Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18
članak: 3 od 130  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
2019, br. 13, str. 169-184
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 19/02/2020
doi: 10.5937/zrufpl1913169P
Motivacija i učenje
aPrva tehnička škola, Kragujevac
bDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za filozofske nauke, Studijski program Psihologija

e-adresa: aleksandrapajevic92@gmail.com

Sažetak

Motivacija je reč latinskog porekla i potiče od latinskog glagola movere što znači kretati se. U svakodnevnom životu motivacija se povezuje sa idejom pokretačke snage koja nas navodi na neku aktivnost. Motivacija je jedan od najvažnijih faktora učenja ali i jedan od najtežih za merenje. Definiše se kao unutrašnje stanje koje izaziva, održava i usmerava ponašanje pojedinca prema postizanju nekog cilja, stoga ima temeljnu ulogu u učenju. Motivacija se može sagledati sa aspekta opšte i specifične motivacije. Opšta motivacija za učenje je široka i trajna karakteristika koja se odnosi na usvajanje znanja i veština u različtim situacijama učenja. Specifična motivacija predstavlja motivaciju za usvajanjem znanja u određenom školskom predmetu. Dve važne osobine ličnosti se manifestuju kroz motivaciju to su istrajnost i upornost. Motivacija za učenje postepeno opada u toku obrazovanja, posebno na prelasku sa jednog nivoa obrazovanja na drugi. U obrazovnoj praksi postoje brojna ograničenja koja proizvode nerealna očekivanja da će svi učenici biti motivisani za učenje svih nastavih sadržaja iz svih predmeta. Postoje brojne teorije motivacije kao što su: teorije potreba, kognitivističke teorije, biheviorističke, humanističke teorije. U ovom radu su obrađene teorija flou doživljaja, atribucijska teorija i teorija očekivanja i vrednosti. U zavisnosti od određenja motivacije kao crte ličnosti ili privremenog stanja ili kombinacije crta i stanja, razlikujemo intrinzičnu i ekstrinzičnu motivaciju. Na osnovu opštih određenja i karakterisitka motivacije važno je učenike podsticati na celoživotno učenje i na razvoj ličnih kompetencija. Ističući da su ciljevi vodilje koje smanjuju raskorak između onoga gde se trenutno nalaze i onoga gde bi želeli da se nalaze. Bez obzira da li su intrinzično ili ekstrinzično motivisani, treba učenike naučiti da postavljaju ciljeve u zoni narednog razvoja, koji su realni, konkretni i ostvarljivi. Profesionalci koji rade u obrazovnom sistemu treba da budu autentični, iskreni, entuzijastični, da veruju i očekuju da će učenici ostvariti svoje ciljeve.

Ključne reči

motivacija; intrinzična motivacija; ekstrinzična motivacija; učenje 18

Reference

Beck, R. (2003) Motivacija - teorija i načela. Zagreb: Naklada Slap Jastrebarsko
Bojović, I. (2017) Podsticanje motivacije učenika za učenje u nastavnom procesu. Beograd: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Brophy, J. (1987) Research linking teacher behavior to student achievement: Potential implications for instruction of chapter i students. Michigan: Michigan State University East Lansing, Unpublished manuscript
Bujans, Z. (1964) Osnove psihofiziologije rada. Zagreb: Škola narodnog zdravlja
Csikszentmihalyi, M. (1990) Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper Perennial
Jurišević, M. (2010) Motivisanje učenika za školsko učenje - priručnik za nastavnike i stručne saradnike. EU Vet program
Lalić-Vučetić, N. (2015) Postupci nastavnika u razvijanju motivacije učenika za učenje. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Pajević, D. (2013) Psihologija sporta i rekreacije. Beograd: Grafo Mark
Pajević, D., Kasagić, L. (2002) Vojna psihologija. Beograd: Vojna akademija Vojske Jugoslavije
Petz, B. (1992) Odrednica motivacija - psihologijski rječnik. Zagreb: Prosvjeta
Rosenthal, R., Jacobson, L. (1968) Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupils' intellectual development. New York: Holt, Reinehart and Winston
Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000) Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1): 68-78
Schunk, D.H., Ertmer, P.A. (1999) Self-regulatory processes during computer skill acquisition: Goal and self-evaluative influences. Journal of Educational Psychology, 91(2): 251-260
Suzić, N. (2006) Mjerenje motivacije. Naša škola -časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja, 3-4: 88-121
Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetiš, V., Rijavec, M., Miljković, D. (2003) Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP-VERN
Vulfolk, A., Hjuz, M., Volkap, V. (2014) Psihologija u obrazovanju. Beograd: Klio, tom 2