u odnosu na svetlucavu spoljašnjost spektakla u ovom modernom društvu u kojem dominira težnja ka opštoj banalizaciji? Smatramo to pitanje suštinskim za kulturne aktere. Sledeći Nemanjićevu teoriju o kulturnim potrebama, ističemo da se kulturna potreba formira kao kulturni interes, što znači da interesovanja imaju presudnu ulogu u razvoju kulturnih potreba, pa samim tim i kulturne potrošnje. U tom smislu, smatramo da razumevanje značaja interesovanja kao preduslova razvoja umetničke publike, predstavlja jedno od najznačajnijih pitanja teorije i prakse menadžmenta u kulturi. Ciljevi rada su: da ukratko predoči pojam i mnogobrojne činioce u formiranju i razvoju interesovanja i da ukaže na neophodnost i mogućnosti za razvoj umetničkih interesovanja, što je posebno namenjeno menadžementu/menadžerima kulturnih ustanova.

Ključne reči

kulturni interes; umetnička interesovanja; umetnička publika; kulturna proizvodnja; razvoj publike

Reference

*** (2020) European audiences: 2020 and beyond. Luxembourg: Publications Office of the European Union, http://www.kulturradet.se/Documents/Kulturkontakt/EU/2014/European%20Audiences%202020%20and%20beyond.pdf
Burdije, P. (1978) Umetnička dela i razvijanje ukusa. Kultura, br. 41, 9-28
Cvetičanin, P., Marijana, M. (2011) Kulturne prakse građana Srbije, preliminarni rezultati. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, http://zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2015/01/kulturne_prakse.pdf
Debor, G. (1967) Društvo spektakla. Porodična biblioteka, br. 4, Anarhija/blok 45, http://www.geocities.ws/diy_bl/GuyDebord-DrustvoSpektakla.pdf
Diamond, S. (1957) Personality and Temperament. New York: Harper
Digl, K. (1998) Marketing umetnosti. Beograd: Clio
Dragićević, Š.M., Stojković, B. (2007) Kultura : menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Đermanov, J. (2005) Vaspitanje interesovanja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Đukić-Dojčinović, V. (2005) Menadžment i kulturna politika - pogled na tranzicione probleme repertoarskog pozorišta. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 8-9, str. 413-443
Đuričić, A. (2010) Srpsko pozorište u aktuelnim uslovima društvene tranzicije. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Fryer, D. (1931) The Measurement of Interest. New York: Holt
Gajić, O.D. (1999) Umetnost - moja izabrana stvarnost. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Galić, M.B. (1984) Obrazovno-kulturna interesovanja odraslih. Andragogija, 6-8
Goleman, D. (1997) Emocionalna inteligencija. Beograd: Geopoetika
Hayes, D. (2003) Audience development: Towards a strategic mindset. London: University of Greenwic - School of Business & Management, January 15, 2016, http://ernest.hec.ca/video/pedagogie/gestion_des_arts/AIMAC/2003/resources/pdf/A/A07_Hayes.pdf
Hidi, S., Ann, R.K. (2006) The Four-Phase Model of Interest Development. Educational Psychologist, January 15; 41(2); 111-127; 2016; http://www.tandfonline.com/doi/ abs/10.1207/s15326985ep4102_4?journalCode=hedp20
Joksimović, S.D. (1968) Interesovanje za kulturu i umetnost beogradskih srednjoškolaca. Sociologija, br. 1, str. 255-268
Kawashima, N. (2000) Beyond the division of attenders vs non-attenders: A study into audience development in policy and practice. Centre for Cultural Policy Studies, University of Warwick, January 15, 2016, http://wrap.warwick.ac.uk/35926/
Kolber, F. (2010) Marketing u kulturi i umetnosti. Beograd: Clio
Maitland, H. (1997) A Guide to Audience Development. London: Arts Council of England, Touring Department
Molar, K. (2000) Kulturni inženjering. Beograd: Clio
Mrđa, S. (2011) Kulturni život i potrebe studenata u Srbiji. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Mrđa, S. (2011) Kulturni život i potrebe učenika srednjih škola. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Nemanjić, M. (1970) Funkcije umetnosti i estetička potreba. Kultura, br. 11, 61-80
Nemanjić, M. (1991) Filmska i pozorišna publika Beograda - socijalno-kulturni uslovi formiranja u periodu 1961-1984. Beograd: IDEA
Nemanjić, M. (1971) Kulturne potreba i kulturne vrednosti. Kultura, br. 15, 152-162
Nemanjić, M. (1974) Kulturne potrebe. Beograd: Vuk Karadžić
Pantić, D. (1980) Priroda interesovanja. Beograd
Pantić, D.J., Joksimović, S.D., Džuverović, B., Tomanović, V.M. (1981) Interesovanja mladih. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, II deo - rezultati istraživanja
Pick, J. (2009) The Aesthetic Contract: The Heart of Arts management. New York: Merrill Press
Ristić, I.J., Škorc, B.P. (2013) Struktura interesovanja za različite umetničke discipline kod srednjoškolaca. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 45, br. 1, str. 185-202
Rogers, R. (1998) Audience Development, collaborations between education and marketing. London: Arts Council of England
Rot, N. (2010) Psihologija ličnosti. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije
Vigotski, L.S. (2005) Dečja mašta i stvaralaštvo - psihološki ogled. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zvonarević, M. (1978) Socijalna psihologija. Zagreb: Školska knjiga